Манас эпосу боюнча суроо жооптор


Манас эпосу боюнча суроо жооптор

"Манас эпосу боюнча суроо жооптор", күтүлбөгөн суроолор Сагымбай Орозбаковдун жана Саякбай Каралаевдин варианттары боюнча түзүлдү. Ыңгайлаштыруу максатында манас эпосу жөнүндөгү суроолорду жана анын жоопторун алфавиттик тизмеде кылдык, каалаган тамганы бассаңыз ошол тамгага тиешелүү суроолорго алып барат.

Кандайдыр бир суроону же жоопту издөө ишин андан дагы тездетүү үчүн компьютерде CTRL + F, уюлдук телефондо "Поиск на странице" баскычын басып, манас тууралуу суроону жазсаңыз, макалада болсо дароо ошол жерге алып барат. Мисалы: CTRL + F басабыз дагы, жазабыз "Манастын таятасы ким" деп ENTER басыңыз. Эгер татаал болсо, мындай эле издеңиз.

А

Аба ырайын өзгөртүүчү магиялык заттын аталышы?Жай таш
Абдылданын лакап аты?Ажыбай
Абыке канча бир тууган?Манасты кошкондо 8
Абыке, Көбөштүн энеси ким?Бакдөөлөт
Абыкенин аталаш агасы?Манас
Абыкенин атасы?Жакып
Абыкенин таятасы ким?Чаян
Адамдүктү ким атып өлтүрөт?Кутубий
Ажыбайдын баштапкы аты?Абдылда
Ажыбайдын тулпары?Карткүрөн
Азиз кандын жалгыз баласы?Алмамбет
Айбанбозду Манаска ким берет?Кошой
Айбанбозду эпосто дагы кантип атайт?Көкжорго
Айган Манастын кайнатасыбы?Ооба, кайнатасы
Айгандын канча аяры болгон?Капыя, Жетиштүк, Чабыра, Нардуба
Айгандын кызы?Алтынай
Айчык дөөнүн баласы?Байжигит
Айышкожо Чынкожонун инисиби?Ооба
Акаярдын тулпарыНескаранын тулпары Чоңкүрөң
Ак келтени Манаска ким берет?Айкожо
Акбалтанын аялы?Сулайка
Акбалтанын небереси?Канчоро
Акбалтанын уулу?Чубак
Акбалтанын чоң атасы?Аскар
Акеркеч Семетейдин эжесиби?Жок, тайежеси
Акеркечтин өмүрлүк жары?Көкчө
Акжолтойдун атасы?Кутубий
Акжолтойдун тулпары?Кулунсур
Акжөөкөр кимдин мылтыгы?Кошойдун
Аккелте деген эмне?Мылтык (жандуу мылтык)
Акунбешимдин аяры ким?Боон
Акундун уулу ким?Тунарык
Акылай Манастын жарыбы?Ооба
Акылманы ким?Бакай
Акынбектин уулу?Меңдибай
Ала-Тоонун мурдакы аталышы?Тянь - Шань
Алмамбет жөнүндө Манастын түшүн ким жооруйт?Ажыбай
Алмамбетгин атасы ким?Соорондук
Алмамбетгин уулу?Күлчоро
Алмамбеттин атасы салдырган шаар?Туңша
Алмамбеттин зайыбы?Арууке
Алмамбеттин Саралага чейинки тулпа- ры?Кьшжээрен
Алмамбеттин тону?Саринжи же Сарытон
Алмамбеттин чоң атасы ким?Солобо
Алоокенин канча уулу болгон?Алтымыш
Алоокенин кенже баласы?Коңурбай
Алты бакан катышкан кыз - жигиттин оюну?Селкинчек
Алыке кимдин баласы?Кошойдун
Алымсарыктын чоң атасы?Сейтек
Аралык кандай өлчөнөт?Тай чабым, кунан чабым, ат чабым
Арбалдай кимдин баласы?Үсөндүн уулу
Аруукенин апасы?Анал
Аруукенин атасы?Кайып бек, Байн кан
Арчаторуну Манаска ким тартуу кылат?Бокмурун
Аскер башчысы ?Алмамбет
Ат жыгылып турганча акыл тапкан чоро?Серек
Ат ордуна төө минген кимдин эли?Шооруктун эли.
Атан кимдин балбаны?Алтайдын балбаны
Ат-Башынын мурдакы аталышы?Лангү-Төбө же Лангү-Таба
Атемир кайсы шаардын ханы?Кыйба
Атемирдин Манаска бергең кызы ким?Санирабига
Атемирдин эли?Кыйба же Тажик
Атка артып жүрүүчү чоң мылтык?Жазайыл
Ач албарс кимдин кылычы?Манастын кылычы
Айжаңжун кызыБирмыскал

