Жүктөлүүдө...
TYUP.NET
Катталуу Кирүү

Музыкалык түзүм — белгилүү бир бийиктиктеги үндөрдүн музыкалык үн катарынын баскычтарына ылайык келүүсүн берүүчү система. Музыкалык түзүм негизги тондордун, ага кирген үндөрдү же катыштыктарды эквиваленттик түрдө эсептеп чыгарууга мүмкүндүк берген жыштыктарынын сандык катыштыгынын жыйындысы катары элестетилет.

толук маалымат

Контрабас (итальянча contrabbasso) — төрт кылдуу жаалуу музыкалык аспап, квинталык туураланышы: Eк Aк Dб Gб. Үнүнүн чыгышы боюнча кыл кыяк түркүмүндөгү виолончель, альт жана классикалык кыл кыяктан кийин эң төмөн.

толук маалымат

Музыкалык үн (байыркы грекче φθόγγος, латынча vox, sonus, немисче Ton, англисче musical tone, musical pitch) атайын мааниде — музыкалык чыгармаларды түзүү үчүн материал катары колдонулган белгилүү бир бийиктиктеги үн, кеңири мааниде — «музыкалык тажрыйбада колдонулуучу үндөр».

толук маалымат

Музыка теориясымузыканын теориялык аспектилери менен алектенген, музыка таануунун дисциплиналар (окуу жана илимий) комлексинин жалпы белгилениши.

толук маалымат

Альт (французча alto, латын тилинин altus сөзүнөн «бийик» деген мааниде) — 4 кылдуу жаалуу музыкалык аспап, квинталар боюнча туураланганы: Cм Gм D1 A1. Үн бийиктиги боюнча үнү бийик кыл кыяк жана төмөнүрөөк виолончелдин ортосунда орун алган. Классикалык кыл кыяктан кичине чоңураак.

толук маалымат