Жүктөлүүдө...
TYUP.NET
Катталуу Кирүү

Табышмактар

Баш барак | Адабият | Табышмактар
Табышмактар жыйнагын ушул макалага жыйнадык, жана бул макалада ар бир табышмак атайын бөлүмдөргө бөлүп, издөөгө ыңайлуу болуусу үчүн жасадык. Достор, бул макалага Сиз дагы жеке өзүңүз ойлоп чыгарган же бул жерде жок табышмакты кошуп койсоңуз болот. Заманбап табышмактар дагы кабыл алынат. Сөзсүз автордун аты жөнүн жазууну унутпайлы.
Мазмуну
Табышмактар
Саны1672
КлассификацияАлфавиттик, жообу, табышмактар
АвторлорЭлдик
ТилиКыргызча

Көңүл бургула! Табыштмактардын ирээттелиши: алгач жообу кетет, андан соң табышмактар кетет, жооптору алфавиттик ирээтте жайгаштырылган. «Бир нече жооптуулар» жана «Логикалык» бөлүмдөрүндө гана биринчи табышмактар андан соң жооптору кашаанын ичине жазылган.

Мазмунунда бөлүмдөр берилген, бөлүмдүн ичинде жооптор, жооптордун ичинде табышмактар. Бир жооптун ичинде бир нече табышмак болушу толук мүмкүн. Ар бир бөлүм тез шилтемелер менен камтылган, ошондуктан, каалаган бөлүмгө же жоопго басып койсоңуз дароо ошого тиешлүү табышмактарга алып барат.

Ал эми, табышмак өзү эмне экенин «Табышмак» атту макаладан окуңуз.

Адам тууралуу

Адам өмүрү

Адам сөзү

Адамдын жашы, курагы

Адамзат

Акылман киши

Асан-Үсөн

Атчан киши

Бала

Бешиктеги бала

Бойго жеткен кыз

Жаңы төрөлгөн бала

Жаш бала

Жаш баланын акылына киргени

Ичтеги бала

Кыз

Таякчан киши

Ушакчы

Эмчектеги бала

Энеси, баласы

Азык-түлүктөр

Арпа

Аштык

Бир боо эгин

Буудай

Жумуртка

Жүгөрүнүн сотосу

Ичеги, карын май

Калемпир

Кант, шекер

Курут

Сары май

Сүт

Туз

Туздук

Эт

Астрология

Ай

Асман

Жылдыз же жылдыздар

Күн

Учкан жылдыз

Ат жабдыктары

Басмайыл

Жүгөн

Камчы

Куюшкан

Укурук

Үзөңгү

Ээр

Ашкана буюмдары

Аш такта

Аяк кап

Гүү (гүп)

Депкир

Казан

Казан кыргыч

Казан-аяктар

Кашык

Көөкөр

Куургуч (аралаштыргыч)

Кыргыч

Самоор

Сыр аяк

Термос

Туткуч

Үбөлүк

Чайнек

Чака

Челек

Чөмүч

Чөөгүн, кумган

Чөөлү

Чыны

Элек

Эт туурагыч

Башкалар

Албарсты

Билим

Дандыр

Дин

Дөңгөлөктүн изи

Дубана

Дүкөндөгү буюмдар

Жан алгыч

Из

Казык

Кан

Кар

Кара чыйырчыктын уясы

Кат

Китептин бетиндеги жазуу

Козу карын

Кой-эчкинин корголу

Коломто

Коңгуроо

Көз жаш

Көзгө түшкөн чөп

Кудук

Куркулдайдын уясы

Кушсүтү

Күл

Магнит

Намаз

От

Оттук

Сакал

Тамеки

Тараза

Таяк

Телефон зымы

Төөнүн изи

Төөнүн корголу

Түтүн

Түш

Уйдун жампасы

Уйку

Уя

Үн пленкасы

Чимкирик

Чок

Чырактын билиги

Шайтан

Шар

Шилекей

Бир нече жооптуулар

Досторум зериксе да,
Душманым зерикпейт.
(Кол, бут, напси)

Бир такка төрт шиш жаратты,
Барча шиштин башына
Жыйырма мис жаратты.
(Кол, бут, тырмак)

Ормон Жарбанга берди
Жарбан жардан алыс ыргытты.
(Беш манжа, тил)

Он бүркүт, отуз аккуу көлдө жаткан,
Ал аккуу ар нерсенин даамын таткан.
(Кол, тиш)

Беш бир тууган бар эле,
Баары бирдей жаш эле,
Ичинде бирөө баш эле,
Баарынан бою пас эле.
(Беш манжа, баш бармак)

Көсөө, көсөөнүн учу бешөө,
Бешөөнүн учу кылтырак.
Кылтырактын үстү жылтырак.
(Кол, манжа, тырмак)

Көсөө, көсөөнүкү бешөө.
(Кол, беш манжа)

О тоо, бу тоо,
Орто жери зыңгыр тоо.
(Таңдай, тил)

Бир аралды жайлады отуз бөрү,
Беш-бештен он жигити кызматкери.
(Тиш, кол манжалары)

Арийне-марийне менен озбойт экен,
Күнүгө беш-ондон кооздойт экен.
Болгондо алтын астов, күмүш казык,
Баргыча акырыга тозбойт экен.
(Сөз, эрин, азуу, тиш)

Кыяда жатат кырк аркар,
Уяда жатат бир шумкар.
(Каш, көз)

Кел, кемпирим, жаталы,
Түктү түккө каталы.
Кызарганды басалы,
Бозоргонду жабалы.
(Кирпик, от, түндүк жабуу)

Карагеримди каңтардым,
Киш ичигимди бөктөрдүм.
(Кирпик, каш)

Эки терек жуп терек
(Эки өрүм чач)

Шып карагай бутаксыз,
Эгиз козу сөөксүз.
(Чач, эмчек)

Эки тор бир биринен озбойт,
Ар бири түрдүү сөздөр козгойт.
Ичинде күмүш коргон алтын күрөк,
Ар канча күрөсө да түшпөй турган.
(Эки көз, тил, тиш)

Бир туурда беш куш бар,
Беш кушка бир куш
Экөө кырк күңгөйдү чабыттайт,
Экөө кызыл эттен бар койбойт.
Бирөө туурда турса ток,
Туурдан куласа жок.
(Эки көз, эки кол, баш)

Көлүм бар экен,
Кайың, тал чети.
Жалпайып акпайт,
Жалама бети.
(Көз, кирпик)

Жылт этти-жылгага түштү,
Кылт этти-кырдан ашты.
(Күндүн чыгышы, батышы)

Энем токуган килемди карай албадым,
Атам берген пулду санай албадым.
(Күн, жылдыз)

Карып калган энеси бар,
Майда сары баласы бар,
Жалгыз көздүү атасы бар,
Муну издеп табыңар.
(Асман, жылдыз, күн)

Дүйнөдө бир дарыя,
Көрдүк аны эки кыз мекен кылып жатат,
Анын үстүндө сармашанын балапаны.
(Асман, ай, күн, жылдыз)

Кою саналбаган,
Жайыты өлчөнбөгөн,
Койчусу мүйүзчөн.
(Жылдыз, асман, ай)