Б

Бабатай менен Орозду бир тууганбы?Ата бала
Багыштын тулпары?Суркийик
Багыштын уулу?Толтой
Багыштын эли?Жедигер
Байдын балдары ким?Бакай, Тайлак
Байдын канча уулу бар?2 уулу бар
Байжигиггин атасы?Айчык
Байжигитгин ажырашаяк берген жери?Алтай
Байжигиттин тою кайсы жерде өтөт?Алайда
Бакай кимдин башын алат?Дүбүрөнүн
Бакай Манаска канча жашында кошулат?28 жашында
Бакай Манастан канча жашка улуу?9 жашка улуу
Бакай, Тайлактын атасы ким?Бай
Бакайдын атасы?Бай
Бакдөөлөттүн атасы ким?Чаян
Бакдөөлөттүн түпгүн ким жооруйт?Дамбылда
Баланы колдоочу пири?Умай эне
Басанкул кимдин колунан өлөт?Таноонун
Баяндын апасы?Бакдөөлөт
Баянчоор дагы кандай ат менен эскери- лет?Мамачоор
Бел куда салты менен кимдер баш ко- шот?Семетей менен Айчүрөк
Билерик кайсы кызды сүйүп калат?Нургузарды
Билерикти ким куткарат?Кошой
Бодоң кимдин аяры?Оргонун аяры
Бозуул Кыргыл чалга он башы болгонбу?Ооба
Бозуулдун өз аты?Чыңаалы
Бокмурун кимдин баласы?Көкөтөйдүн баласы
Бокмурундун жолдошу?Өңкөй баатыр
Бокмурундун кайнатасы?Түлкү
Бокмурундун кайненеси?Бегайым
Бокмурундун канча бир тууганы бар?11 эжеси бар
Бокмурундун Манаска тартуулаган аты?Арчатору
Бокмурундун эркек бир тууганы барбы?Жок
Болот кимдин баласы?Акбалтанын
Боокенин атасы?Апооке
Боокенин кенже иниси?Коңурбай
Бөйөндүн уулу?Чаян
Бөлөкбайдын атасы ким?Көчөгөр
Бөлөкбайдын атасы?Акжолтой
Булуттун пири?Бууракан
Буудайбек кимдин зайыбы?Көкчөнүн
Бүгүнкү Эркеч - Тамдын баштапкы ата- лышы?Тунша - бел

Д

Дагар кыздын эжеси?Оронгу
Дандан менен согушкан балбан?Күнөс
Дарыгердин пири?Улукман
Дарыгери ким?Момунжан
Дебегинин апасы?Бакдөөлөт
Доолат, чүчтө, дүрүйө булар эмне?Кездемелер
Дүбүрө кандын 4 аяры?Көйүш, Бөгүш, Сагуш, Тактакыяр аяр
Дүбүрө кандын 4 аярынын башчысы?Сонон аяр
Дүбүрөнүн башын ким алат?Бакай
Дүрбүнүн башкача аты?Турнабай

