Жөндөмдүүлүк бул кандайдыр бир иш-аракеттин ийгиликтүү аякталышынын шарты катары, инсандын индивидуалдуупсихологиялык сапаты. Жөндөмдүүлүк иш-аракетте жана

Ар бир адамдын жашоосунда окуу аныктоочу орунду ээлейт. Окуутууну жаштардын болочок тандап алган кесиби боюнча өз алдынча эмгек

Мугалимдин эффективдүү кесиптик иш-аракетинин негизи болуп ийгиликтүү педагогикалык баарлашуу болуп

Кенже мектеп курактагы бала окуу иш-аракетинин субъектиси катары коомдук жашоо-тиричиликтин алгачкы баскычында болуп эсептелинет. Кенже мектеп

Окутуу тарбиялоо процессинин негизги формасы болуп сабак эсептелинет. Мугалимдин ар бир сабактагы негизги максаты