Дөлөндүн сөзүн угуп Курманбек: "Же сенин каның тарткандыр, же менин каным тарткандыр, өлсөм да сени ала өлөйүн" деп, Курманбек

Курманбектин образы. Эпостун башкы каарманы Курманбек. Ал достукту сүйгөн, душманын жек көргөн, өз элин душмандан куткарып, беделин көтөрүүгө бел байлаган

Адам жаралып, сүйлөп, ойлоно баштагандан кийин анын дүйнөсүн сөз өнөрү адабият аралай баштайт. Наристе
Кыргыз элдик оозеки чыгармаларынын ичинен үрп-адат, салт ырлары кеңири орунду ээлейт. Мындай ырларга кошоктор (киши өлгөндөгү, кыз узаткандагы),
Касым Тыныстанов "Ысык-Көлгө" деген чыгармасында өзү туулган жерине болгон сагынуусун билдирүү менен бирге өз мекенинин