Ж

«Желкесинде 70 чычкан сороңдойт», - деген сөз ким жөнүндө айтылат?Он бир дуу-дуунун бири Оронгу
Жаангер кожонун аялы кайсы жерден?Мисирден
Жаангер кожонун баласы?Билерик
Жаангеркожо канча жашта болгон?885 жашта болгон
Жабуул кимдин уулу? .Шыгайдын
Жакып баласын кимге малайлыкка берет?Ошпурга
Жакып Манаска аял алып бериш үчүн жанына кимдерди алып жөнөйт?Меңдибай, Бооке, Жооке.
Жакып тойдо баш байгеге канча кызыл нар, жылкы, кой саят?500 кызыл нар, 2 төөгө жүктөлгөн алтын, 500 жылкы, 1000 кой, аяк жагына 6 кара 80 кой, 30 атка байге коюлган.
Жакып төрөлө элек уулуна кандай ырым кылат?Кула бээни ырым кылган
Жакып тоюна кайсы урууларды чакырат?Кыпчак, алчын,үйшүн, найман, абак, аргын, сарт,тыргоот, калмак, маңгул, кытай
Жакып: «Уул болсо сүйүнчүлөп келгиле, кыз болсо келбей эле койгула», - деп эмнеге кырк күлүк ат байлатып кетет?Кабарчыга
Жакыпка Чыйырды төрөдү, - деп ким сүйүнчүлөп барат?Акбалта
Жакыпты ким тилдеп, камчы менен орой- го тартып жиберген?Кортук
Жакыптын бажасы?Айдаркан
Жакыптын байбичеси ким?Чыйырды
Жакыптын Бакдөөлөттөн канча баласы бар?7 баласы бар
Жакыптын жылкычысы ким?Ыйман
Жакыптын кайнаталары?Эштек, Чаян
Жакыптын канча жылкысы, уйу, төөсү, койлору болгон?38000 жылкы, 80000 кой, 6000 төөсү, 7000 уйу болгон.
Жакыптын койчусу ким?Ошпур
Жакыптын кызы?Карлыгач
Жакыптын кыштоосу?Терек-Төө
Жакыптын токолу ким?Бакдөөлөт
Жакыптын төөчүсү ким?Сарбан
Жакыптын Туучунак атын ким издеп кеткен?Меңдибай
Жакыптын түшүн ким жооруйт?Байжигит
Жакыптын уйчусу, бадачысы ким?Байбол
Жакыптын Чыйырдыдан канча баласы болгон?Манас, Карлыгач
Жамгырчынын атасы?Эштек
Жамгырчынын жээндери?Манас, Көкчө
Жапактын атасы ким?Шыгай
Жебе салуучу кап?Саадак
Жезнай деген эмне?Музыкальнс үйлөмө аспап
Жеңи жок кийим?Күрмө
Жердин пири?Жер Эне
Жигиттин пири?Шаймерден
Жолдун пири?Жолдубай
Жолой канча төөгө чай жүктөп барган?900 төөгө жүктөгөн
Жолойдун тулпары?Ачбуудан
Жообузар кимдин баласы?Кара күндүн баласы
Жумгалдын абалкы аты?Буйда-Суу
Жылкынын пири?Камбар ата

И

Ит агытып куш салуу дегенди дагы кандай айтабыз?Салбуурун
Итаалы элинде, калкында ким жашайт?Жайнак

