"Кучала" деген эмне? "Кучала ичтиң беле?", "күчаладай күчү бар" өңдүү сөздөр айтылат. Күчала - күч аласыз деген түшүнүк. Ал - тамырлуу өсүмдүк. Өзү топчудай тегерек көрүнөт.


"Тай эти" күчтүү, тамак катары белгилүү. Дарычылык катары, териси адамдарды түтөктөн сактайт. Мурундан кан түтөктөгөндө мурунду ат жалынын алдына катып, бир аз тер менен дем алып турганда мурун каны басылат, дароо адам өз абалына келип, чыйрала түшөт.

"Кул азык" б. а. берекелүү ток азык, көпкө бузулбаган жеңил жагымдуу азык. Байыркы көчмөн турмушта, жашоо жакадан, бөрү этектен алып турган тынчы жок заманда кыргыз эли турбастан, улам конуш оодара берген.

"Миледетүү тамак" уюшуп тамак ичүүнүн бир түрү, тактап айтканда, ал бересе тамак. Бирөөдөн сый көрөсүң. Атайын кадырлап чакырып, тамак берет.

"Кыргыздын улуттук тамак аштары" дасторконуна жайылып, берекелүү, даамдуу жана экологиялык жактан тазалыгы менен башкалардаы айырмаланат.