Экспорт — башка өлкөлөргө товарларды же кызматтарды сатууну билдирген эл аралык соодадагы түшүнүк. Түшүнүк латындын exporto сөзүнөн келип чыгып, түз мааниде «порттон чыгаруу» дегенди билдирет.

толук маалымат

Базар (перс тилинен بازار — bâzâr ← пехл. wāzār ← байыркы персче vāčar ← протоиндоиран. (англисче) wahā-čarana) — соода борборунун жалпы аталышы, көбүнчө минималдуу жабдылган же такыр жабдылбаган соода катарлар же ачык асманда соода кылуу жери, мында көптөгөн сатуучулар жана сатып алуучулар болуп, азык-түлүк жана башка товарлар көбүн эсе чекене сатылат.

толук маалымат

Дивиденд (латынча dividendum — бөлүштүрүүгө тийиштүү нерсе) — акциялар санына жана түрүнө (жөнөкөй, артыкчылыктанган, түптөөчүлүк жана башка), же ээлигинде турган үлүшүнө ылайык, акционерлер, катышуучулар табарынан бөлүштүрүлүүчү акционердик коомдун же башка чарбалык кылуучу субъектинин кирешесинин бөлүгү.

толук маалымат

Бизнес (англисче business — иш, ишмердүүлүк) — систематикалык түрдө киреше табууга багытталган ишмердүүлүк.

толук маалымат

Бюджет (эски нормандча bougette мааниси капчык, баштык, акчалуу кап) — белгилүү бир мезгилге чейинки, көп учурда бир жылдык финансылык план. Өзүнө пландаштырылган сатуулар жана түшкөн акча көлөмдөрүн, ресурстардын санын, чыгымдар жана чыгашаларды, активдерди, милдеттенмелерди жана акча агымдарын камтышы мүмкүн. Компаниялар, өкмөт, үй-бүлө жана башка уюмдар бюджетти өзүнүн стратегиялык пландарын же бирдиктер менен өлчөнө турган окуяларын билдирүү үчүн колдонушат.

толук маалымат