К

Каар аярдын баласы?Култаң
Кадообайдын баласы?Чегебай (С. Орозбаковдун в-нда)
Казактын каны Камбардын уулу?Айдаркан
Казактын төрөсү?Айдаркан
Калдандын уулу?Байсабек
Калктын башы?Калкаман
Канчоро менен Күлчоро эгизби?Жок
Канчоронун чоң атасы?Акбалта
Каныкей Айчүрөктүн эжесиби?Кайненеси
Каныкей кимдин жары?Манастын
Каныкей Темиркандын кызыбы?Ооба
Каныкейдин атасыОрозбаковдун вариантында — Атемир, Саякбай Каралаевдин вариантында — Темиркан, ылакап аты — Каракан.
Каныкейдин баласы?Семетей
Каныкейдин кыз кезиндеги аты?Санирабига
Каныкейдин өтүкчүсү?Алымсөк
Каныкейдин энеси?Акмама
Карадөөнүн чоң атасы?Кадообай
Кардыгачтын агасы?Манас
Каткалаңдын кызы ким?Кыз Сайкал
Катыгул кимдин балбаны?Кырымуздун балбаны
Катыктын уулу?Турдакун
Катыран аярга каршы ким найза урат?Эр Баймат
Кедердин уулу?Жолой
Кемек чалдын тулпары?Керчолок
Кемпирге айланган кайсы аяр?Катыраң аяр
Кенендин аялы?Айганыш же Гүлайым
Кенендин бабасы?Манас
Кенендин кертулпарын ким атат?Чоңгөр
Кенендин чоң атасы?Семетей
Кенжуттун каны?Айган
Кер-Көлдү ким жердеп турган?Орго кан жердеп турган
Кечилдин каны?Конурбай
Кишимжандын чоң атасы?Темиркан
Конурбайга Мааникер атгы ким айтат?Жолой
Конурбайдын Манаска тартуулаган аты?Кылкара
Коңгуроолуу Байдын баласы?Кош Абыш
Коңурбайдын улуу агасы?Бооке
Котондун көөнөргөн аты?Көөнө турпан
Кош башкарган ким?Бала Ыбыш
Кошой бир түндө басып алган шаар?Кашкар
Кошойдун байбичеси, аялынын аты?Арууке
Кошойдун Билерикке берген тартуусу?Коенбоз аттуу тулпарды Кытайлардан тартып алып Билерикке мингизген.
Кошойдун уулу?Алыке
Көзкамандын кайненеси?Кейчубан
Көк-Артгын абалкы аты?Көп - Арт
Көккоёндун чоң атасы?Урумкан
Көкөтөй керезин кимге айтат?Баймырзага
Көкөтөйдүн атасы?Жанадил
Көкөтөйдүн ашында Жолой кемегеге ки- рип, эт жемек болгондо ким эт бышырып жаткан болот?Сукумбек
Көкөтөйдүн ашында Конурбайды кимдер коштоп чыгат?Бозкертик, Буданчан
Көкөтөйдүн ашында КошойдунЖүзгөн уулу Камалбек
Көкөтөйдүн ашында Манас кимди жеме- лейт?Үрбүнү
Көкөтөйдүн ашында Манас эр сайышка кайсы атты минип чыгат?Көкчөнүн Жармандай атын
Көкөтөйдүн ашында Манасты эр сайышка кимдер коштоп чыгат?Бакай, Төштүк
Көкөтөйдүн ашында талашка калган ат?Мааникер
Көкөтөйдүн ашында экинчи келген ат?Төштүктүн Чалкуйругу
Көкөтөйдүн жердеген шаары?Ташкент
Көкчө ким болгон?«Манас» эпосундагы башкы каармандардын бири. Казактардын каны, атактуу баатыр
Көкчөнүн атасы?Айдаркан
Көкчөнүн байбичеси?Акеркеч
Көкчөнүн баласы?Үмөтөй
Көкчөнүн жоо кийими?Көк күбө
Көкчөнүн тулпары?Көк ала
Көкчөнүн чоң атасы?Камбар
Көкчөнүн энеси?Акконур
Көп чатактын башына айланган аш?Көкөтөйдүн ашы
Көчөгөрдүн баласы?Бөлөкбай
Кулансарыктын атасы?Кенен
Култан аяр кимге кабар айтат?Орго канга кабар айтат
Култаңдын атасы?Каар аяр
Кундуз, Талканды ким жердеген?Кошой
Куштун пири?Буудайык
Күлдүрдүн уулу?Чалыбай
Күлчоронун зайыбы?Акбала
Кыз Сайкалдын акреттик жары?Манас
Кызарт деген жердин абалкы аты?Арка - Бел
Кыпчактан Үрбү, Казактан Айдаркан, Үмөттөн Жайсан,Татардан ким чыгат?Татардан Чагоо чыгат
Кыргыздын алты уругу ооп барган жер?Ооган
Кыргыл чалдын атасы?Саламат
Кыргыл чалдын баштапкы аты?Айнакул
Кырк чородогу калк башчысы?Калкаман
Кырк чородогу топ башчысы?Токобай
Кырк чородогу эл башчысы?Эламан
Кырктын башы ким?Кыргыл чал
Кырмуздун уулу?Мурадил
Кытай баатыры Мурадилдин тулпары?Кылжейрен
Кытайдын жарым каны?Алмамбеттин атасы Соорондук
Кыяздын (Кыяс) атасыБагыштын уулу Толтой
Кыяздын (Кыяс) тулпарыТоотору
Кыястын аялыЖайнаке, Жанаалынын кызы

