Жаны жыл жонундо ырлар

Жаны жыл жонундо ырлар
"Жаны жыл жонундо ырлар" ушул жакта жана ушул жакка жайгаштырабыз. Бир жылы жаңы жыл жонундо кыргызча ыр саптары керек болуп, интернеттен издеп таба албай абдан жүдөдүм эле. Ушул мага окшогондор кийин издеп азап тартпасын деп ушул жыйнакты чогултуп чыгардым. Балдарга кыскача төрт сап ырлар дагы бар.

Жаңы жыл ыры
Аткарып эл милдетин карыдың сен
Ордуңду баса турган иниң элем.
Орундайм алдыдагы максатымды -
Көтөрөм чалалыктар калса сенден.

Дегендей жылуу мүнөз кыялы бар,
Жаңы жыл келди алптык түрү менен...
тоо бузар кайраты бар эли барда,
Азамат сансыз жүктү мойнуна алса.

Калын, кол казганактап пайдаланса,
Табият канча өжөр болсо дагы,
Баш ийбей турган анда айла канча!
Мурун да жылдар өткөн эчен-эчен.

Ашуу ашып, дарыя кечип терең, терең
Далай эр максатынан ажырабай,
Адамдык кең таалайдын камын жеген.
Зуулдап бара жаткан биздин доордун
Тайманбас бир мүчөсү болом деген,

Өмүрдүн алтын күнүн бошко өткөрбөй
Эр жигит сен да кириш ишке бекем!..
(Жоомарт Жусуп)

Жаңы жыл
Ак кар чүмкөп Ала-Тоонун сересин,
Жыл жаңырды, берип бакыт элесин.
Жаңы өмүрдүн тык-тык соккон мүнөтү
Жалындатты ар адамдын денесин.
Конуш ээлеп жеримен,
Бал тамызып кебинен,
Тынчтык жүрөт айтып айкын кеңешин.

Таттуу тилин так-так кайрып салтанат,
Таалай күүсүн тартат улам кайталап.
Күмүш кардан күлпөт алган көк зоолор
Көк жакамды агарттым деп мактанат.
Тумак кийип булуттан,
Жуурат өндүү уюткан,
Ток пейилдүү тоолор турат чалкалап.

Берекелүү койнун ачып дасторкон,
Тостук жылды улан-кыздар окшошкон.
Биз каткырсак, бизди карап жаны жыл
Кошо күлдү, шарап бошоп тос-тостон.
Элжиретип көңүлдү,
Эң бир ысык көрүндү,
Ошол мүнөт жаны өмүргө достошкон.
(Калыбай Осмоналиев)

Амансыңбы, жаңы жыл!
Амансыңбы, жаңы жылым, аруу бол!
Сени тостум жетимиш жол, берчи кол!
Эми он эки ай насиптешсиң биз менен
Ата-Журтка берерибиз болсун мол!

Кош бол, эми, энчилешим эски жыл!
Биз чечиштик ачуу-таттуу нечен сыр.
Арча бешик терметтирип чүрпөлүү
Абийир болдуң атпай журттан чыкпай чыр.

Нускасын эски жылдын үзбөй улап,
Айрандай аппак болсун асманыбыз.
Эриш-аркак эмгектен ырыс чубап,
Каймактай таттуу болсун тапканыбыз.
(Нинакан Жүндүбаева)

Жаңы жылдагы тилек
Өткөн жылы тууган, достор көбөйдү,
Жаңы китеп бала болуп төрөлдү.
Маратымдын, Гүлсарамдын чынары,
Бутак алып, мөмө байлап көгөрдү.

Ишке ашты эки атанын тилеги,
Жакшы сокту эки эненин жүрөгү.
Бала бакыт, бала байлык кыргызда,
Барыктайлы, бапестейли, сүйөлү.

Төрт, беш алып жакшы окуду Айбегим,
Өмүрдөгү тунук, таза айнегим.
Жазган ырым, чыгып жаткан китебим -
Айбек менин өмүрдөгү бүт демим.

