Курак өзгөчөлүктөрдү эске албай туруп жаш балдарга бирдей талаптарды коюу кыйноо болуп саналат. Мектепке чейинки балдарды эмгекке тарбиялоонун мааниси аларды колунан келген ишти так, жыйынтыктуу жасай билүүгө үйрөтүүнүн башаты. Ошондон улам чоңдордун ишине оң мамиле кылуу сезими ойгонот. Ушул жаштагы балдарга өз төшөгүн жыйноо, бөлмөнү иретке келтирүү, дасторконду жыйноо өңдөнгөн жеңил-желпи жумуштарды

Эгер муруңку макалаларыбызды окуй элек болсоңуз бул макаланы окуудан мурда "Балдарга жаш өзгөчөлүгүнө жараша иш бөлүп берүү" жана "Балдарды эмгекке тарбиялоо" деген макалаларыбыз менен таанышууну сунуштайбыз. Айыл чарба жумуштары негизинен эки бөлүк менен мүнөздөлөт:1.Жер иштетүү2.Мал кармоо. Жогорудагы саналып өткөн эки бөлүк боюнча ар бир ата-эне балдарына жаш өзгөчөлүгүн эске алуу менен бирге жөндөмүнө жараша ишке жана эмгекке

Үй-бүлө мүчөлөлөрүнүн каалоолорун жана бир нерсеге болгон жөндөмдүүлүгүн түшүнө билүү кандай гана үй-бүлө болбосун психологиялык климаттын негизи болот. Психологиялык климат - бул үй-бүлө мүчөлөрүнүн психологиялык абалдарынын, мамилелеринин жана маанайларынын жыйындысы. Биз психологиялык климаттын эки жагын билебиз: ыңгайлуу жана ыңгайсыз. Ыңгайлуу жолу үй-бүлөнүн бири - бирине болгон түшүнүүсү, бири-бирин колдоосу.

Ыңгайлуу шартЫңгайсыз

Кыргыз адабиятынын пайда болушу жана өнүгүүсү чоң кишилерди гана эмес балдарды да Ата Мекенди сүйүүгө, эмгекчилдикке, элдик салт-санааны билүүгө тарбиялап, балдарга дайыма адеп-ахлактык таалим берип келген. Эл турмушунун олуттуу жагдайларынын бардыгы негизинен кыргыз көркөм адабияттарында чагылдырылган. Анда кыргыз элинин өткөндөгүсү жана азыркысы баяндалган. Дал ошондуктан ал жашоо-турмуштун

Тамак-аш үчүн өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын продукциялары колдонулат. Тамак-аштын белоктору, майлары, углеводдору, минерал туздары, витаминдер, микроэлементтер жана суу азык заттар деп аталат. Бул заттар клетканын химиялык курамын түзөт жана тиричиликте өзгөрүп турат. Азык заттар энергиянын да булагы. Алар организмде химиялык жол менен көптөгөн процесстердин натыйжасында жөнөкөй кошулмаларга ажырайт. Мына ошол ажыроо процессинде энергия бөлүнүп чыгат. Биз ар түрдүү тамак-аш менен тамактанабыз.