Ырыстуу элдин алдына
Ырчы келет какылдап.
Ырысы жок адамга
Доочу келет шакылдап.
Кыш азыгын даярда,
Берекелүү жай келгенде.
Күздүн келээри жазда белгилүү.
Адептин башы - тил.
Кеңешип иш кылса береке,
Парасат кайда болсо улуулук шондо,
Билим кайда болсо, бийиктик шондо.
Билим кадырын окуган билээр,
Зер кадырын токуган билээр.

Илгери "Карымбай" деген чоң бай болгон экен. Малынын көптүгүн айтканда, бардык малын бир дарыяга сугарганда ал дарыя соолуп калчу экен. Ал эми Карымбай абдан бакыл бай экен.

Заттарды, нерселерди таанууда, кандайдыр тарыхтагы бир окуянын нугун кууп, наристе элестетүү менен баяндап, улам кийинкилерге улантылып айтылып калган кыска, көркөм баяндар "уламыштар" деп аталат.