Экология (байыркы грекче οἶκος — турак-жай, жашаган жер жана λόγος — окуу) — тирүү организмдердин өз ара жана жашоо чөйрөсү менен болгон мамилелери, түрдүү деңгээлдеги биосистемалардын (популяция, жамаат, экосистемалар) уюшулушу жана иштөөсү жөнүндөгү табигый илим (биология илиминин бөлүмү).

Аутэкология — экологиядагы айрым организмдердин айлана-чөйрө менен өз ара байланышын изилдөө аркылуу түрлөрдүн таралышын жана санын түшүндүрүүгө аракет кылган ыкма жана экология илиминин бөлүмү.