Алтын табак,
Күмүш кашык,
Алты жүз шуру таш.
Ат-Башыдан ат качырдым,
Куюнчудан кунан качырдым.
(Ай, күн, жылдыз)

Бадыр-будур баш кармайт,
Төлөк баатыр төш кармайт.
Кушбек баатыр куш кармайт,
Белек баатыр бел кармайт.
(Жүгөн, көмөлдүрүк, куюшкан, басмайыл)

Жаннатта бардыр төрт тал
Бири алма, бири бал,
Бири курма, бири шекер,
Байымың жетсе үчөөн коюп бирөөн тап!
(Забур, тоорат, инжил, куран)

Кырк — кызыл короз,
Отуз — балбан тоок.
Беш мекиян
Чаң арасында кызыл тоголок.
(Кырк чилтен, отуз орозо, беш убак намаз)

Ал эмнедир канатынын саны жок,
Ал эмнедир теминерге жаны жок,
Ал эмнедир эки жүздүү каны жок.
(Жебирейил, кара жер, касам ичүү)

Кырк — кызыл тоодак,
Отуз — оор тоодак,
Беш — безбелдек,
Эки — кашкалдак.
(40 күн чилде, 30 күн орозо, 5 убак намаз, 2 айт)

Кырк — кырк булдурук,
Отуз — ооз булдурук,
Беш — безбелдек.
(40 күн чилде, 30 күн орозо, 5 убак намаз)

Беш токмок, отуз шак,
Бир бети кара, бир бети ак.
(Намаз, орозо, күн-түн)

Беш безбелдек
Эки тоодак, отуз каз
Бир-биринен аз.
(Намаз, айт, орозо)

Алты ала карышкыр,
Алты бала карышкыр,
Он эки карышкырдын жегени бир турна.
Турнаны кичинекей десе,
Эки алты атан төөгө жүк болот.
Төөнү кичинекей дебесин десе,
Теректин башын оттойт,
Теректи кичинекей дейин десе,
Эртеңки учкан торгой кечке башына жете албайт,
Бул эмне болот?
(Намаз, намаздагы он эки парз, алтоо ичинде, алтоо тышында)

Кырда кылыч жарк этет,
Өөндө эшик шалп этет.
(Кийиктин мүйүзү, койдун куйругу)

Кырда кылыч жаркылдайт.
(Текенин мүйүзү)

Шылдыр-шылдыр, шылайкан,
Колго түшкөн кедейкан,
Маңдайы кашка баатыркан,
Кулагы чунак капыркан.
(Капкан, түлкү, кашкулак, карышкыр)

Сууда сулайманды көрдүм,
Тоодо тулайманды көрдүм.
(Сүлүк, аюу)

Жер үстүндө жетим бала диңгилдик,
Кар үстүндө карып бала диңгилдик,
Муз үстүндө мусаапыр бала диңгилдик.
(Терскен, түлкү, балык)

Атасы — узун сары,
Энеси — желпиш табак,
Баласы — балдан майлуу.
(Жаңгак жыгачы, жалбырагы, данеги)

Сел-сел, сел келет,
Сегиз теке бир келет.
Сакалдарын байпайтып,
Мүйүздөрүн кайкайтып.
(Чийдин башы)

Бир шак,
Бир жагы кара,
Бир жагы ак.
(Таңдын атып келатышы)

Эки куланды бир кулан жеп келет,
Аркасыны аптапка салып келет.
(Булут, күн, ай)

Ал эмнедир көктүн жерге айланганы
Ал эмнедир жерден көккө дууланганы
Ал эмнедир теминерге жаны жок.
(Жаан, шамал, жер)

Калдыр-шалдыр дүңгүрөгөн,
Карт энеге суу берген.
Аны ичсе жаңырып кийими,
Алка-шалка тердеген.
(Күн күркүрөө, чөп чыгуу, кыян жүрүп, жер жибүү)

Күр-күр буурам, күр кирет,
Жерде мончок жылтырайт,
Жесир ала корголойт.
(Күн күркүрөө, чагылган, эчки)

Атасы молдо,
апасы жорго,
кызы бийчи,
баласы ырчы.
(Көпүрө, суу, балык, бака)

Казанымдын капкагы жок,
Кылычымдын кыны жок,
Үйүмдүн төрү жок.
(Көл, суу, асман)

Өзү узун киши
Уулу апызчы
Кызы оюнчу.
(Суу, бака, балык)

Шылдур-шылдур жүгөнүм,
Жылма кара кунаным.
(Суу, балык)

Атам — дүпүлдөк,
Энем — күлүк,
Эжем — ырчы.
(Көпүрө, суу, балык, бака)

Атасы — көтөрмө,
Энеси — жорго,
Баласы — ырчы,
Кызы — оюнчу.
(Көпүрө, суу, балык, бака)

Атасы — чертмекчи,
Апасы — жорго,
Кызы — бийчи,
Баласы — ырчы.
(Көпүрө, суу, балык, бака)

Атасы — молдо, энеси — жорго,
Кызы — ашуулачы, баласы — оюнчу
(Көпүрө, суу, курбака, жылан)

Атасы — ийри-буйру,
Энеси — шылдыр-шулдур.
Бир баласы — оюнчу,
Бир баласы — комузчу.
(Арык, суу, бака, балык)

Сууда сулайман,
Тоодо толоймон,
Чолдо чөлөймөн,
Кыштакта кылайман.
(Балык, бөрү, чөө, мышык)

Сууда Сулайман семиз
Отто Алыйман семиз.
(Балык, көмөч)

Жандуудан тилсиз,
Жансыздан гүлсүз.
(Балык, анжир)

Талаадан таяк ыргыттым,
Тоодон токум ыргыттым.
(Жылан, бүркүт)

Текем тик туруп суу ичет.
(Суу куйган коро)

Огородду араласа
Өзүн каз моюндуу көрөт.
Эңкейген жерге
Себелеп сууну төгөт.
(Суу куйгуч)

Сүйрөмө сүрнөт,
Бурама парз.
(Дасторкон, селде)

Көгөртүп малдым,
Кызартып сууруп алдым.
(Мал мууздаган бычак)

Үшкүбайдын үч уулу,
Үшкү тартып олтурат.
Андан калган бир уулу,
Дөңгө чыгып олтурат.
(Тулганын буттары, казан)

Үчүкөнүн үч уулу,
Үшкү тартып отурат.
Айры сакал атасы,
Атка минип отурат.
Тоголок кара баласы,
Сууга тойбой отурат.
(Тулга, казан, кумган)

Карт кара бука,
Мартеке музоо,
Үйөр-үйөр үч өгүз.
(Казан, сузгу, тулга)

Ар жагында жука тоо,
Бер жагында жука тоо,
Ортосунда жумшак тоо.
(Казан, казанга жабылган нан)

Туулду бир кара куш, бир балапан,
Бошто алып, ар бир жерге ала чапкан.
(Казан, кашык)

Карагул аттан жыгылды,
Калкы-журту жыйылды.
(Казан, идиш-аяк)

Карабай акем аттан түштү,
Балдары чуркап келди.
(Казан, идиш-аяк)

Жеңем жерге түштү,
Балдары аны күтүштү.
Кара катын аттан жыгылды,
Балдары апакелеп чуркады.
(Казан, идиш-аяк)

