Таш доору - метталдардын дооруна чейинки адамзаттын өнүгүүсүнүн кеңири мезгилин белгилөөчү археологиялык термин.