Tyup.net — маданий-маалыматтык сайтына кош келиңиз. Миңдеген кыргыз тилиндеги макалалардан окуңуз, жеке макалаңызды жайгаштырыңыз. Сайтка катталыңыз, катталган колдонуучулар кошумча артыкчылыктарга ээ болот.

Соңку макалалар

Түндүк Америка (англисче North America, французча Amérique du Nord, испанча América del Norte, Norteamérica, астекче Ixachitlān Mictlāmpa) — Жердин Батыш жарым шарынын түндүгүндө жайгашкан…
Денудация (латынча denudatio — жылаңачтануу) — тоо топурактарынын бузулуу процессинин жыйындысы жана алардын экзогендик процесстер менен жер бетинин төмөнкү аймактарына жылдырылып, ошол жакта…
Энергия (байыркы грекче ἐνέργεια – аракет, ишмердүүлүк, күч, кубат) — кыймылдын жана материянын аракеттенүүсүнүн түрдүү формаларынын жалпы чени, материя кыймылынын бир формадан экинчисине өтүү чени болгон скалярдык…
Гипотеза (байыркы грекче ὑπόθεσις — «жоромолдоо; божомол», ὑπό сөзүнөн — «астында; себебинен улам; үчүн» жана θέσις — «орун; абал; тезис») — болжолдоо же жоромол, аксиома, постулаттардан айырмаланып тастыктоону…
Базар (перс тилинен بازار — bâzâr ← пехл. wāzār ← байыркы персче vāčar ← протоиндоиран. (англисче) wahā-čarana) — соода борборунун жалпы аталышы, көбүнчө минималдуу жабдылган же такыр жабдылбаган соода катарлар же ачык…