Балдардын психикалык өнүгүүсү өздөштүрүү формасында ишке ашат. Өздөштүрүүжалпы өзгөчөлүктөргө ээ. Өздөштүрүүнүн жалпы өзгөчөлүгү балдар

Психология илимине эбегейсиз зор салымын кошкон инсандардын бири Л. С. Выготский (1896-1934). Л. С. Выготский (14) баланын психикалык өнүгүүсүнүн

Оптималдаштыруу бул окуу процессинде туура келген методдорду жана ыкмаларды тандай билүү. Окутуунун методдорунун окутуунун бардык функцияларын кыймылга

Окуу иш-аракети билимдерди, көнүгүүлөрдү, ыктарды өздөштүрүүнүн, адамды тиричилик турмушка, эмгекке даярдоонун каражаты. Психиканын

Баланын мектепке анатомиялык-физиологиялык даярдыгы. Баланын мектепке болгон даярдыгын эске алгаңда Л. И. Божович (4) белгилегендей эки чоң блокко