Табышмактар


Ар кандай тармактагы жана жааттагы "табышмактар" жыйнагы Сиздер үчүн. Илгертен эле элибиздин маданиятында табышмактардын мааниси олуттуу орунду ээлеп келген. Табышмактардын түзүүчүсү эл болгондуктан, Сиз дагы четте калбаңыз, жок дегенде бир табышмак кошуп коюңуз.

Агып-агып, агып бүтпөйт, сызып-сызып, сызып бүтпөйт (аккан суу)

Эки кылыч, эки шакек, ортосунда бурама (Кайчы)

Тийсең ачыштырат, биро от эмес (Чалкан)

Кичинекей бомпошка, аны баары жактырат (Бала)

Кооро кайтарат тызылдап, түнү бою актабай (ит, күчүк)

Тышы ак, ичи сары (Жумуртка)

Карасаң кардай, жеп көрсөң балдай, жаралбайт бирок, мээнетке канбай. (Кумшекер)

Тарбаңдап бадал, куурай, чөп башына, желелеп каршы-терши торун жаят, урунган чымын, чиркей, кумурсканы, чыгарбай тыбыратып чырмап салат. Кана, балдар, мунун атын ким табат? (Жөргөмүш)

Денеси темир, жегени көмүр, айчылык жолго, чуркайт жеңил. (Паровоз)

Төбөсүндө эки сызык, бир күлүк жүрөт сызып, алтымыштай адамды, алат ичине кытып. (Троллейбус)

Үйлөрү бар катар-катар, чарчабай жүрөт, эң алыс сапар. (Поезд)

Алысты жакын кылган эмне? (Телефон)

Аргымактай жулунган, ак буудайды сугунган, тазаланган кызылдан, барасында чубурган. (Комбайн)

Каз тамандуу, жираф тумшук, алакандуу, дыңды жарып, ташты оодарып, алат сузуп. (Экскаватор)

Өтө баалуу бир зат бар, сүйлөгөндү билбеген, кызыл, жашыл көздөрүн, ирети менен ирмеген. (Светофор)

Темирге турса тийгизип, тешип кетет күйгүзүп (Ширеткич)

Болсо дагы жыгач моюн, баатырдын башы чоюн, бир койсом — күм-жам кылат, салмактап сакадай боюн. (Балка)

Чың билек, чымыр каруусу, чоюн баш, жалгыз азуусу — тиштей албайт жүгүнбөй, келсе да катуу ачуусу, (Балта)

Окшош-окшош тегерек, бирин-бири жетелеп, кубалашып жол тартат, арткысы такыр жете элек. (Араба)

Кырда кылыч көрдүм, кылычымды түндө көрдүм. (Ай)

Бүрүшө калат тиштесе, балбан экен иштесе, көтөрүп жөнөйт, безилдеп, өзүңдөй жүктү эки эсе. (Кумурска)

Үпүлдөккө кан куюп, үлөй талга байладым.(Карагат)

Өзү сүйлөбөйт, бирок кишиге акыл үйрөтөт. (Китеп)

Суусу бар, ичүүгө болбойт, жолу бар, жүрүүгө болбойт, шаары бар, басууга болбойт. (Карта)

Балатынын арасында, ийне баскан жаздык жатты, бир маалда басып кетти (Кирпи)

Эки сакалы бар, басканы маанилүү, баарынан эрте турат (Корооз)

Сары кыз караңгыда отурат, чачы тышта созулат (Сабиз)

Карышкырлар аны карап уулушат, ал карышкырларга үн катпайт (Ай)

Тоголокмун, кызылмын, бутакта өсөм жай баю, баары мени жакшы көрөт (Алма)

Тааладан бизге чаар сызыктуу топ келди (Арбуз)

Ысыкта да, суукта да калың тонун чечпеген, адамдардын үйүндө көп-көп болуп топтолгон (Кой)

Чуркагандай жылкылар, дүңгүрөйт да дүңгүрөйт (Күн күркүрөө)

Сууну тиктейт бир буттап, издегени чар бака (кытан, турна)

Токойлорду аралайм, карышкыр менен аюудан тиштерим узун аябай (тарак)

Шарт этип бакты жыгат чыңалган кылыч (Чагылган)

Учат бирок куш эмес, уулуйт бирок бөрү эмес (Шамал)

Балыктай жылмышат, кармагандар жуунушат (Самын)

