Коомдук нормалар бир эле мезгилде коомдо өзүн өзү алып жүрүү эрежелери болуп саналат. Мындай эрежелердин саны абдан көп, бири-биринен мааниси боюнча айырмаланат. Түрдүү коомдун, элдин жашоосу ар кандай, бирок көп учурда коомдук нормалары окшош болот, себеби адамзатынын коомдук нарктуулары бирдей. Айылда жашаган адамдардын жашоо мүнөзү шаарда жашаган адамдардыкынан айырмаланса да, алардын коомдо өзүн өзү алып

Гигиенанын негизги эрежеси - таза идиш-аяк, анткени аларды кир бойдон колдонсо, андагы тамак-аш менен бирге организмге көптөгөн микробдор кирет. Идиш-аяк майдан, көөдөн, тамактардын калдыктарынан тазаланбаса, анда микробдун көбөйүшүнө жакшы шарттар түзүлөт. Идишти тазалаганда, тазалоочу заттар колдун терисине кир, суу, ар кандай терс таасир тийгизет. Эгерде айым колдун көркүн бузбайм десе, анда резина мээлей кийсе болот.

Балдарды эстетикалык жактан тарбиялоо эстетикалык сезимин, көркөм сезимдерин жана ар тараптуу чыгармачылык жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүүгө багытталган. Ал үй-тиричиликте, эмгекте, ошондой эле окууда иш жүзүнө ашырылат жана искусстводогу, эмгектеги, жаратылыштагы жана күндөлүк турмуштагы сулуулукту түшүнүүгө жардам

Илгертен баштап эле адам баласы топ-тобу менен жашап, жырткычтардан бирге коргонушуп, бирге аң улоого чыгып, бирге балдарын багышкан, коомдук жашоого ээ болгон. Коомдо жашаган ар бир адам белгилүү милдеттерге жана укуктарга ээ болот. Ошол милдеттер жана укуктар коомдук мамилелердин маңызын түзөт. Адамдардыкындай эле коомдун көптөгөн муктаждыктары бар. Коомдук муктаждыктар айрым учурда гана жекече адамдын муктаждыгына шайкеш келбесе, көбүнесе коомдун кызыкчылыгы көп адамдын

Балдар эмгекке ак ниет мамиле кылууну, аларда жакшы адаттарды иштеп чыгууну, ишти билүү менен тапшырылган жумушту аткарууну, жалпы иш үчүн жоопкерчилик сезимди өнүктүрүүнү өздөштүрөт. Ошол эле убакта эмгек тарбиясы эмгекке даярдыкты аларда ийгиликтүү эмгек ишмердиги үчүн зарыл болгон эрктик сапаттарды калыптандырууну, эмгектенүүгө жөндөмдүүлүктү, эмгек тартибин, уюшкандыкты, жана башканы ичине алат. Иштеп үйрөнүү өз алдынча ачык - айкын максат