Кыргыздар «Эмне улук?» деген соболго минтип жооп берген:
«Теңир улук, Күн улук,
Төбөсү ачык Көк улук,
Жан-жаныбар бүт улук.

Тээ илгери бир байдын кулу болгон экен. Анын эч кандай терс кыялдары жок, мүнөзү жакшы болуптур, ички жана тышкы жумуштарды илгиртпей өз учурунда бүтүрүп

Илгери-илгери бир жесир аял болгон экен. Анын Асан, Үсөн деген уулдары бар экен. Ошол аял жашаган айылда сансыз, түтөгөн малы бар, бирок өзү абдан ач көз, сараң бай болуптур. Жакырлыктын айынан

Илгери улукман дарыгердин Жалбыз деген жалгыз баласы болуптур. Баласы абдан акылдуу, зээндуу, өткүр болуп өсөт. Атасынын кубанычы койнуна батпай, баласына аябай ыраазы болот экен. Күндөрдүн биринде

Илгери, бир атагы чыккан ууру болуптур. Анын жалгыз баласы бар экен. Баласы чоңойгондо атасы чакырып алып:
- Балам, мени сыйласан, ууру бол. Мындан бөлөк кесип