Башы бөрктүү,
Түбү көрктүү,
Мойну кооз,
Ичи бооз,
Аркасы илмек.
Акылдуу балдар билмек.
(Кашкар чайдоос)

Үчүкөнүн үч уулу
Үшкү тартып отурат.
Тентек кара баласы
Ийик ийрип отурат.
(Асма, чайдоос)

Бул эмне муруят,
Мурду эмне жырыят,
Оозу туруп сүйлөбөйт,
Отту эмне үйлөбөйт?
(Кара чайнек)

Тогуз кыздын энеси
Тоңкулдаган келинчек.
Сегиз кыздын энеси,
Селкилдеген келинчек.
(Тоок менен жөжө)

Шыбак түбү, «шарп» этет,
Камыш түбү «калт» этет.
(Бөдөнө, суу)

Эки жыгач түбүнөн,
Эптеп алган ким экен?
Жалгыз жыгач түбүнөн
Жарып алган ким экен?
(Ээрчи, комузчу)

Бирөө шуңкуюп курсагын тосот,
Бирөө койгулайт үстөккө босток.
(Дөшү, балка)

Өмүр-өмүр, өмүр экен,
Жаккан оту көмүр экен,
Жалтанбаган жалынынан,
Тууган жумурткасы темир экен.
(Көөрүк, устакана)

Гүр-гүр этет,
Күмөндөрү шарк этет.
Асирейил оозун ачат,
Ак боз ат башын ийкейт.
(Көөрүк, аттиш, балка)

Гүр-гүр этет,
Күмүрөйүн чакырат.
Тору ат башын ийкейт,
Асирейил оозун ачат.
(Көөрүк, темир, балка, кычкач)

Илип койгон, сасып кетпесин деп,
Орто жерин тилип койгон.
Эки жагына ообасын деп
Бир [нерсесин] илип койгон.
(Бүкмө бетек)

Узун-узун эбелек,
Анын туу башына ким чыгат.
Кызыл-кызыл көпөлөк,
Жумурткасын ким табат
(Чий, көпөлөк)

Кулдуку кулач, күңдүкү күрөк,
Атакемдики эбелектен жумалак,
Энекемдики албырактан салбырак.
(Таяк, туткуч, кисе, белдемчи)

Үч атчан келе жатат даңгыр жолдо,
Беш атчан айдап салат оңго-солго.
(Комуздун үч кылы, беш манжа)

Үч жигит жарышат даңгыр жолго
Он жигит кызмат кылат араң зорго.
(Комуздун үч кылы, он манжа)

Салдырдым үч боз жорго тайгак жолго,
Он киши кызмат кылат зордон-зорго.
Үч киши жатып алды казган орго.
(Комуздун үч кылы, он манжа, комуздун үч кулагы)

Түпсүз болгон чоң жолго,
Айдап алдым он жорго.
Бешөө сүйлөп келатса,
Бешөө бийлеп келатат.
(Комуз, колдун манжалары)

Атасы — узун сары
Энеси — желпиш тавак
Баласы — балдан майлуу.
(Жаңгак жыгачы, жалбырагы, данеги)

Атасы — Аалы бүкүр,
Энеси — каман кулак,
Кызы — татуу бийкеч,
Уулу — арамза бөрү.
(Алма жыгачы, жалбырагы, алма тикенеги)

Кызынын аты — татты бийке,
Атасынын аты — байбүкүрү,
Энесинин аты — жайма челек.
(Жүзүмдүн мөмөсү, сабагы, жалбырагы)

Минемин кара атымды кадаңдатып,
Басмайды карсыз жерге кадам басып.
Бутуну балчыкка илип алып,
Кетеди кар үстүнө кадам басып.
(Калем, кагаз)

Ойдо олоң,
Кырда кылаң,
Бир кап жылан.
(Көмөч, кийик, төөнүн ичегиси)

Дөбө-дөбө дөбөлөйт,
Дөбөгө жамгыр себелейт.
(Ун, элек)

Уңкур-уңкур энеси бар,
Убак сары баласы бар,
Ачуулу как баш атасы бар.
(Соку, аштык, сокбилек)

Уңкул-чуңкул энеси,
Убак сары балдары,
Урмак экен атасы
(Соку, аштык, сокбилек)

Кыргоолу кызыл экен,
Куйругу узун экен,
Сагызганы сайда экен,
Жоор аты кайда экен?
(Бычактын кыны, кайрак)

Экөө айдайт, жетөө колу менен казат.
(Эки ат, үч тиштүү соко, эки туткасы, эки кол)

Аркы өйүзгү жылкым,
Апар ылдый куюкту,
Берки өйүзгү жылкым,
Сапар ылдый куюкту,
Ортосунда бир бала
Кайтара албай буюкту.
(Эмгек, эмгек куралдары, эгин сапырык)

Шылдырым шырт,
Тизеден курт.
Күн жаайт,
Булут өтөт.
(Эмгек, эмгек куралдары, эгин сапырык)

Бир атым бар падышалар мингендей,
Бир атым бар сууга баштап киргендей
(Поезд, кайык)

Кочкор мүйүз көйкөлбөс,
Койгон жерден чайпалбас.
(Орогон чийдеги мүйүз)

Төрдө төртөө турат төрөйүн деп,
Эшикте экөө турат өлөйүн деп.
(Тактанын төрт буту, босогонун эки таягы)

Күндүз ылдый карайт,
Түндөсү жогору карайт.
(Боз үйдүн эшигинин чыкчыры)

Миң коюмдун кулагы шалпаң кула
(Ууктун боосу)

Кыркырак акем өлөм дейт,
Кырк уулу кырк жагынан жөлөйм дейт,
Элеман акем өлөм дейт,
Эки уулу эки жагынан жөлөйм дейт.
(Түндүк, уук, босого-таяк)

Кара бээм кардаң этет,
Кабыргасы дардаң этет
(Үзүк, уук)

Чүкчүгүй киши бүкчүгүй ээрге минет.
(Кереге-ууктун уланышы)

Кандын кызы капталдай көчтү,
Бектин кызы белестей көчтү.
(Керегенин, килемдин көчөтү)

Отуз омуртка,
Кырк кабырга,
Бир ооз омуртка.
(Кереге, уук, түндүк)

Өйүзгү элдин жылкысы,
Тебишкенде кагышат.
Бул өйүзгү элдин жылкысы,
Кылкуйругун салышат.
(Керегенин башы)

Ол өйүздүн жылгыны,
Жылгын эмей эмне?
Жездекемдин кийгени,
Күлгүн эмей эмне?
Күлгүнүнүн бүчүсү,
Күмүш эмей эмне?
(Кереге, керегенин топчусу)

Токсон кемпир тон тиштейт,
Жетимиш кемпир жер тиштейт
(Керегенин башы, аягы)

Чыктым чынар башына,
Түштүм жеңе кашына
Жеңем чечек, мен чечек,
Жеңем берген кош бычак
Кош бычакты коюндап
Бото көздү моюндап.
(Боз үй тигүү, түндүк көтөрүү)

Түбү түптүү, түрткөнү күчтүү,
Баары кызыл, башы жашыл.
(Очок, казан, түтүн, чок)

