Коркуу сезими деген эмне? Адамдын жашоо убактысынын 90 пайызы, кандайдыр бир болбой турган окуялардан коркуп жүрүп өтөт. Өзгөрүү коркунучу... колумдан келбей калып, жаман болуп кетсе эмне болот?

Ымыркай мезгилдеги тарбиялык таасирлердин алгачкы бүчүрлөрү балалык курактын бардык учурунда өнүмүн бере берет. Балалыктын эрте жаш курагында инсандык өнүгүүнүн

Тарбиялоо адамдын инсандык калыптануусуна, анын дуйнөгө, коомго, адамдарга болгон мамилешүүсүнө багытталган.

Л. С. Выготский, тарбиянын максаты бул индивиддин чөйрөгө ылайыкташуусу эмес, бул өзүнүн чөйрөсүнөн алысты

Азыркы учурда психология илиминде адамды изилдөөдө эки методологиялык мамиле түзүлгөн, бул табигый илимий жана гуманитардык