Жаратылыш же табият — Ааламдын материалдык дүйнөсү, негизинен табигый илимдердин негизги изилдөө объектиси.

толук маалымат

Экология (байыркы грекче οἶκος — турак-жай, жашаган жер жана λόγος — окуу) — тирүү организмдердин өз ара жана жашоо чөйрөсү менен болгон мамилелери, түрдүү деңгээлдеги биосистемалардын (популяция, жамаат, экосистемалар) уюшулушу жана иштөөсү жөнүндөгү табигый илим (биология илиминин бөлүмү).

толук маалымат

Аутэкология — экологиядагы айрым организмдердин айлана-чөйрө менен өз ара байланышын изилдөө аркылуу түрлөрдүн таралышын жана санын түшүндүрүүгө аракет кылган ыкма жана экология илиминин бөлүмү.

толук маалымат

Жаратылыш жан досум

Жаратылыш деген эмне, табигый чөйрө, "жаратылыш" чөйрөсү – адамзат турмуш-тиричилик өткөргөн айлана-чөйрөнүн табигый бөлүгү, адам баласын курчаган жаратылыштын бөлүгү, айлана-чөйрөсү. Ал адамды курчап турган толук маалымат