Студенттик мезгил бул өзгөчө социалдык категория. Жогорку окуу жайы аркылуу уюштурулган адамдардын спецификалык кошмогу. Социалдык-психологиялык

Балдарды түшүнүү менен тарбиялап, окутуу үчүн, аларды тарбиялоо менен, окутуу менен билүү бул толук кандуу педагогикалык иштин бирден бир жолдорунан

Педагогикалык иш-аракет түрдүү формада өтүүсү мүмкүн, бирок, мугалим менен окуучунун биргелешкен иш-аракети өткөн,

Педагогикалык таасир бул тарбиялануучунун психологиялык мүнөзүнүн позитивдүү өзгөрүүсүнө жеткизүү максатта

Педагогикалык таасирлердин эффективдүүлүгү негизинен педагогдун окуучуга болгон позициясына көз каранды. 1960жылдарда педагогикалык таасирлердин принциптери