Аппак шейшеп, ак шейшеп, асмандан түштү баарына (Кар)

Бою кыска, куйругу узун, боз тону, курч тиши бар (Чычкан)

Колу жок, бирок сүрөт тартат, тиши жок, бирок тиштейт (Аяз)

Бутакта шарлар турат илинип, ысыгына күндүн көгөрүп кетти чыдабай (Слива)

Кышында жылдыз, жазында суу (Кар)

Кыргыз эли эзелтен бери эле "табышмактар" менен сөз сүйлөп, сулуу кыздары табышмактарды айтып сырдуу да, өзүнө тартып турган кандайдыр бир касиетке ээ эле. Төмөнкү табышмактарды кичине болсо да, жаңы жашоого аралаштырып жаздык.

Чоң ата отурат тонун кийип, тонун чечкедин баары ыйлайт (Пыяз)

Москвада сүйлөсө бизде угулат. (Радио)

Баары мени тебелешет, тапташат (Жол)

Канаты жок, буту жок, эч ким ага жете албайт (Убакыт)

Отуз эки баатырдын бир башчысы баш (Тиш, тил)

Эгер болбосо ал, баары болмок дудук (Тил)

Тиштери көп, тиштебейт (Тарак)

Үстүндө тамак-аш, астында бут (Стол)

Бир колу менен тосуп алат, экинчи колу менен узатат (Эшик)

Кулагын баары кармалашат (Эшик)

Отко салсаң күйбөйт, сууга чөкпөйт, таптакыр кирдебейт (Чындык)

Такыр турбай жерде жатат, эгер турса айга жетмек (Жол)

Беш бир тууган жыл бир, боюлору башка (манжалар)

Жаан жааганда кимди чачы суу болбойт? (Таз)

Кайсы өсүмдүк баарын билет (Хрен)

Жашыл адамды көргөндө эмне кылыш керек? (Көчөдөн өтүш керек)

Жаан жааганда коен кайсы бактын түбүндө отурат? (Суу бактын түбүндө)

Чокту кармайт тайманбай (Кычкач)

Көп жуунат, бирок сууну жаман көрөт (Мышык)

Үнү шумдук шуулдап, чаңды жакшы көрүп жегени (Чаң соргуч)

Талаа аппак, сууда муз, бул кайсы мезгил (Кыш)

Канаттууну түштүккө кетирем, бак-даракты чечинтем, түшүм алып келем ар бир үйгө (Күз)

Жайында боз, кышында ак (коён)

Онооно эки тон жетиштүү, бул эмне? (Мээлей)

Кыргызстанда биринчи орунда, АКШда экинчи орунда (К тамгасы)

Колу жок буту жок дарбазаны ачат (Шамал)

Кар үстүндө эки из, ким калтырды, табалачылы муну биз (Лыжа)

Асманда учат темир куш (Самолет)

Балталары жок келди, жасап салды чоң үйдү (Кумурскалар)

Чоң болот, кичине болот, темир аны жакшы көрөт (Магнит)

Дайыма ооздо, жута албайсың (Тил)

Капкара бирок карга эмес, мүйүзү бар бука эмес, канаты бар куш эмес (коңуз)

Төрт буту бар, куйругу жок, башы жок (Стөл)

Кайсы жерде суу тикесинен турат (Кудук)

Кар талаада, жол менен, көп жылдарга из калтырган, бир мүйүздүү тулпар чуркайт. (Калем)

Талаа тепкич жатат, үстүнөн үй чуркайт (Поезд)

Жамгыр күнү туулган, жылмакай, тоголок, бир буттуу (Козу карын)

Тез кемирет, майда чайнайт, өзү жебейт (Араа)

Бирөөсү куят, экинчиси ичет, үчүнчүсү өсөт (Жаан, жер, өсүмдүк)

Алты буту бар, эки башы бар, бир куйругу бар (Чабандес)

Сууга бараткандай ырдайт, суудан келатканда ыйлайт (Чака)

Баарын жейт тойбойт, суу ичсе өлөт (От)

Ак болуп гүлдөйт, жашыл болуп салаңдайт, кызыл болуп түшөт (Алма)

Түз болуш үчүн аны башка соккулайт (Мык)

Кызыл кичинекей, жеңил, бирок кармап көтөр албайсың (Чок)

Боёкчу келди, боёгу жок, жалбырактын баарысын сары түскө боёду. (Күз)