М

Мажиктин атасы?Кортук
Мажиктин баштапкы аты?Шакум
Манас кимдин колунан өлгөн?Коңурбайдын
Манас деп ким коёт?Думана
Манас кайсы жерде төрөлөт?Алтайда
Манас канча жаштагы баладай төрөлөт?Он беш (отузду тактоо керек)
Манас таятасына жолукту беле?Ооба
Манас төрөлгөндө анын киндигин ким кесет?Дамбылданын зайыбы
Манас төрөлгөндө Жакып канчада эле?50-51
Манас төрөлгөндө үнү канча аралыкка чейин угулган?Тайчабым
Манас төрөлө электе жок кылгыла деп ким айтат?Эсенкан
Манас тууралуу Нескара эн алгач кимден угат?Чабдар атынан
Манас үч жолу кан шайланды беле?Ооба
Манаска Аккелте менен Ачалбарсты ким берет?Айкожо
Манаска оттугун жулдурган чал?Баянчор
Манастагы боёкчулардын башчысы?Шагылсарт
Манасты кароолчусу?Кыргыл чап
Манасты чапмак болгон Нескара кимдин айылына өтүп кетет?Жайсан
Манастын акылманы?Бакай
Манастын акыреттик жары?Кыз Сайкал
Манастын апасынын аты?Шакан, Чыйырды
Манастын аскер башчысы ким?Алмамбет
Манастын байбичеси?Карабөрк
Манастын далы ачкан чоросу?Агыдай
Манастын дарыгери?Момунжан
Манастын жарчысы?Ырамандын Ырчы уулу
Манастын жети атасы?Көңүл бургула! жети атасынын аттары жана саны туруктуу эмес, ар кайсы варианттарда ар башка берилиши мүмкүн. Атасы — Жакып хан, чоң атасы — Ногойхан, бабасы — Карахан, бубасы — Кыргыз хан, кубаары — Чаян хан, жотосу — Бөйөн хан, жэтэси — Ууз хан (Башка маалыматтар боюнча: Жакып, Ногойхан, Көгөй, Төбөй, Бабур, Байгур), Каралаевдин вариантында: Бөйөн, Чаян, Ногой, Балакан, Каракан, Жакып. Радловдун вариантында: Бөйөнкан, Каракан, Жакып үчөө эле.
Манастын ити?Кумайык, Көкдөбөт
Манастын ич арага минген аты?Айбанбоз
Манастын кабарчысы?Жаш Айдар
Манастын кайнаталары?Кайыпдан, Шорук, Ате- мир
Манастын кайненеси?Акмама
Манастын калк башкарган чоросу?Калкаман
Манастын камчысы?Булдурсун
Манастын канча кайнатасы бар?Сагынбай Орозбаковдук вариантында б/а 4, Саякбай Каралаевдин вариантында б/а 3
Манастын канча чоросу болгон?44 чоросу
Манастын карындашы?Кардыгач
Манастын кеңешчиси?Кошой, Бакай
Манастын көчкө минген аты?КаракашкаД ообурчак
Манастын мылтыгы?Аккелте
Манастын сарамжалы?Каныкей
Манастын тайекеси ким?Жамгырчы
Манастын таятасы ким?Эштек
Манастын топ башкарган чоросу?Токотой
Манастын төлгөчү чоросу?Төлөк
Манастын тулпары?Аккула
Манастын түшүн ким жооруйт?Ажыбай
Манастын устасы?Бөлөкбай
Манастын чоң атасы?Ногой
Манастын чөбөрөсү?Кенен
Манастын чуу көтөргөн чоросу?Чубак
Манастын ырчы чоросу?Ырамандын Ырчы уулу
Манастын ырчысы?Ырамандын Ырчы уулу
Манастын эл башкарган чоросу?Эламан
Манастын элчиси?Ажыбай, Урбү
Мардубанын жаны кайсы кунгга?Жыга деген кушта
Медеттин апасы?Бакдөөлөт
Меңдибай издеп кеткен тулпар?Туучунак
Меңдибайдын ата энеси?Акынбек, Канымжан
Музбурчактын атасы?Буудайык
Мунаркандын баласы ким?Дагар аяр
Мунаркандын күйө баласы?Кошой
Мурадил кайсы элдин баатыры кимдин уулу?Кырмуздун уулу Мурадил
Мурадилдин тулпары?Кылжейрен
Мураскер баланы ким дейт?Туяк
Мылтыктын аталышы?Баран, Келте

Н

Назарбектин атасы ким?Ошпур
Нескаранын арык башчысы?Басанкул
Нескаранын тулпары?Чабдар
Ногойдон чыккан баатыр?Манас
Ногойдун кичүү баласы?Жакып
Нойгуттан чыккан баатыр?Чубак
Нукер дөө канча колу менен келет?900 колу менен
Нургузар кимге турмушка чыгат?Билерикке
Нургузар кимдин кызы?Кытай каны Арсландын кызы