Күлүп турсун жакшы окуган Гүлнарам,
Чоң атасын, чоң апасын сыйлаган.
Чоң кыз болсун биздин эрке акылдуу
Көп ырымды жаттап алып ырдаган.

Нурбек болсо мен сыяктуу ыр жазсын,
Сынчы болуп далайларды сындашсын.
Же болбосо геолог болуп керилген
Жерим каткан биз билбеген сырды ачсын.

Жаңы жылда жаңы гүлдөр жайнасын,
Элим көрсүн бул турмуштун пайдасын.
Бирге жүрүп бакыт бүткөн эл менен
Эмгектенсин, эч ким артта калбасын.
(Муса Жангазиев)

Жаңы жылды тосолу
Ким ырдабайт жаңы жылды быйылкы
Кишилердин этек жеңи жыйыңкы
Жетим балаң кырктын кырын басты деп.
Жесирлердин ак чачына сыйынчу.

Ар бир үйдө жакшы санаа достору
Балдар үчүн, бакыт үчүн тосттору.
Ар бир ата ошол кезде ойлонот,
Тынчтык күндүн солдатындай постогу

Ким ырдабайт жаңы жылды быйылкы,
Жер көтөргүс жеңишине сыйынчу.
Совет эли таш каптырат душманын,
Орундатып орошон беш жылдыкты.

Кеңешебиз кең-кесири олтуруп,
Кеңейтебиз бөксөлөрдү толтуруп,
Арт жагына даңкандарын ыргыткан,
Алды жагың арзанчылык, молчулук.

Кел жаңы жыл маздап күйгөн очогу,
Эмне ойлосок, орундайлык ошону.
Эски жылда кеткен болсо кемчилик
Кетирбөөгө жаңы жылды тосолу.
(Абдылда Белеков)

Жаңы жылдык калоо
Жаңы жылда жаңы кийим кийгиле,
Жаны жылда жаңы килем илгиле.

(Кайырма)
Жаңы жылда бүт бардыгы жаңырсын,
Жаңырбасын,
Жаңырбасын үй-булө.

Жаңы жылда жаңы план чийгиле,
Жаңы жылда жаңы түшүм үйгүлө.

(Кайырма)

Жаңы жылда жаңы демде жүргүлө,
Жаңы жылда жаңыча ойлой билгиле.

(Кайырма)

Жаңы жылда жаңы үйлөргө киргиле,
Жаңы жылда жаңыча өмүр сүргүлө.

(Кайырма)
(Ташмат Арыков)

Жаны жыл
Кел, жаңы жыл, келе бер,
Тынчтык нурун себе бер.
Бирге болсун биз менен
Биздин ата­энелер.

Элге бергин береке,
Жерге бергин береке.
Өркүндөсүн Ата Журт
Өзүң берген белекке.

Жыргап жаткан чагыбыз,
Окуп билим алабыз.
Арта берсин сен менен
Биздин таалай­багыбыз.
(Сөзү С. Жусуевдики, музыкасы Г. Ашымованыкы)

Аппак кар
Аппак, аппак айлана,
Жаап жатат кар кайра да.
Музду көздөй жөнөйлү,
Конькилерди байлана.

Тоого барып береги
Чана, лыжа тебели.
Тиет экен абыдан
Ден соолукка пайдасы.

Аппак, аппак, аппак кар,
Ак кийинген бак­шактар.
Мелдештерге катышып,
Жеңсем деген максат бар.
(Сөзү Т. Чокиевдики, музыкасы О. Турсуниязовдуку)

Аяз ата
Айланып жыл мезгилдери
Ак бубактуу кыш келди.
Көп узабай жаңы жыл да
Көңүл ача тез келди.

Кайырма:
Аппак тондуу Аяз ата
Ал мектепке кош келди.
Куттук айтып жаңы жылдык,
Ырдап, бийлеп берели.

Ар дайым бар колунда (а)
Аса таяк сыйкырдуу.
Ал таягы кызыктырып,
Ага көңүл бөлүндү.

