Кыш (ыр)


Ызгаар менен үшкүрүп,
Жетип келди кары кыш,
Жандыктан кан бөксөрүп,
Калтылдады кетти күч.

Байчечекей жайнагаң,
Өлдү, солду, айтты:
"Кош!" Жаздай бизде сайраган,
Отор кетти келгин куш.

Тегиз кепин оронду,
Токой да аппак, тоо да аппак.
Суу четинде муз тоңду,
Терең кетти ак чабак.

Кардан бутак кайышып,
Качырады, ыйлады.
Күч бере албай майышып,
Өлүм ырын ырдады.

Маймак аюу дардактап,
Жазды жаздай тойлогон.
Согончогун кучактап,
Алда качан сойлогон.

Жалгыз айылга каралап.
Жутап келди мал колго.
Ууру, бөрү сагалап,
Кирип келди короого.

Качан кетет кары кыш?
Качан гүлдөр жайнашат?
Отор кеткен акын куш,
Качан келип сайрашат?
(Касым Тыныстанов)

2020-10-05 1440 Адабият Жыргалбекова С. 2020-10-05