О

Одукан кайсы элдин баатыры?Кытай балбаны
Ойсалкындын жолдошу?Үрбү
Орго кандын атасы?Шуншан
Оргонун аялы?Санамкүл
Ордо оюнунда колдонуучу чүкө аткыч?Абалак, домпой
Ороздунун атасы?Ногой
Ороздунун канча уулу болгон?10 уулу болгон
Ороздунун он уулу ар жакка чачыраганда Жакып кайда кеткен?Алтай
Оронгунун сиңдиси?Кубангер
Ошпур кимдин коюн багат?Жакыптын
Ошпурдун баласы?Назарбек
Ошпурдун баласы?Кутубий (Чегебай) (С. Каралаевдин в-нда)

С

Сагынбай Орозбаковдун вариантында Бакдөөлөттөн төрөлгөн балдарды санап бергиле?Абыке, Көбөш, Медет, Седети, Дербен, Кочкор, Баян
Сагынбай Орозбаковдун вариантында Жакыптын канча баласы бар?7 баласы бар
Сагынбай Орозбаковдун вариантында канча сап ырдан турат?180378 сап ыр турат
Сагынбай Орозбаковдун вариантында Манастын сөөгү кайсы жерге коюлган?Баяндынын талаасы
Сайкалдын акыреттик жары?Манас
Сайкалдын атасы?Каткалан
Санамкүл өзү менен кайсы балбанды ээр- чите келет?Каратай же Ырчы уул
Сарамжалы ким?Каныкей
Сараң деген сөздүн маанилеш сөзү?Ач көз
Сары таз Темиркандын колунда кандай кызмат аткарат?Көмүрчү
Сарыбай дөө кимдин баласы?Желмогуздун (Желмогуз уулу Сарыбай)
Сарыбай кимдин колунан өлгөн?Куялынын
Сарыканды ким өлтүрөт?Канчоро
Сары-Өзөндүн баштапкы аты?Абанды-Талаа
Саякбай Каралаевдин вариантында «Манас» канча сап ырдан турат?84512 сап ыр турат
Саякбай Каралаевдин вариантында Жакыптын канча баласы бар?6 баласы бар
Себептин атасы, апасы?Жакып, Бакдөөлөт
Сейтектин зайбы?Акбермет
Сейтектин кенешчиси?Акжолтой
Сейтектин небереси?Алымсарык, Кулансарык
Сейтектин тулпары?Кулансур
Семетей кайсы уруудан?Ногой
Семетей менен бир күндү төрөлгөн бала?Жообузар
Семетейди кайып дүйнөсүнө ким алып кетет?Көкмончок
Семетейди таарынткан таяежеси?Кишимжан
Семетейдин апасы?Каныкей
Семетейдин атасы?Манас
Семетейдин биринчи эмчектеш тууганы?Жообузар
Семетейдин бөлөсү?Үмүтөй
Семетейдин Букардан алып келген жары?Чачыкей
Семетейдин таяежеси?Кишимжан
Семетейдин тою кайсы жерде өтөт?Алайда
Семетейдин чон апасы?Шакан же Чыйырды
Семетейдин чон атасы?Жакып
Семетейдин эжеси?Кардыгач
Семетейдин эмчектеш туутаны?Жообузар, Күлчоро
Серектин атасы?Бабатай
Серектин лакап аты?Алапай же Байсабай
Соң-Көлдүн мурунку аты?Сонун - Көл
Соорондуктун жердеген жери?Будача
Соорондуктун небереси?Күлчоро
Сөздүн пири?Косон ата
Сулайка олжосуна эмне алат?2 элечек, 1 чепкен
Суунун пири?Сулайман, (Ильяз)
Сырбаран кимдин куралы?Алмамбеттин куралы
Сыргак кайсы уруудан?Кара Ногой
Сыргак кимдин баласы?Чагатайдын баласы
Сыргак Манастын тууганыбы?Ооба
Сыргактын Бердибай, Бердибек дегенден башка кандай аты бар?Жаныгул
Сыргактын чын аты?Жаныгул же Бердибек

