"Нумизматика деген эмне", тарыхтагы орду кандай жана башка ушул сыяктуу суроолорду карайлы.

Маалымат - зат жана энергия менен катар илимдин негизги түшүнүктөрүнүн бири. "Маалымат" термини араб тилиндеги билим, окуу, кабар, кабардар, билинүү, билдирүү деген маанини билдирген. Маалымат термини информация термини менен бирдей маанини туюнтат. Информация термини латынча informatio - билдирүү, түшүндүрүү, кабарлоо, баяндоо дегенди түшүндүргөн сөздөн алынган. Билдирүү - бул маалыматты кеп, текст, сүрөттөр, сандар, графиктер, таблицалар ж. б. түрүндө берүүнүн формасы болуп саналат.

Абзац деген эмне

Сүйлөп жаткан адам өзүнүн оюн башкаларга толук, жеткиликтүү түшүндүрүү үчүн бир ойдон экинчи жаңы ойго өтүп турат. Ал ойлор жалпы бир темага бириктирилет. Ошол жалпы теманын майда бөлүктөрү микротема деп аталат. Микротема бир нече сүйлөмдөр аркылуу туюндурулат.

Поэзия деген эмне

Поэзия деген эмне, поэзия, проза сыяктуу эле cөз өнөрүнүн негизги түрлөрүнүн бири, ал ар кайсы доорлордун жана муундардын дүйнөлүк адабиятында маанилүү ролду ойнойт.

Жазуу деген эмне, жазуу жонундо тушунук кандай, анда адаттагы макала Сиздер үчүн, кымбаттуу окурман.