Кайырма:
Аппак жүздүү жылмайып (а)
Аяз ата көңүлдүү.
Ырдап, бийлеп берели биз,
Бийик созуп үндөрдү.

Баштыгында кереметтүү
Бизге деген белеги.
Ал өзүнчө асемдүү да,
Кызыктырган себеби.

Кайырма:
Ар түрдөгү кооз­көркөм
Аяз ата белеги.
Жаңы жылдык тартуу кылып,
Ырдап, бийлеп берели.
(Музыкасы, сөзү М. Касейдики)

Жаңы жылда жашыл нур (үзүндү)
Жаңы жылым, сенде дем бар ажайып,
Жаркып маанай жакындашып жашайлык.
Эскиртишпей салттуу, аруу достуктун,
Эшиктерин кененирээк ачалык.

Кайда жүрсө жеңиш менен шыктанып,
Катарымдын ийгилигин санайлык.
Ушул жылым уюткулуу, мээрим бол,
Урматташып ынтымакка салган жол.
(Оролбай Бердигулов)
***
Жаңы жыл келе жатат жылмайып,
Эмне алып келет суйкайып.
Таттуу, ширин момпосуй,
Бакыт, таалай, чоң дөөлөт.

Жылуу жомок тартуулап,
Барыбызды кубантат.
Аяз атаны чакырат,
Балатыны жандырат.

Куттуктайбыз жаңы жыл менен,
Баары жакшы болсун деп.
Дос болушуп бакыт менен кубаныч,
Жыл бою бизге кызмат кылышсын.
***
Кубанычту зор убара,
Алып келет жаңы жыл.
Балатыны көркөмдөп,
Ыр жаттайбыз баарыбыз.
Алп бакытты каалайбыз,
Ар бирине аяз ата тилейбиз.
Атабызга ыр беребиз белекке,
Ал берет бизге белекти.
***
Жаңы жылда жомоктор,
Тирилет деп айтышат.
Жаңы жылда тилектер,
Орундалат деп айтышат.

Айткандын баары чын чыксын,
Бүт тилектер ойго ашып.
Аткарылсын кыялдар,
Жаңы жылда жылмайып.
***
Куттук айтам жаңы жылда,
Каалап кетем баарыңа,
Бактылуу болууну дайыма,
Көп белекти, таттууну.
***
Ким келатат карачы?,
Бул жаңы жыл жайнаган.
Мына эми башталат,
Түркүн жомок сыйкырлар.
Бүт кыялдар орундалат,
Кубандырат балдарды,
Татынакай балаты.
Аяз ата сыйкырчы,
Белектерди жаадырат.
***

Биз күткөнбүз бул күндү,
Толук бир жыл чыдабай.
Каалоолорду алдын ала,
Каалаганбыз баарына.
***
Амансыңбы балаты,
Амансынбы жомогум.
Бүгүн коркпойм бөрүдөн,
Куйругунан чойгулап.

Жез кемпирди бийлетем,
Кубанычты күчөтөм.
Мышык, чычкан жылмайып,
Кучакташат бири-бирин.

Түлкү ойнойт тоок менен,
Сен да турба суйкайып.
Бүгүн жакшы күн экен.
Жаңы жылды тосчу түн экен.
***
Саламатбы аяз ата,
Саламатбы аяз кыз.
Үшүбөңүз бул күнү,
Жылуу маанай тартуулап.
***
Күтүп калды босогодо,
Тосуп алалы жылыбызды.
Тезирээк кирип келсин ал бизге,
Убактысы болуп калды,
Келип калды кезеги.
***
Аяз ата боорукерсин, айкөлсүн,
Болгум келет мен дагы,
Сиздей мыкты данакер.

Жылы бою эмгек кылдым,
Апакемди таарынтпай.
Жада калса бүгүн дагы,
Балатыны кооздогонго,
Жардамдаштым апама.