Бир макулук жаратылды абал бактан,
Мойнуна чыйратмалап чынжыр таккан.
Аларды бир кара куш илемин деп,
Иле албай бирин-бири бу да кайткан.
(От, тулга, казан)

Жалбыр чечек,
Кызыл мончок,
Кайнар булак.
(Жалын, чок, казан)

Кызыл ат туруп кеткен,
Кара ат жатып калган.
(От, күл)

Көк коюм чыгып кетип,
Кызыл коюм жатып калды
(Түтүн, чок)

Жерден чыгып бир нерсе аба айланган,
Аба айланып эч жерге коно албаган.
Ордунан бир ажайып кала берсе,
Ага түшкөн бенде оңолболгон.
(Түтүн, от)

Узун узак,
Көккө тузак.
Карагай саадак,
Кайнар булак,
Жалбыр чечек,
Кызыл мончок
(Түтүн, туткуч, отун, казан, жалын, чок)

Гепшеп турган ташты көрдүм.
Митам бышкан ашты көрдүм.
(Тегирмен, сүмөлөк)

Бир палек, отуз анделек.
(1 ай, 30 күн)

Базардан сары сандык алдым,
12 ачкыч менен килитин салдым.
Алтын сандык,
Алтын сандык ичинде күмүш жатыр,
Аны тапкан акылман баатыр.
(Санаа, 12 ай, өз денеси, тапкан киши)

Дүйнөдө жети нерсе келип турар,
Ким келип ким кеткенин билип турар.
Ааламдан акыр кача алар өлбөс,
Башкалар тууп турар, өлүп турар.
Ааламда эч бир нерсе так калтырбай
Эсебин бул дүйнөнүн берип турар.
Нөөкөрү ар биринин 24,
Ар нөөкөргө 60 жигит ээрчип турар.
(7 күн, 24 саат, 60 минут)

Он беш дарак,
Он беш бак,
Он беши кара,
Он беши ак.
(30 күн, айдын караңгы-жарыгы)

Алтымыш жалбырак, отуз шак,
Жарымы кара, жарымы ак.
(60 минут, 30 күн, айдын караңгы-жарыгы)

Бир боз, он эки каз,
Отуз өрдөк, кырк сегиз чүрөк,
Үч жүз алтымыш дүрседеп.
(Жыл, 12 ай, 30 күн, 48 жума, 360 күн)

Бир коюм бар,
Анын он эки козусу бар,
Ар биринин төрттөн мүчөсү бар.
(Жыл, 12 ай, 4 жума)

Он эки бува, отуз шак,
Он беши кара, он беши ак.
(12 ай, 30 күн, айдын караңгы-жарыгы)

Он эки орок,
Отуз чалгы,
Жармысы кара, жармысы ак
(12 ай, 30 күн, айдын караңгы-жарыгы)

Бир теректе он эки ноода
Бир ноодада отуз жалбырак
(12 ай, 30 күн)

Он эки лаг-лаг уясы,
48 анын баласы,
Ичинде 5 даанасы.
(12 ай, 48 жума, 5 убак намаз)

Бир лек-лектин уясында,
360 баласы бар,
30 даанасы бар,
48 кара кучкач баласы бар.
(Жыл, 360 күн, бир айдагы 30 күн, 48 жума)

Бир дааттын салаасында,
Он эки илегилек уясы.
360 түр баласы
2 аласы сарасы
2 кем 50 даанасы
(Жыл, 12 ай, 360 күн, 2 айт намаз35, 48 жума)

Он эки бүркүт,
Кырк сегиз карга,
Үч жүз алтымыш беш чымчык,
Баары биригип бир жумуртка тууптур.
(12 ай, 48 жума, 365 күн, бир жыл)

Бир түп дарак,
Ал даракта бар он эки бутак.
Ол бутакта бар отуздан шак,
Ал шакта бар беш-бештен гүл
(Жыл, 12 ай, 30 күн, беш убак намаз)

Бир түп гүл,
Бир түп гүлдүн он эки шагы бар,
Он эки шагынын
Отуздан булбулу бар.
(Жыл, 12 ай, 30 күн)

Бир түп дарак,
Ал даракта он эки бутак,
Ал бутакта бар отуздан шак.
(Жыл, 12 ай, 30 күн)

Бир терек көрдүм он эки бутагы бар,
Ар бутакта төрттөн уясы бар,
Ар уяда жетиден жумуртка бар.
(Жыл, 12 ай, ар айда 4 жума, ар жумада 7 күн)

Бир терек бар, анын он эки бутагы бар,
Ар бир бутагында отуздан уя бар,
Ар уяда төрт чымчык, жетиден жумуртка бар.
(Жыл, 12 ай, 30 күн, 4 жума, андагы 7 күн)

Бир терек,
Он эки бутак,
Отуз жалбырак,
Он беши кара,
Он беши ак.
Муну ким ойлоп тапмак?
(Жыл, 12 ай, 30 күн, айдын караңгы-жарыгы)

Бир дарак бар,
Он эки шагы бар,
Отуз барки бар,
Бир жүзү ак, бир жүзү кара,
Бири качар, бири кубалар.
(Жыл, 12 ай, 30 күн, күн-түн)

Бир түп чынар терек,
Он эки шагы бар,
Үч жүз алтымыш барки бар.
(Жыл, 12 ай, 360 күн)

Бир уянын ичинде турат төптөгөрөк,
Учтары бар бөлөк-бөлөк.
Күндө жыйырма төрт бала тууйт,
Анын бири жарты бир көпөлөк.
(Жыл, 24 саат, күн, түн)

Бир боз, он эки каз,
Үч жүз алтымыш беш өрдөк,
Сегиз миң жети жүз алтымыш чүрөк.
(Жыл, 12 ай, 365 күн, 8760 саат)

Туу-туу, туу куйрук,
Тулпар өттү билдиңби?
Туусунан ажырап,
Шумкар өттү билдиңби? О-оо-оо кызыл көз кабыланым,
Көрүп өттү билдиңби?
Кара чаар жолборсуң,
Кайтарып жатат билдиңби? Жез каргылуу куу тайган,
Желип өттү билдиңби?
Эр башына бир дөөлөт,
Келип өттү билдиңби?
(Жыл, ай, күн, чилде, токсон, жаз)

360 амир кылган,
48 кызы бар, баары жубан,
12 уулу бар, баары кыраан.
9 уулдун пейли жакшы,
Үч уулдун пейли жаман.
(Жыл, 48 жума, 12 ай, 9 ай — жаз, күз, жай, 3 ай — кыш)

Төрт эшик көрдүм бир үйдөн, эй хаким!
Ар эшикте отурар үч кыз мукум.
Ар бир кызга отуз жигит болуп даакы.
Ар жигиттин башында беш даста гүл.
(Төрт мезгил, ар мезгилдеги үч ай, бир айдагы отуз күн, беш убак намаз)

Сегиз сайы кыраң
Үчта бе иман.
(Сегиз ай жаз, үч ай кыш)

Он эки — төө, он — жылкы,
Тогуз — уй, беш — эчки,
Бир жарым — коен, үч — түлкү,
Таба албасаң бол күлкү.
(Ичте бала көтөрүү мезгилдери)

