CSS (окулушу ⁄siːɛsɛs⁄, англисче Cascading Style Sheets «стилдердин каскаддык [көптүк] таблицалары») — белгилөө тилин колдонуу менен (көбүнчө HTML же XHTML ) жазылган документтердин (веб-барактардын) тышкы көрүнүшүн баяндоочу формалдык тил. Ошондой эле, каалаган XML документине колдонулушу мүмкүн, мисалы SVG же XUL.

толук маалымат

Технология (байыркы грек тилинен τέχνη «искусство, чеберчилик, жөндөмдүүлүк» + λόγος «сөз; ой, маани, түшүнүк») — көздөгөн натыйжага жетүү ыкмаларынын жана каражаттарынын (аспаптарынын) жыйындысы; кеңири мааниде — практикалык маселелерди чечүү үчүн илимий билимди колдонуу. Технология өзүнө иштин (жумуштун) ыкмаларын, анын режимин, иш-аракеттердин ырааттуулугун камтыйт.

толук маалымат