Бул макаланы биз эмнеге "Клубника тенира" деп койдук? кыргызча которулушу тенир кулпунайы, ушул тенир кулпунайы сыяктуу эле тенир деген сөз кудай дегенди түшүндүрөт эмеспи. Ошондуктан тенирге сыйынуу жөнүндө айтып кетели. Кыргыз мифтеринде «жараткандан» соң, теңирге сыйынуу аябай күчтүү болгон. Теңир инсанатта эле эмес, ааламдагы күн, ай сыяктуулар да, ал тургай аяз, от, айбанаттардын да теңирлери болот деген түшүнүк болгон. Кыргыздардын мифтик түшүнүгүндө «теңир» асманда (көктө) болот делинип,

Кыргыздардын мифтик түшүнүгүндө ааламды жана анын ичиндеги заттарды жасоочу, жаратуучу «жараткан» деген болот, ал элден мурда ааламды жаратып, андан соң асман, жер, көйкаптагы заттарды жараткан. Ал эми, ааламдын, табияттын инсанаттын керектөөсүнө ылайык «жараткан» топуракты, сууну, токойду, айбанаттар, жан-жаныбарды жаратат.

Кыргыздардын мифтик түшүнүгүндө ааламдагы баардык эле затта «жан» болот. Ар кандай заттын денеси өлсө да, жаны башка бир нерсеге айланып (мисалы: балдардын жаны чымчык болуп чыгып кетет, бирөөлөрдүн жаны жети кара чымчык ж.б.) кетет деген түшүнүк болгон. Ошого «өлтүрүү» деген сөздү «жанын алуу, жанын сууруу, жанын чыгаруу» деген сыяктуу сөз айкаштары менен туюнткан.

Жыл эсеп - Кыргыздар алмуздактан улуу табиятка жандаш, шайкеш мамиледе жашашканды ыйык көргөнү - жаратылышты, кубулуштарын пир туткандыгынан, асмандагы жылдыздарга, мезгилге карата бир айга, жылдарга аяр ат койгонунан, дүйнө таанымынан дапдаана ажайып турат.

Эр даңкын эл чыгарар
Эр жигит менен бөрү азыгы - жолдо
Эр намысы - эл намысы
Эр төрөгөн эл өлбөйт.
Эрди жоо үстүндө кор.
Эл болбосо, эр болбойт.