Каалаган жумуш жасоонун алдында, анын башталышын, аягын жана болжолдуу этаптарын билип алуу зарыл. Ушундай эле нерсени моделдөө жөнүндө айтса болот. Бул жердеги башталгыч чекит - прототип. Ал жасалып жаткан же болгон объект же процесс болушу мүмкүн. Моделдөөнүн аякы баскычы - объект жөнүндөгү маалыматка таянып кабыл алынган чечимдер.

"Химиялык элементтер" тууралуу кеп болмокчу. Алгач аныктамасын билип алалы. Бирдей атомдордун жыйындысы химиялык элемент деп аталат.

Маалымат бизге туура чечим кабыл алуу үчүн керек. Маалыматтын касиеттерин б. а. анын сапаттык белгилерин карайлы.

Тактооч деген эмне, түрлөрү кандай, аларды кантип талдоо керек жана ушу сыяктуу башка суроолорго жооп жазууга аракет кылалы.

Тууранды создор

Тууранды создор деген эмне, түзүлүшүнө карай кандай болуп бөлүнөт, табыш тууранды создор кандай, элес тууранды создор жана башкалар. Келгиле билип алалы.