Ар бир адамдын жашоосунда окуу аныктоочу орунду ээлейт. Окуутууну жаштардын болочок тандап алган кесиби боюнча өз алдынча эмгек

Мугалимдин эффективдүү кесиптик иш-аракетинин негизи болуп ийгиликтүү педагогикалык баарлашуу болуп

Кенже мектеп курактагы бала окуу иш-аракетинин субъектиси катары коомдук жашоо-тиричиликтин алгачкы баскычында болуп эсептелинет. Кенже мектеп

Окутуу тарбиялоо процессинин негизги формасы болуп сабак эсептелинет. Мугалимдин ар бир сабактагы негизги максаты

Балдардын психикалык өнүгүүсү өздөштүрүү формасында ишке ашат. Өздөштүрүүжалпы өзгөчөлүктөргө ээ. Өздөштүрүүнүн жалпы өзгөчөлүгү балдар