Тогуз — томолок
Сегиз — семелек
Төрт — мардек,
Эки зардек.
(Чочко, ит, уй жана бээнин эмчеги)

Жүндүү жырбак
Жүнү жок жырбак.
(Жылкы, уй)

Үч буту бар аксабайт,
Жаагы бар жокшобойт,
Аркасы бар оонабайт,
Куйругу бар шыйпанбайт
(Тулга, жылкы, уй, кой)

Аркалуудан оонабас,
Жаактуудан кепшебес,
Кулактуудан тыңшабас.
(Уй, жылкы, кой)

Аркалуудан оонабас,
Куйруктуудан шыйпанбас,
Жаактуудан кепшебес.
(Уй, кой, жылкы)

Түктүүдөн оонабас,
Аяктуудан кепшебес.
(Уй, жылкы)

Жапар колу жалгыз,
Эгем колу экөө
Аттан бийик, иттен жапыс.
(Төөнүн куйругу, өркөчү, мойногу)

Отузу ордунда,
Кыркы кыйноодо,
Төртү ойноодо,
(Жылкынын отуз омуртка, кырк кабыргасы)

Бир экөө отурады ай жабанда
Он экиси биригип бир чапанда
Он экинин колунда он эки токмок
Кармайды качанакты кырк укуруктап.
(Жылкынын 2 көзү, 12 мүчөсү, жилик башындагы томуктар, 40 кабыргасы)

Керип койгон бирөө,
Кедеңдеген бирөө,
Балталаган бирөө,
Басып куйган бирөө.
Карападан кабы бар,
Бурамадан сабы бар,
Айкөл деген көлү бар,
Аңдып турган эли бар.
(Желе, кулун, бышуу, куюу, саба, бишкек, кымыз, эл)

Керип койгон эмине?
Кекеңдеген эмине?
Чалып койгон эмине?
Чалпаңдаган эмине?
(Желе, кулун, саба, бишкек)

Жайлуу жалгыз,
Жакып чылгый экөө.
(Куйрук, кулак)

Дүбүр-дүбүр төртөө,
Дүйнө менен бешөө.
Эдир, Кадыр экөө,
Жапаркулу жалгыз.
(Ат, киши)

Дүбүр-дүбүр төртөө,
Адиркулу экөө,
Жапаркулу жалгыз.
(Жылкынын буттары, кулактары, куйругу)

Жездекем желип бара жатат,
Жез камчысы түшүп бара жатат.
(Аттын тезеги)

Мурун туулуп, кийин калган эмне?
(Кулак, мүйүз)

Жамоосу бар, тешиги жок.
(Сарала уйдун териси)

Башы балпак,
Маңдайы жалпак.
Түбү түптүү,
Түрткөнү күчтүү.
(Уй, музоо)

Эртең менен кетет илек-илек,
Кечинде келет илек-илек.
Түрлүү-түрлүү жибекти,
Бурап келет илек-илек.
(Кой жана койчу)

Топтоголок, тептегерек,
Обо делдей, көкүм бообай.
(Коргол, короо, кой, карышкыр)

Токтомуш келсе токтобойт,
Алды-кийнин жоктобойт.
(Карышкыр, кой)

Узуң-узун учкулук,
Узун дайра кечкилик
Жылаңаяк баскылык
Алтын менен ачкылык.
(Сандык менен килит)

Төрдө төрт адам отурат төрөмүн деп,
Эшикте эки адам отурат өлөмүн деп,
Капталында бир адам отурат аларды көрөмүн деп.
(Сандык, босого, кулпу)

Оттогу олойман,
Суудагы сулайман,
Казандагы калайман.
(Кычкач, балык, депкир)

Өлөбай акем өлөм дейт,
Кырк баласы 40 жагынан жөлөйт дейт.
(Түндүк жана кырк уук)

Ордодогу көп чүкө,
Ортосунда бир сака.
(Жылдыз, ай)

Көп чүкө,
Көп чүкөнүн ичинде
Чоң чүкө.
(Жылдыз, ай)

Миң кочкор,
Миң кочкордун ичинде
Бир алп кочкор.
(Жылдыз, ай)

Учуптур Машырыктан эки булбул,
Булбулдун издегени бир кызыл гүл.
Булбул издеп бир кызыл гүл тапса дагы,
Конууга бакча таппай айланып жүр.
(Ай, күн)

Эки тулпар жүгүрөт, чаң чыгарбайт.
(Ай, күн)

Эки көзүм бар,
Дүйнөнүн баарын көрүп турат. (Ай, күн)

Эзелден бери эки адам,
Бир-бирине жете албайт. (Ай, күн)

Байдын кызы наадан,
Нааданга битта нан.
Битта нанды бөлүп жейт,
Ар бир адам.
(Ай, күн)

Ак боз аттын башы,
Алтын ээрдин кашы,
Муну тапкан киши
Жүз бешке чыксын жашы.
(Ай, күн)

Товдун бир жагына кар жаайт,
Бир жагына дөмбүр жаайт.
(Пахта менен чигит)

Бир жагына жамгыр жаайт,
Бир жагына кар жаайт.
(Пахта менен чигит)

Бир зоо бар:
Бир жагынан кар жаайт,
Бир жагына мөндүр жаайт.
(Пахта менен чигит)

О тоонун жагына кар жаап,
Бер жагында кургак жай.
(Пахта менен чигит)

Ак тоом ары ашты,
Кара тоом бери ашты.
(Пахта менен чигит)

Очором катын он айда,
Үрөгөн катын үч айда,
Жакшы катын жарым айда
(Аял, ит, түлкүнүн бойго көтөрүү мезгили)

Баа-баа бакырчак,
Кичинекей тыкырчак.
Эки тулуп азыгы
Көчүгүндө казыгы.
(Бешик, бала, эмчек, шимек)

Така-тука араба,
Ичинде мурава.
Артындагы казыгы,
Эки чанач азыгы.
(Бешик, бала, эмчек, шимек)

Кытыр-кытыр ыңырчак,
Ортосунда бакырчаак.
Эки тулуп азыгы бар,
Кыдыңдаган казыгы бар.
(Бешик, бала, эмчек, шимек)

Кыйкыр-кыйкыр кыйкырчак,
Ортосунда бакырчак,
Эки тулай азыгы,
Ортосунда казыгы
(Бешик, бала, эмчек, шимек)

Жарган жыгач, жаткан коен,
Эки көөкөр азыгы, астындагы казыгы.
(Бешик, бала, эмчек, шимек)

Үйүбүзгө элчи келди,
Сүйлөп берер алы жок.
Мингени бир сонун ат,
Бирок анын жаны жок.
Союш бердик эки кой,
Эти бар да сөөгү жок.
(Бала, бешик, эмчек)

Конок келди алсыз,
Ат байлады жалсыз,
Эки кой союп бердим кансыз.
(Бала, бешик, эмчек)

Аң ылдый кызыл көйнөкчөн кыз жүгүрөт.
(Мурундун каны)

Караңгыда кызыл көйнөкчөн кыз жүгүрүп келе жатат
(Мурундун каны)

Кырдан кызыл элик жүгүрөт.
(Мурундун каны)

Узун-узун уз кетти,
Узун бойлуу кыз кетти.
(Мурундун каны, беш манжа)