Жакшы бала болдум мен,
Жыйнак кармап оюнчуктарды,
Тыкан болдум бул жылы,
А так, билесиң го атаке,
Оюнчуктарым өтө көп.
***
Куттуктаймын коендорду,
Куттуктаймын аюларды.
Куттуктаймын карышкырды,
Куттуктаймын түлкүнү.
Куттуктаймын балдарды,
Куттуктаймын кыздарды.
Куттуктаймын баарыңарды,
Жыл менен ушул жап-жаңы.
***
Айфон каалайм жаңы жылда,
Оюнчук каалайм дүр-дүйүм.
Таарынтпагын жаңы жыл!
Атам менен апамды,
Болбосо андай, алар мага
Алып бербейт баарысын.
***
Жаңы жылдык каалоо
Өлөкөм менин бай болсо,
Тунук асман таң болсо.
Шаркыраган шаң менен,
Ак куу, турна мол болсо.
Мылтыктын үнү угулбай,
Сай боюнда тизилип,
Каз, өрдөгү көп болсо.
Аркар кулжа, элигиң,
Аска-зоодо көп болсо.
Ашык болгон аларга,
Аңчыларың жок болсо.
Ар төрүңдүн баарында,
Жан-жаныбар ойносо.
Балыр түктө жойлогон,
Балыктарың көп болсо.
Чөп тамырын чукуган,
Доңуздарың көп болсо.
Күндөп-түндөп пайлаган,
Доңуздарды жайлаган,
Браконьерлер жок болсо.
Элиме калканч көп болсо,
Алтыныңды талатпай,
Арманың такыр жок болсо.
Ыпластык жоголуп,
Байлык, бакыт колдосо.
Кыргыз деген кымбатым,
Өнүп, өскөн эл болсо.
Тегиз тийген күнүндөй,
Улугуң калыс жан болсо.
Болсо такыр түгөнбөйт,
Ишке аша турган ой болсо.
Жолборс жылдын башында,
Айтылды ушул каалоо.
(Жумакан Калилова)
***
Балатыбыз жылтылдайт,
Токойдо өскөн сулуубуз.
Оюнчуктары кызыктырат,
Белектери астындагы,
Кытыштырат колумду.
***
Орундалсын кыялдар,
Орундалсын жакшы ойлор.
Сыйкырдуу болсун жаңы жыл,
Аз калды келет ал дагы.
***
Тышта кар жаайт бапылдап,
Айлананы ак басты.
Терезенин жарыктары,
Жымыңдашат жылдыздай.

Тышта жатса кар дагы,
Жылуу болуп турат ичимде.
Келип калган турбайбы,
Жаңы жылым, жомогум.
***
Ак сакалчан эски жыл,
Кетип баратат улгайып.
Ассалоуму-алейкум деп,
Жаңы жылды чакырып.

Көп иштеди тынбастан,
Кетүү мезгил келди эми.
Рахмат сага эски жыл.
Натыйжалуу болдун сен.

Жаңы жыл келе жатат алыста,
Мына-мына жетип калды биз жакка.
Жаңы жыл күчтүү, шайыр, таптаза.
Алып кел безге бейкутту.

Коркпо жылым жап-жаңы,
Алабыз тосуп соп-сонун.
Жылды жакшыга айлантуу,
Ар бирибиздин колубузда.

Куттуу болсун жаңы жыл,
Мыкты болсун жаңы жыл.
Куттуктаймын эл-журтум,
Жакшы-тилек ой менен.
***
Майрамдык балаты,
Оюнчуктар, шариктер.
Салюттар, взрывчаткалар,
Момпосуйлар, кампеттер.
Ооба, ооба туура айтасын,
Бул жаңы жыл шаттанган.

Жаны жыл жонундо ырлар
"Жаны жыл жонундо ырлар" жыйнагын уланта берели, араң жарымына жеттик. Сиз дагы урматтуу окурман четте калбай, билген ырларыңызды бул жерге жазып калтырып коюңуздар. Жыл сайын улам жаңыларын жазып көбөйтө берели. Кийин кайра эле өзүбүзгө керек болот экен.

