Ырыстуу элдин алдына
Ырчы келет какылдап.
Ырысы жок адамга
Доочу келет шакылдап.
Кыш азыгын даярда,
Берекелүү жай келгенде.
Күздүн келээри жазда белгилүү.
Адептин башы - тил.
Кеңешип иш кылса береке,
Парасат кайда болсо улуулук шондо,
Билим кайда болсо, бийиктик шондо.
Билим кадырын окуган билээр,
Зер кадырын токуган билээр.
"Манас эпосу" кыргыз дөөлөтү, манас эпосунан алынган накыл сөздөргө көңүлүңүздөрдү буралы.

Илгери "Карымбай" деген чоң бай болгон экен. Малынын көптүгүн айтканда, бардык малын бир дарыяга сугарганда ал дарыя соолуп калчу экен. Ал эми Карымбай абдан бакыл бай экен.