Интернационализм (латын тилинен inter — «арасы же аралык» жана natio — «эл») — элдер ортосундагы достукту жана кызматташтыкты үгүттөгөн идеология.

Сингармонизм (грек тилинен συν-[sin] — «менен, бирге» жана ἁρμονία [harmonia] — «үндөштүк, шайкештик, окшоштук», кыргызча — үндүүлөрдүн үндөшүүсү) — бир сөздүн ичиндеги үндүү тыбыштардын (кээде үнсүз тыбыштардын) бир же бир нече катар, жогорулоо (ачыктык) же тереңдетилген сыяктуу фонетикалык белгилери боюнча окшоштуктардан турган морфология-фонетикалык көрүнүш.

Күнгөй Ала-Тоо — Географиялык жактан Кыргызстандын Ысык-Көл облусунун түндүк тарабында жайгашкан тоо кыркалары. Иле Ала-Тоо (орусчасы Заилийский Ала-Тоо) менен катар Түндүк Тянь-Шанды түзөт.

Тескей Ала-Тоо — түштүктөн Ысык-Көл ойдуңун камтыган, Кыргызстандын жана жарым-жартылай Казакстандын аймагындагы тоо кыркалары. Географиялык жактан Кыргызстандын Ысык-Көл облусунун түндүгүндө.

Косметика (байыркы грекче κοσμητική сөзүнөн — «көркөмдөө искусствосу, кооздоо», андан κοσμητικός, κοσμέω сөздөрүнөн) — адам келбетин жакшыртуу каражаттары жана ыкмалары жөнүндөгү окуу. Ошондой эле, косметика деп адамдын тышкы келбетин жакшыртуу максатында териге, чачтарга, тырмакка, ооз көңдөйүнө кам көрүүчү каражаттар жана ыкмаларды аташат, анын ичинде бетке жана денеге жаңылык жана сулуулук берүүчү заттар.