Бак-дарактар чечинип, жалбырагын таштады. (Күз)

Талаалар бош, жер нымдуу, жаан тыбырайт, күн сууктайт. (Күз)

Күн кыскарып, түн узарып, баба дыйкан бул мезгилде түшүм жыйнайт шашылып. (Күз)

Тептим терекке чыктым (үзөңгү)
Караңгыда каман гүркурөйт (тегирмен)
Кичинекей кутуча, ичи толо мыкча (күкүрт, ширеңке)
Кыдырата таш койдум кызыл өгүз бош койдум (тил, тиш)
Алып жүрсөм колуңа акыл берет баарыга (китеп)
Жолдо жаткан төшөк, аны таппаган баары эшек (көпүрө)
Асты таш, үстү таш ортосунда бышкан аш (дайнек, жаңгак)
Чоң атам аттан түштү, балдары жанына жүгүрүп барды (казан, гезелер)
Төрт бала бир челеке сиет (уйдун эмчеги)
Кичинекей кутуча, үнү чыгат булбүлча (радио)

сунуштаган Кызжибек
  • Бири биринен бийик турат, ортосунда от күйүп турат, кээде уй сымал ийип турат (Самоор)
  • Букардан келген бууналуу байтал, буту-колу шыналуу байтал, буга апырдын жортушун көр, такымынын тартышын көр (Карышкыр)
  • Кичине баатыр, ааламга татыр (Ай)
  • Жылы бою жылаңач (Адам жүзү)

Сизге айталы деген "табышмактар" жыйнагы ушундай болду, эгер табышмак деген эмне экенин билгиниз келсе "Табышмак" аттуу макаланы окуп көрүңүз. Сиз эч ким билбеген, интернеттин бир дагы сайтында кезикпеген табышмактар болсо бул жакка жообу менен жазып коюууну унутпаныз.

2017-10-05 95417 Адабият Жыргалбекова С. 2021-03-07

Айтбу
Жылдыз эже.табышмактын жообу:Жылкынын суроту
Айназик
Короо ак,кой кара
Gulnaz
Тепсе Тереке чыгат жообун айтып койгулачы
жылдыз
Бир байдын бир үйүр жылкысы бар кылт деп суу ичпейт керт деп чөп жебейт үйүрүм кайда деп кишенебейт тап бергилечи
Д. Луиза
Тундон карангы, суттон ак жесе арам ичсе адал Куранда айтылган эркектер кунуно уч жолу аялдар омурундо бир жолу колдонот Беш тамгадан турат, баш тмгасы Н....
Луиза
табышмакты жазсак жообу чыга тургандай кылып кошуп койсонуздар жакшы болот эле
Жаныш
Жайы кышы жазында топусу тушпойт башында бул эмне айтып койгулачы Жооп: Тоонун башындагы мөңгү го
Аноним
А. У. Е
Бексултан
Бир койчумандын жалгыз баласы болот экен,байдын кызы мн койчумандын жалгыз уулу кичинесинен бирге чонойгон. Байдын кызы кунуго бир убакытта чынар теректин алдына келип эс алат.кундордун биринде кыз олтурган кезде койчунун баласы келип кызга суйуусун арнайт. Кыз жообун эртен айтам дейт,эртеси келсе кыз жоок чынар теректе бир кат кыстарылып турат. Сабатсыз бала катты окуй албай ал катты жылкычыга алып барат. Жылкычы катты окуйт дагы "УШУЛ ЧЫНБЫ" деп жардан боюн таштайт. Жылкычынын олумуно себеп болгон бала "казыга"барат да. Казы сурайт эмне болду дейт: жанакы катты казыга берет, казып окуп туруп "КОЙСОН" деген гана созду айтат. Казы озуну озу аттат. Бала зынданга тушот. Ал жерде жазганды, окуганды уйронуп чыгып жанакы катты окуп терээн ушкурунот. Суроо катта эмне деп жазылган? Табышмак(конул бургула эки созго)???
Тима
Четтери кара ортосу кызыл салсан жыргайсын ал эмне
Айбек
Табышып койгулачы
Айбек
Бир байдын бир үйүр жылкысы бар Кылт деп суу ичпейт керт деп чоп жебейт Үйүрүм кайда экен деп кишенебейт
Нурдан
Эшиктин илгичи
Кочон
Ертеменен кечке саландап журот кечинде тешик тапай аландайт жобу кандай