Жаңы жыл келе жатат, ышкырбайт,
Асынып алып жомок, сыйкыр баарысын.
Куржунунда оюнчук көп, таттуу көп,
Келечекте жакшысы көп, жаркыны көп.
***
Күндүн баарын бакытка,
Толтурасың жаңы жыл.
Маанайдын баарын кубанычка,
Жык жыясын жаңы жыл.

Сезип жатам караанын,
Жакын калды ал бизге.
Жүрөктөрдүн баарысын,
Толтурат го таалайга.
***
Белектерди күтөмүн,
Жомокторду күтөмүн.
Тапчы ким менин оюмда,
Ооба, туура жаңы жыл.

Күткөнүмө аны мен,
Көп болдуго аябай.
Чыдап жүрдүм унчукпай,
Мына эми келди ал.

Рахмат сага жаңы жыл,
Кубанычка, шаттыкка.
Бириктирдин сен баарын,
Адамдарды кубанттың.
***
Ах пахтадай ак карым,
Сүрөттөгүдөй кулпунат.
Арасында ак кардын,
Аяз ата карааны,
Чоң куржуну көрүнөт.
Кел жаңы жыл, кел,
Кусалыкты, кайгыны,
Алып кеткин эс жыл.
***
Жомокко ишенсе болот,
Жомокту күтсө болот.
Бири-бирибизди майрам менен
Куттуктайбыз биз эми.
***
Басып кар калды айылды,
Жаңы жыл келет мына эми.
Алып келет белекти,
Аяз ата шаңданып.
***
Кат жазамын аяз атага,
Бардыгы үчүн суранам.
Кайгы-капа болбосун,
Күлкү-шаңга үй толсун.
***
Декабр айы кандай кооз,
Бүт дарактар күмүштө.
Терезеде оймолор,
Жүрөктүн баары ойгоноор.
***
Тышта баары апапак,
Жолдун барын кар басты.
Жакындады жаңы жыл,
Ак сакалдуу аяз атабыз.

Мен айтамын ырымды,
Ата белегин тартуулайт.
Кышы бою жылуу-жумшак,
Кар жаасын деп суранам.
***
Жылың менен жаңы келген,
Куттуктаймын аяз ата.
Ала келдиңби балдарга,
Белектерден көп, көп, көп.

Аяз кызды чакыралы,
Кар кишини жасайлы.
Жан-жаныбар чакырып,
Чоң майрамды баштайлы.
***
Баарыңарды куттуктайбыз,
Кирип келген жыл менен.
Чакырабыз барынарды,
Шаттуу майрам кечине.
***
Балдар дагы, кыздар дагы,
Жаңы жылды сүйүшөт.
Карышкыр, коен,
Кирпи, аюу,
Баары күтөт бул күндү.
***
Аяз ата алып келди,
Белектерди толтура.
Бирок берүүгө шашылбайт,
Ыр саптарын күтөт бизден.
***
Айлана кандай керемет,
Жалт-жулт эткен жалындар.
Балатылар көпкөмдүү,
Жаңы жылга кооздолгон.
***
Аяз ата, аяз кыз,
Балдар күтөт аларды.
Жаңы жылды тосуу үчүн,
Шаңдуу маанай шат менен.
***
Куттуктаймын жыл менен,
Оливье салат, момпосуй.
Сыналгылар көгүлтүр,
Манту, хашан дүр-дүйүм.
***
Жакшы көрөм жаңы жылды,
Айтып бүткүс жаңылык.
Аман жүрөлү баарыбыз,
Жаңы бакыт төгүлүп.
***
Балатынын астына,
отуруп алам жалпайып.
Ошондо көрөм ким экенин,
Белектерди алып келген.
***
Уйку келип баратат,
Кел жаңы жыл, кел.
Тезирээк кел, жомогум,
Жаным чыгым баратат.
***
Мандаринден жейбиз,
Момпосуйга тоебуз.
Аяз ата белектерин беребер,
Жаңы жылда кубантып.
***
Безип келди жаңы жыл,
Сызып келди жаңы жыл.
Аяз ата, аяз кызды,
Ээрчите келди жаңы жыл.

