Совет доорунда өсүп-өөрчүгөн кыр - гыз маданиятынын тарыхында Касым Ты - ныстановдун өзгөчө орду бар. Ал - улуттук
Калык Акиев "Карагул ботом" чыгармасында адам баласы менен жаратылышта болгон өз ара мамилени көрсөткөн. Адам өзүнүн кызыкчылыгын
Букарага келгенде Каныкей Семетейди көтөрүп, Чыйырдыны ээрчи - тип Букарды көздөй качат. Ал жерге барганда, атасы Темиркан
Семегейдин балбандыгын көргөн кандар аны чоңойтпой жаштайында өлтүрүүнү ойлойт. Манастын энеси токсон бештеги Чыйырды: "Семетейди көрсөт"
Каныкей - Семетейдин апасы. Манас жана анын жакындары каардуу душмандардан каза тапканда Каныкей абдан терең кайгыга