Барсбек, Ынанчу Алп Билге - 7чи кылымдын аяк жагы 8чи кылымдындын баш жагында Енисей Кыргыз каганынын башчысы. Барсбектин тушунда кыргыз элчилери Тибетке, Кытайга, Тургош каганына жиберилип

Б. з.ч доорлордо эле кытай эски жазмаларында калган кыргыз элинин оозеки чыгармачылыгы түр жана мазмуну жагынан

Байыркы Ата конуш. Кыргыздар эң байыркы эл экендиги анын санжырасы, оозеки фольклору жана дүйнө элдеринин даректүү жазмалары тастыктап турат. Кыргыздар жөнүндө эң алгач маалымат кытай (ханзу)

6-12-кылымдарда Кыргызстан чолкомундо турк урууларынын келиши менен мурзо устундо адамдардын таш келбеттерин - балбалдарды коюу кенири тараган. Балбалдардын

Ойчул, акылман жана акын. Болжолу 14-к-да жашаган. Асан кайгынын айтылып жургон аныз-окуялары Алтын ордонун хандарынын бири Жаныбектин заманы менен байланыштыруу, анын адилетсиз