Ак баталар жыйнагы — турмуштун түрдүү кырдаалдарында айтылуучу кыргызча баталар жыйнагы. Бул жыйнак жаңыланып турмакчы, ошондуктан билген ак баталарыңарды ушул жакка жазып тургула.

толук маалымат

Адабий процесс (адабият процесси) — адабияттын бардык көрүнүштөрүнүн жана фактыларынын же көп кылымдык адабияттын дүйнөлүк деңгээлде өнүгүү жыйындылары кошулуп, белгилүү бир өлкөнүн же доордун адабиятынын жашоосу жана өнүгүүсү. Доор жөнүндө айтканда процесс салыштырмалуу-тарыхый адабият таануу предметин камтыйт, анткени, социалдык жана маданий процесстин көрүнүшү болот.

толук маалымат

Кыргызча макал лакаптар жыйнагы — бул жыйнакта билим, ден-соолук, адамдар, мекен, жамандык-жакшылык, кыз-жигит, эрди-катын, эл башчылары, жаныбарлар, эмгек, акылдуулук, пайда-пайдасыз, тил, эне-ата, акыйкаттык жана башка көптөгөн турмуш-тиричиликке байланышкан кыргыз эл макал лакаптарын жыйнадык.

толук маалымат

Жер гүлдөдү жайнады,
Ак кепинден кутулуп.
Оргуп, мөңкүп, кутуруп,
Суу каптады сай-сайды.

толук маалымат

Ызгаар менен үшкүрүп,
Жетип келди кары кыш,
Жандыктан кан бөксөрүп,
Калтылдады кетти күч.

толук маалымат