Эки аттуу келет аяктан
Беш аттуу барат быяктан.
(Мурундун каны, беш манжа)

Кырдан чыгат эки аттуу,
Көтөрүп алат беш аттуу.
(Мурундун каны, беш манжа)

Кырдан кызыл көйнөкчөн кыз жүгүрөт,
Алдынан беш жигит тосуп алат.
(Мурундун каны, беш манжа)

Чолок терек башында,
Беш сагызган жайлашкан,
Аларга беш курт жабышкан.
(Беш манжа, тырмак)

Бир жыгачтын башында беш сагызган,
Бешөөнүн тең мүрдуна курт жабышкан.
(Беш манжа, тырмак)

Он отузга берет,
Отуз желмаянга берет,
Желмаян жата калып ыргытып жиберет.
(Кол, тиш, тил)

Он алып, отузга берди,
Отуз жалманбетке берди,
Жалманбет жардан ары кулатты.
(Кол, тиш, тил)

Бир сепилде байлануу кызыл жаян
Булкунат да сепилден чыга албаган.
Буйрукту кандайча деп болбой турган
Бир жерде жатып алып иш аткарган.
(Тиш, тил)

Ал тегирмен ташы бар,
Бул тегирмен ташы бар.
Ону тапкан жигиттин,
Жүз жыйырма жашы бар.
(Тиш, тил)

Кызыл өгүзүмдү бош койдум,
Кыдырата таш койдум,
Ашасын деп аш койдум.
(Тиш, тил)

Казан толо чий боорсок,
Ортосунда чоң боорсок.
(Тиш, тил)

Кыдырата таш койдум
Кызыл өгүз бош койдум.
(Тиш, тил)

Кара тоонун башына
Кар жааганына канча жыл болду?
Кызыл тоонун башына
Таш ураганы канча жыл болду?
(Агарган чач, түшкөн тиш)

Кара тоонун башына
Кар жааптыр кетпей турган.
Алтындан ташкалаң бузулуптур,
Калкыңда уста барбы септей турган?
(Агарган чач, түшкөн тиш)

Капкалуу шаар бузулду,
Кайнар булак шор салды,
Ала-Тоо башын кар чалды.
(Чачтын агарышы, көздүн начарлашы, тиштин түшүшү)

Кар түштү кара тоого кетпей турган,
Ойдуң жерге суу түштү бүтпөй турган.
Берметтин отуз эки жиги ачылды,
Ушуну уста барбы эптей турган.
(Чачтын агарышы, көздүн начарлашы, тиштин түшүшү)

Бир кырдын ары жагы да чырак,
Бери жагы да чырак.
(Көз, мурун)

Эки көлдү бир тоо бөлөт
(Көз, мурун)

Эки жагы эки чөл
Ортосунда ашуу бел.
(Көз, мурун)

Оор килем кага албаймын,
Майда ташты тере албаймын.
(Жер, жылдыз)

Эгиз ирана, тегиз тирана.
Миң бир чечек, бир жапырмак.
(Асман, жер, жылдыз, ай)

Асты тагара,
Үстү загара,
Кырк миң чечек,
Бир гүлала.
(Асман, жер, жылдыз, ай)

Эгиз тырана,
Тегиз тырана,
Миң бир чечек,
Бир жапырмак.
(Асман, жер, жылдыз, ай)

Төрт айды, жыйырма төрт жылдыз менен бекиттим.
(Аттын такасы, мыктары)

Керки тамдын жолунан,
Келе жатып түш көрдүм.
Түшүмдө мүшкүл иш көрдүм,
Түшүмдө төрт ай, 24 жылдыз көрдүм.
(Аттын такасы, мыктары)

Анти – анти айдады,
Жүз жыйырма беш жылдызды,
Анти курман байлады.
(Аттын такасы, мыктары)

Төрт ай, жыйырма төрт жылдыз.
(Аттын такасы, мыктары)

Ант кылдым, бант кылдым,
Бир атка 24 жылдыз мант кылдым.
(Аттын такасы, мыктары)

Ээси жөө келет чаң чыгарбай,
Эки көрүнбөй кан чыгарбай.
(Жебирейил, Азирейил)

Колумда он жүзүгүм бар ал чыгарбай,
Эки доочу доо доолайт мал чыгарбай,
Көркоо кашкыр кой жейди кан чыгарбай
(Жебирейил, Азирейил)

Бир падыша сурайт, жан чыгарбайт,
Эки бөрү кой жейт, кан чыгарбайт.
(Жебирейил, Азирейил)

Бир палек, ок эки камак,
Он бирин жейт,
Бирөөн жейт, же жебейт.
(Орозо, намаз)

Отуз уук, беш бакан.
(Орозо, намаз)

Кандар!
Дүмбүр-дүмбүр, дүмбүркан,
Дүмбүркандан бууракан,
Бууракандан бугушкан,
Бугушуп терек жыгышкан.
Жаан-жаан, жаан аркан,
Колго түшкөн кедейкан.
(Чочко, жолборс, аюу, карчыга, бөрү)

Сандыктагы сары айгыр,
Сандап-сандап кишинейт.
Куйруктары көк ала,
Баш жактары сарала,
Бул эмине тапкыла?
(Күн күркүрөө, жоогазын)

Буура-буура буркурайт,
Буту колу титирейт.
(Күн күркүрөө, чагылган)

Айдан азан чакырса,
Ааламга угулуптүр.
(Күн күркүрөө, чагылган)

Ай-айга багышат,
Алтын табак кагышат.
Күн-күнгө багышат,
Күмүш табак кагышат.
(Күн күркүрөө, чагылган)

Алтын көкүл атасы Аалам көркүн ачып турат,
Күмүш нурдуу карындашы көлөкөлөп качып турат.
Атасын айланып жүрөт, карындашы байланып жүрөт.
(Күн, жер, ай)

Каңгыр-күңгүр үнү бар,
Чычкан кирчү ийни бар,
Айланасы кызыл жар
(Кумара, карапа)

Сойсо каны жок.
(Кумара, карапа)

Бап балпак,
Башы жалпак.
Сууруп алды,
Суусу тамды.
(Бишкек, саба)

Бап балпак, башы калпак,
Сууруп алмак, суусун канмак.
(Бишкек, саба)

Эки тоонун арасында
Эбей-себей күн жаайт
(Элек, ун)

«Тап-тап» этет,
Таманы жок лагалак.
Суудан өтүп баратат,
Сүйөгү жок лагалак.
(Элек, ун)

Өлөбай акем өлөм дейт,
Үч уулу үч жагынан жөлөйм дейт.
(Казан, тулга)

Бирөөнүн төшү күйүк,
Үчөөнүн өзү күйүк.
(Казан, тулга)

Бир заттын арты күйүк,
Бир заттын төшү күйүк.
(Казан, тулга)

Кулундары сары ала,
Куйруктары тору ала.
(Чайнек, чыны)

Иштен келсек чөгөлөшүп таазим кылат,
Ишке кетсең ал өзүнчө төрдө отуруп мейман болот.
(Чайнек, чыны)

Атасы бүкүрү кожо,
Энеси шапелек айым.
(Чайнек, чыны)