Т

Таз чечендин уруусу?Кыпчак
Тазбаймат кимди унутат?Манасты
Тайлактын бир тууганы ким?Бакай
Таластын мурдакы аталышы?Көтөлөк
Тал-теректи аскерге айланткан аяр?Куяз
Таноо Нескаранын кайсы башчысын жок кылат?Басанкулду
Таскыл кимдин аяры?Кайыпкандын аяры
Тебетейи чоктуу кул?Ырчы уул
Тейиш канча жашында кан болот?18 жашында
Текес арып аскерди сыноо үчүн кимди жиберет?Шүңгүрдү
Текестин аяры ким?Куяз
Текестин ордуна ким кан шайланат?Тейиш
Темиркандын небереси?Семетей
Темиркандын иниси?Шаатемир
Темиркандын уулу ким?Ысмайыл
Тинте деген буюмбу же кийимби?Буюм
Төлгөчүсү ким?Төлөк
Төө чечмейге ким чыгат?Мардыкелең менен Ороңгу
Төөнүн пири?Ойсул ата
Төөчүсү ким?Сарбан
Төштүк канча бир тууган?9 бир тууган
Төштүк минген тулпар?Чалкуйрук
Төштүктүн жердеген жери?Тоюн -Төбө
Төштүктүн тону?Чайинген
Тулга бутка кийилеби?Башка кийилет
Туучунакты издеп кеткен бала?Меңдибай
Түлкунүн уулу?Түмөнбай
Түлкүнүн кызы?Канышай
Түмөндүн уулу?Абдылда
Түргөндүн мурунку аталышы?Моюндунун Туура-Суу

У

Уйдун пири?Зенги баба
Уйкусу жок, жолго сак чоро?Сыргак
Уйпу кимдин аяры?Эсенкандын аяры
Уйчусу, бадачысы ким?Байбол
Урбүнүн атынан коюлган жер же шаар?Урүмчү
Устанын пири?Дөөтү
Уулду болгонун Жакыпка ким сүйүнчүлөп барат?Акбалта

Ү

Үмөтөйдүн атасы?Көкчө
Үрбү кайсы уруудан?Тору кыпчак
Үрбүнүн кайнатасы?Кеймен шаа
Үсөндү ким өлтүрөт?Агалдай
Үсөндүн канча уулу бар?7 уулу бар
Үсөндүнулуу баласы?Көкчөкөз

Ч

Чагатайдын атасы?Орозду
Чалкуйрук кимдин тулпары?Төштүктүн
Чалыбайдын атасы?Күлдүр
Чалыбайдын атасы?Күддүр
Чачыкей менен Айчүрөк бир тууганбы?Жок кундөш
Чачыкейдин атасы?Шаатемир
Чаяндын атасы ?Бөйөн
Чаяндын кызы?Бакдөөлөт
Чегебай кайсы элдин уулу?Кыргыздын
Чегебайдын атасы?Кадообай (Орозбаковдун вар-нда)
Чегебайдын атасы?Ошпур (Каралаевдин вар-нда)
Чегебайдын өзгөргөн аты?Кутубий
Чечендер кимдин баатыры?Шоруктун баатыры
Чон жиндинин жашыруун аты?Манас
Чоң казатка аттанган Манаска Каныкейге кайрылуу сунушун ким айтат?Алмамбет
Чоңгөрдү ким жок кылат?Кенен
Чубактын кача аялы бар?2 Сейилкан, Бирмыскал
Чубактын өз аты?Болот
Чубактын тулпары?Көктеке
Чубактын уулу?Канчоро
Чүй өрөөнү эпосто кандай аталат?Абанды-Талаа, Сары-Өзөн
Чүй суусунун аталышы?Абан-Суу
Чүйдүн мурдакы аталышы?Абан-Талаа
Чүкөнүн аталышы?Ашык
Чыйбытгын энеси ким?Бакдөөлөт
Чыйырды баласын эмизип жатканда 1 - сүт, 2 - суу, 3 - эмне чыгат?Кан
Чыйырды менен Акконур бир тууганбы?Ооба
Чыйырды менен Манасты Кортуктун сөөгүн алып кетмек болгон кайсы калмак таанып калат?Тарбын
Чыйырды эмненин жүрөгүнө талгак бо- лот?Жолборстун
Чыйырдынын атасы?Эштек
Чыйырдынын баштапкы аты?Шакан
Чыйырдынын иниси ким?Жамгырчы
Чыйырдынын талгагы каныш үчүн Жолборстун жүрөгүн алып келе турган Байдылданын кесиби?Жылкычы
Чылабанын небереси?Соорондук
Чыналынын лакап аты?Бозуул
Чынкожо кимдин уулу?Жапактын
Чынкожонун иниси?Алымкожо