Ал алып келсин баарына,
Молчулук, бакыт, ден-соолук.
Болсун дайы үй-бүлөөдө,
Тартип жана бейкуттук.
***
Ийгилик келсин баарыбызга,
Жаңы жылдык таң менен.
Куттуктаймын баарынарды,
Ушул келген жыл менен.
***
Муз үстүндө жылтылдаган кыроолор,
Терезеде оймо-чийме сүрөттөр.
Балдар чана тебишип,
Көңүл ачат жыргашып.

Кыш мезгили жыргал ай,
Алып келет шаттыкты.
Жаңы жыл келип кубантып,
Баарыбызды шыктантат.

Жолдун баарын, талааларды,
Кашааларды кар басты.
Аяз ата келсин деп,
Бизге белек берсин деп.

Аяз ата жолго чыкты,
Дайындаймын ырларымды.
Баарына каалап жакшылык,
Момпосуйду аламын.
***
Кандай сонун жаңы жыл,
Кубанычтуу сааттар көп.
Бүт баарысы бактылуу,
Балдар көркөм кийинип.

Баары күтөт аяз атаны,
Балдардын ал жакшы көргөнү.
Кат жазышат баары ага,
Ал жөнүндө китеп окушат.

Кыялдарды орундатат,
Аракет менен эмгек үчүн.
Балдар менен шаттанат,
Балатынын жанында.
***
Оюнчуктар, шарлар,
Мандариндер, шоколаддар.
Кооз лента илемин,
Балатыма мен эми.

Конокко бизге тезирээк,
Майрам келет мелмилдеп.
Шайыр-шатман ал жыргал,
Анын аты жаңы жыл.
***
Коңгуроолор шылдырап,
Балатыбыз жылтылдайт.
Жаңы жыл менен аяз ата,
Чүрпөлөрдү куттуктайт.
***
Сыйкырдуу майрам жалындары,
Күйсүн жарык, жап-жарык.
Балакайга аяз ата,
Белектерди таратсын.
***
Жаңы жыл келе жатат эшик ачып,
Ааламга жаңы, жаңы бакыт чачып.
Адамдардын куунак тартып көңүлдөрү,
Каалашат бири-бирине чоң, чоң бакыт.
Жаңы жыл жаңы максат өчпөс таалай,
Келе бер баарыбызга бакыт каалай.

Жаңы жыл
Кел, Жаңы жыл күтүп жатат калкыбыз,
Жаңы жылды күтүү биздин салтыбыз.
Дагы кандай ийгиликтер келет деп,
Даярданып болушунча шартыбыз.

Ар бир үйгө барып кел,
Алыстан кабар алып кел.
Кубанычты, бакытты,
Куржунуңа эй салып
Кел, Жаңы жыл!

Бекем тутуп ынтымакты эми биз,
Берекеге толсун кутман жерибиз.
Томкорулуп сары майдай береке,
Токчулукта болсун кыргыз элибиз.

Кечикпестен ылдам кел,
Кемибеген эй жыргал бер.
Күткөндөр бүт кубансын,
Күлкү чачып, ырдап бер.
Кел, Жаңы жыл!

Ак өргөөмдүн уугундай тирелген,
Ар улут бар жаралгандай бир элден.
Ал элиме ынтымакты алып кел,
Ала-Тоомдун аскасындай ширелген.

Жакшылыктын көбүн бер,
Жаштык маанай көңүл бер.
Ооругандар болсобун,
Ден соолук бер, өмүр бер.
Кел, Жаңы жыл!
(Кемелгазы Ниязов)

"Жаны жыл жонундо ырлар" ушундай болду достор, кичине болсо дагы Сиздерге пайдасы тийди деген үмүттөмүн. Силер дагы кошумчалап бул жерге ырларыңызды кошуп коюңуз.

Сунуштайбыз:

Оставьте комментарий!

Пикириңиз текшерилгенден кийин жайгаштырылат.

Вы можете войти под своим логином или зарегистрироваться на сайте.

(обязательно)