Быжы - кыргыздын эң кушкер, эски тамактарынын бири. Аны жаңы союлган жандык малдын көбүнчө койдун жаш этинен, боорунан, канынан, ич майынан майда туурап, ага күрүч, талкан

Думбулоо бул - бодону, тотон, жылкыны союп, этин устукандары менен кошо терисине жылчыксыз ороп, отту үстүнө улуу жагуу.

Жерди чуңкурайтып, суу куюп, союлган малдын өз карынына этин салып, отту улам жагып, боркулдата кайнатуу. Мында эттин өзүнүн суусу, каны менен кайнайт.

Малды же кайберенди союп, сулп эттерин ажыратып, жукалай кесип алат. Жазы, жука ташты таш тулгага асып, отту улуу жагып, абдан ысытат.

Байыркы элдин катарында келе жаткан кыргыздардын жашоо-тиричиликтери тоо-таштарды маанектеп, суу чайпалтып кечүүлөрүнө, ашуу ашып көчүүлөрүнө, тактап айтканда, мал чарбачылыгын арка-бел тутууларына шартташкан.