Э

Эгиздердин эри?Соорондук
Эдилжайык Көкчөнүн түпкө атасыбы?Ооба
Эйбиттин уулу?Үрбү
Экзердин уулу?Алмамбет
Эки Кемин жайлаган, эгиз кара ат байлаган, Айткан сөздөн кайтпаган, - бул кимге тийешелүү сөз?Эр Үрбүгө
Эки Кемин журтун ким башкарган?Эр Үрбү
Эламандын баласы?Төштүк
Эламандын канча баласы бар?9 баласы болгон
Элчиси ким?Ажыбай, Үрбү
Эмне себептен Чыйырды төрөөр алдында Жакып жылкысына кетип калат?Чыйырды төрөөрдө Жакып элин чогултуп алып, кыз төрөсө ала бээни сойгула, сүйүнчүлөбөй эле койгула, эгер эркек төрөсө токсон атты сойгула, мага сүйүнчүлөп баргыла деп айтып жылкыга кетип калат.
Эпосто канча Карагул бар?1 Сагынбай Орозбаковдун вариантында
Эпостогу кыргыздын башкы душманы?Коңурбай
Эпостогу үйлөмө аспаптар?Керней, Жезнай, сурнай
Эркеч-Тамдын мурдакы аталышы?Дунша-Бел
Эсенкан ким болгон?«Манас» эпосундагы душмандардын башкы ханы (Түп-Бээжиндин, Чоң-Бээжиндин ханы).
Эсенкандын жашаган шаары?Чынмачын
Эсенкандын кызы ким?Бурулча
Эчкинин пири?Чычан ата
Эштектин атасы ким?Калдарбек
Эштектин аты карагерби же алагерби?Экөө тен
Эштектин күйө баласы?Жакып, Айдаркан
Эштектин кыздары?Шакан, Акконур
Эштектин уулу ким?Жамгырчы

Кымбаттуу окурман, Сизде бул жерде кезикпеген манас тууралуу суроо жообу менен болсо комментарий жазып кошуп койгула, биз макалага кошуп коебуз. Манас эпосун ар кыргыз жараны билип алуусуна жардамы тиет.

Жайгаштыруу: 2019-12-12, Көрүүлөр: 131261, Жайгаштырган: Жыргалбекова С., Өзгөртүлгөн: 2022-02-03

Мырзайым
Барыныздарга рахмат таба албаган суролорду таптым дагы корбурок суролорду киргисениздер
Мвдина
Билериктин минген тулпары?ушул сурогода жооп жазып койсонуздар жакшы болот еле сиздерден сураныч
Айзирек
Шоорук Канга Манас эмне себептен кол салат?
Асылкан Жумаева
манасбоюнча суроолорго жооп бар экен
Адил
Рахмат сиздерге Бирок эки манасчынын варианттарын эки башка бөлөк-бөлөк бөлсөңүздөр болмок
Зуура
Рахмат сиздерге
Асель
рахмат тузуучулорго
Машхура
Жаангеркожо канча жашта болгон деген суроонун жообу 885 экен ушундай да болобу
Жооп: Сагымбай Орозбаковдун вариантында ошондой делет, албетте эми бул эпикалык чыгарма да.
Сезим
Анча мынчалары жазылбаптыр
Диана
Сиздерге чоон Рахмат мен ушу менен даярданып жатам.Баардыгы туура экен.Мен сиздерден бир нерсе сурайын саякпай Каралаевдин варианты на тест барбы.Бар болсо айтып койосуздарбы сураныч
Жасмин
Манастын дооруна чейин Чынманчындан тараган кыргыз элинин аталышы кандай?
Екатерина
Эсенкандын канча уулу болгон?
Мелис
Улак кан тууралуу да жазып коюнуздарчы
Назгул
Изат Алтынай Азизкан ушул каармандар жазылбай калыптыр
Назгул
Чегебай Ошпурдун баласы Саякбай Каралаевдин варианты боюнча
Назгул
Мыкты маалымат тузулуптур тузуучулорго терен ыраазычылык билдиремин
УЛАН
ВЫШШЫЙ
Акылай
Каталар абдан коп экен. Ондоп коюнуздарчы, сураныч! Бизди да тантытпай! Мисалы, Манастын таятасы Эштек деп коюпсунар. Манастын таятас-Бойондун уулу Чаян!
Жооп: Рахмат, карап чыктык, туура эле экен. Чайырдынын атасы Эштек, Манастын таятасы болот, Бөйөндун уулу Чаян Бакдоолоттун атасы. Варианттарды да эске алуу зарыл, балким сизден башка манасчылардын вариантынан сурап жаткандыр?