Тоодон талаган көрдүм,
Суудан сулаган көрдүм,
Куушуп жаткан ташты көрдүм,
Тузсуз ичкен ашты көрдүм.
Түп нускада — «Кекилик».
(Бүркүт, балык, тегирмендин ташы, чай)

Тоодон талачак көрдүм,
Суудан сулайман көрдүм.
Көшүп жаткан ташты көрдүм
Тузсуз ичкен ашты көрдүм.
(Бүркүт, балык, тегирмендин ташы, чай)

Күш-күш этет,
Күмөндөрү чү этет,
Ажыдаар оозун ачат,
Алп кара куш башын чайкайт.
(Көөрүк, барскан)

Күү-күү, күү этет,
Күмөндөрү жарк этет.
Азоо турат, башын ийкейт,
Ак боз ат башын чайкайт.
(Көөрүк, барскан)

Коюм кара, короом ак,
Койчум ырчы, тилим так.
Таягы учтуу колго чак,
Бул эмне ойлоп тап?!
(Кагаз, жазуу, жазуучу, калем уч)

Коюм кара, короом ак,
Таягым учтуу, тилим так.
(Кагаз, жазуу, жазуучу, калем уч)

Короосу — ак, кою — кара.
Койчусу — ырчы, таягы — ача.
(Кагаз, жазуу, жазуучу, калем уч)

Короо ак, кой кара.
(Кагаз, жазуу)

Бир ат бар ойноктогон,
Тайгылбайт жорголосо тайгак жолдо
Үч жигит баштап турат араң зорго,
Беш жигит түшүп турат терең орго.
(Калем, кагаз, манжалар)

Сыйыр мингендин зыяны бар,
Жөө жүргөндүн уяты бар,
Үч убаранын бир аты бар.
(Калем, кагаз, манжалар)

Узун-узун упарым,
Ичиндеги жыпарым,
Кара тору каркыным,
Ичиндеги жаркыным.
(Саба, кымыз)

Кара саңа каркыным,
Башындагы жаркыным.
Узун-узун упарым,
Учундагы жыпарым.
(Саба, кымыз)

Кара каркыным,
Ичиндеги жаркыным.
(Саба, кымыз)

Карападай кабы бар,
Токмогунун сабы бар,
Төрт анжылуу чөлү бар,
Көйкөлгөн ак көлү бар.
(Бишкек, саба, кымыз)

Бурамадан сабы бар,
Булгаарыдан кабы бар.
Чатыр-Көлдөй көлү бар,
Чардап ичер эби бар.
Эртең менен болгондо,
Сагалап ичер эли бар.
(Бишкек, саба, кымыз)

Кичинекей жетим кыз,
Жер тували, тували.
(Соку, сокбилек)

Үңүрөкөйгө — теңирекей.
(Соку, сокбилек)

Карса-курса атасы,
Үңүрөйгөн энеси.
Майда-чуйда баласы.
(Соку, сокбилек)

Чымчык чаар атым бар,
Чыпылдаган камчым бар
(Оймок, учуктуу ийне)

Сагызганым шак этет,
Саны менин колумда.
Узун чыбык солк этсе,
Учу менин колумда.
(Оймок, учуктуу ийне)

«Шып» деди, шыпка чыкты.
(Ийне, учук)

Сабоом мылтык шалк этет,
Сабы менин колумда.
Узун чыбык солк этет,
Учу менин колумда.
(Ийне, учук)

Бирөө жүрөт из салып,
Бирөө жүрөт кыскарып.
(Ийне, учук)

Шыпылдаган камчым бар.
(Ийне, учук)

Ушаласам турбады,
Тешигин ям таппады.
(Ийне, учук)

Кытайдан келет кырк эшек,
Кырып алар жүнү жок.
(Ийне, учук)

Жылт этти, жети жылгадан ашып кетти.
(Ийне, учук)

Жылт-жылт этет,
Жүгүрүп өтөт
(Ийне, учук)

Жылт-жулт этип токтогуз
Жалгыз көздүү желмогуз.
(Ийне, учук)

Жыландан ийри, октон түз
(Ийне, учук)

Кичинекей маңбаш
Көтөрүп чапса сынбас
(Ийне, учук)

Денеси — темир,
Куйругу — узун.
(Ийне, учук)

Ал этегим беш таш
Бул этегим беш таш,
Али тоок жеке таш.
(Чий токуган таштар, аял)

Ай-айлаган жоо келсе,
Айры сакал атам токтотот.
(Бакан, найза)

Абайдыкы алтоо,
Төбөйдүкү төртөө.
(Үзүктүн, түндүк жабуунун, эшиктин боолору)

Абай уулу алтоо,
Түбөй уулу төртөө,
Жабай уулу жалгыз.
(Үзүктүн, түндүк жабуунун, эшиктин боолору)

Абай алтоо,
Ботой төртөө,
Түбөй жалгыз.
(Үзүктүн, түндүк жабуунун, эшиктин боолору)

Үй үстүндө кырк жылан.
(Тутуу, боочу [делвир])

Ай төбөдө төрт жылан жатат.
(Тутуу, боочу [делвир])

Ават ашып келди,
Нойгут басып келди.
(Тутуу, боочу [делвир])

Кызыл мончок,
Жалбыр чечек.
(Чок, жалын)

Узун ураан,
Сати мончок
(Чок, жалын)

Узун улан,
Улан жалбырак,
Чейрек топурак.
(Түтүн, жалын, күл)

Узун улан,
Келте кулан,
Седеп мончок.
(Түтүн, жалын, чок)

Узуң, узак,
Көзгө тузак,
Желбир камыш,
Кытай мончок
(Түтүн, жалын, чок)

Эскиргени билинбейт,
Кызыл жоолук дирилдейт.
(Жарык, от, жылытуу от, жалын)

Күлгүн көйнөк,
Күмүш билерик.
(Жарык, от, жылытуу от, жалын)

Көк чатыр,
Астында ак чатыр,
Ак чатырдын астында,
Чаар көздүү чал жатыр.
(Жарык, от, жылытуу от, жалын)

Колсуз, бутсуз асманга,
Атырылып чыгат.
(Жарык, от, жылытуу от, жалын)

Кадырлап адам калкалайт,
Кара боорду жалмалайт.
(Жарык, от, жылытуу от, жалын)

Жалт-жулт этет,
Жалмап жутат.
(Жарык, от, жылытуу от, жалын)

Бир дарыя ичинде тептегерек,
Үч жүз алтымыш бөлөк-бөлөк.
Күндө жыйырма төрттөн бала тубат,
Бири кара, бири жарык бир көпөлөк.
(Жыл, 360 күн, 24 саат, күн, түн)

Абада жаралыптыр бир дөңгөлөк,
Уясы үч жүз алтымыш бөлөк-бөлөк.
Түнөккө жыйырма төрт жумурткалап,
Ыйлады актуу, каралуу бир көпөлөк.
(Жыл, 360 күн, 24 саат, күн, түн)

Эже-сиңди,
Бирөө жарык,
Бирөө караңгы.
(Күн, түн)

Айланпаны айландырсам,
Кара таш жарылды.
(Күн, түн)

Ак киши, кара киши,
Анын жок адам менен иши.
(Күн, түн)

