Көмүр (казылып алунуучу көмүр) — чөкмө тек, кен, отундун баалуу түрү, химиялык жана башка өнөр-жайдагы чийки зат. Көмүртектин эл аралык аталышы латынча carbō — «көмүр» деген сөзүнөн чыккан.

толук маалымат
Сөз түркүмдөрү — бир тилдеги сөздөрдүн лексико-семантикалык жана грамматикалык (морфологиялык, синтаксистик) өзгөчөлүктөрүнүн негизинде топтоштурулган бөлүмдөрү. толук маалымат

Маалымат базасы (англисче Database, кыргызча маалыматтар базалары деген аталышта дагы колдонулат) - электрондук эсептөөчү машинанын (ЭЭМ) жардамы менен оңой изделип жана иштетүүгө мүмкүн болгон ыкмада системаланган, объективдүү формада берилген өз алдынча материалдардын жыйындысы (макалалар, эсептер, нормативдик актылар, сот чечимдери жан башка материалдар).

толук маалымат

Кызматчы сөздөр өз алдынча турганда эч кандай маани бербейт. Алар сөз менен сөздү, сүйлөм менен сүйлөмдү байланыштырып, аларга кошумча маани беришет.

толук маалымат

Сөздөрдүн уңгу жана мүчө бөлүктөрү болот. Сөздүн маани берүүчү бөлүгү бөлүгү уңгу деп аталат. Кээ бир сөздөр жалаң уңгудан турат. Уңгуга бир же бир нече мүчө уланат.

толук маалымат