Субъекттин категориясы философиянын борборунда болуу ченен, психологиялык шшмдин терең көнүл буруусуна түрткү болду. СЛ. Рубинштейн белгилегендей,

Билим берүү, коомдун социалдык түзүлүшүнүн бир бөлүгү сыяктуу, социалдык институт катары каралат. Билим берүүнүн мазмуну коомдун ал абалын, бир абалдан

Бир жаштын аягында өнүгүүнүн жазы мезгили башталат. Экиге караган бөбөктүн алгачкы кадамы анын өнүгүүсүнүн жетишкендиги катары

Эрте жаш курактын аягында иш-аракеттин жазы (оюн, иш-аракеттин продуктивдүүлүгү) түрлөрү түзүлөт да, алар психиканын өнүгүүсүнүн шарттары

Психикасынын өнүгүү процессинде бөбөктүн ар кандай аракеттерди өздөштүрүүсү психикалык процесстердин калыптанышын камсыз кылат, ал адамдын