Механикалык энерия, деги эле энергия түшүнүгү физика илиминде базалык болуп саналып, энергиянын сакталуу мыйзамы табияттын фундаменталдуу мыйзамы. Бул механиканын, термодинамиканын, электр тогунун жана башка көптөгөн физика кубулуштарын түшүндүрүүнүн негизи катары кызмат кылат.

Каалаган жумуш жасоонун алдында, анын башталышын, аягын жана болжолдуу этаптарын билип алуу зарыл. Ушундай эле нерсени моделдөө жөнүндө айтса болот. Бул жердеги башталгыч чекит - прототип. Ал жасалып жаткан же болгон объект же процесс болушу мүмкүн. Моделдөөнүн аякы баскычы - объект жөнүндөгү маалыматка таянып кабыл алынган чечимдер.

"Химиялык элементтер" тууралуу кеп болмокчу. Алгач аныктамасын билип алалы. Бирдей атомдордун жынындысы химиялык элемент деп аталат.

Маалымат бизге туура чечим кабыл алуу үчүн керек. Маалыматтын касиеттерин б. а. анын сапаттык белгилерин карайлы.

Тактооч деген эмне, түрлөрү кандай, аларды кантип талдоо керек жана ушу сыяктуу башка суроолорго жооп жазууга аракет кылалы.