Ак коюм туруп кетти
Кара коюм жатып калды.
(Жаз, кыш)

Бир куу шыргый,
Бир суу шыргый.
(Жаз, кыш)

Бүлдүр-бүлдүр бүлдүркөн,
Жер айлана жүгүргөн,
Наясаттын баласы
Мылтык ала жүгүргөн.
(Мышык, чычкан)

Бүгүр, бүгүр, бүгүргөн,
Муз алдынан жүгүргөн
Шаанын уулу Шамурза
Мылтыгын ала жүгүргөн
(Мышык, чычкан)

Баркы жок өлүптүр,
Кунан чаап кетиптир.
(Ит жана тарп)

Он эки бээм бар:
Сегизи анык бооз,
Төртөө арсар бооз,
Экөө кынтык,
Экөө тантык.
(Малдын сегиз жилиги, 2 далысы, 2 жамбашы)

Он эки бээ:
Алтоо даана бооз,
Экөө даана кысыр,
Экөө бооз кысырдын ортосунда,
Эки бээ даана сокур.
(Малдын сегиз жилиги, 2 далысы, 2 жамбашы)

Он эки байталым бар,
Экөө кыйрактын кыйыры.
Экөө туура кысыр,
Сегизи бооз.
(Малдын сегиз жилиги, 2 далысы, 2 жамбашы)

Он эки байтал,
Андан сегизи бооз.
Төртөө кысыр,
Кысырдын ичинен экөө сокур.
(Малдын сегиз жилиги, 2 далысы, 2 жамбашы)

Он эки байтал, бир айгыр
Үйүрүн жерден алдырдым.
Алтоо анык бооз,
Төртөө туура кысыр,
Экөө арсар-күмөн.
(Малдын сегиз жилиги, 2 далысы, 2 жамбашы)

Эки үйдө — бир көсөө.
(Уйдун таноосу, тили)

Эки очокко — бир көсөө,
(Уйдун таноосу, тили)

Баракелде, баш карма,
Көсөө куйрук, көч карма,
Узун боо, төш карма.
(Жүгөн, куюшкан, басмайыл)

Балдыр-булдур баш кармайт,
Кудайберген куш кармайт,
Төлөберген төш кармайт.
(Жүгөн, куюшкан, басмайыл)

Жер жылат, асман көчөт.
(Асман, жер)

Тең-тең кийиз,
Эки арасы кең кийиз.
(Асман, жер)

Зар-зар килем.
Көтөрөйүн десем оор килем.
(Асман, жер)

Түр-түр килем, түр килем
Түрө албадым бир килем
Жый-жый килем, жый килем
Жыя албадым бир килем
Сал-сал килем, сал килем
Сала албадым бир килем.
(Асман, жер)

Жыйдым-жыйдым бир килем,
Жыя албадым бир килем.
Тердим, тердим бир килем,
Тере албадым бир килем.
(Асман, жер)

Жыйдым-жыйдым бир бөлөк,
Жыя албадым бир бөлөк.
Түйдүм, түйдүм бир бөлөк,
Түйө албадым бир бөлөк
(Асман, жер)

Бүт дүйнөдө көгүш төшөк.
(Асман, жер)

Узун-узун уч эле,
Учу менин колумда.
Чыйырчыктай чыпынган,
Чачи менин колумда.
(Жүгөн, үзөңгү)

Балдайкеси баш кармайт,
Төлөйкөсү төш кармайт.
(Жүгөн, көмөлдүрүк)

Отурганы ово жер
Басканы бакырчанак.
(Ээр, ат)

Сүйрү тоо, сүттүү көл,
Жарака жыгач, жаткан коен.
(Эне, эмчек, бешик, бала)

Минген атынын төрт буту бар жаны жок.
Сойгон коюнун сөлү жок, калы бар.
(Бешик, эмчек)

Тентек сайдын башынан
Темир тил комуз жоготтум.
Көмүркөйдөн каты бар,
Көз мончоктору дагы бар.
(Тамак, тил, көздүн сурмасы, кареги)

Ээн талаа, кыян камыш,
Шам чырак, быш-быш булак.
(Чеке, каш, көз, мурун)

Ээгимдеги эчки,
Мурун жакта кирпи.
Мекен кылып бетти
Жылаан жылып кетти.
(Сакал, мурут, беттеги бырыш)

Оро, короо,
Тегереги бадал.
(Ооз, сакал, мурут)

Оро, оронун оозу шоро
(Ооз, сакал, мурут)

Шап-шапылдак
Шап-шапылдак үстүдө пыш-пышылдак
Пыш-пышылдак үстүдө кайнар булак
Кайнар булак үстүдө шам чырак
Шам чырак үстүдө кара пилик
Кара пилик үстүдө сары тескей
Сары тескей үстүдө кара токой
Кара токой ичиде кара доңуз.
(Ооз, мурун, көз, каш, маңдай, чач, бит)

Шапылдак,
Анын ары жагы жерге тал,
Анын ары жагы кызыл өгүз,
Андан ары бышылдак, калың токой,
Анын арасында кара доңуз.
(Ооз, мурун, көз, каш, маңдай, чач, бит)

Эп-эпилдек, жаа жапылдак,
Беш булак, беш булак,
Беш булактын үстүндө кайнар булак.
Кайнар булак үстүндө кара кыя,
Кара кыя үстүндө кара токой.
(Ооз, мурун, көз, каш, чач)

Эп-эпилдек,
Эп-эпилдек үстүндө пыш-пышылдак,
Пыш-пышылдак үстүндө кайнар булак,
Кайнар булак үстүндө кара кыя,
Кара кыя үстүндө кара токой,
Кара токой ичинде кара доңуз.
(Ооз, мурун, көз, каш, чач, бит)

Бир курсакта эгиз кыз,
Бир жатууга зар болот.
Бир учу көк тирейт,
Бир учу жер тирейт,
Ушуну ким билет?
(ай, күн, күндүн желеси)

Күндө көрдүм дарыя чалкар көлдү,
Эки каз мекен кылып жатыр аны,
Ортосунда жети сары балапаны.
(асман, ай, күн, жетиген)

Атам берген тыйынды санап алармын,
Энем берген килемди кечип калармын.
(жылдыз, жер)

Эки куланды бир кулан жеп келет
Аркасыны аптапка салып келет.
(булут, күн, ай)

Асманда койлор жайнайт,
артынан койчусу айдайт.
(жылдыз, ай)

Миң кочкор, миң кочкордун ичинде, бир алп кочкор.
(жылдыз, ай)

Миң чүкөдө бир томпой.
(жылдыз, ай)

Көп чүкө, көп чүкөнүн ичинде чоң чүкө.
(жылдыз, ай)

Ордодогу көп чүкө, ортосунда бир сака.
(жылдыз, ай)

Этегим толгон көп чүкө, ортосунда бир сака.
(жылдыз, ай)

Көк улагым көгөндө жатып семирет.
(Дарбыз, коон)

Букардан буурул айгыр кишинесе,
Жаркенттен жетимиш байтал боозуйт.
Кулундары көк ала,
Куйруктары сарала.
(күн күркүрөө, чөп чыгуу)

Очором жандык тогуз айда,
Үрөөнөк жандык үч айда,
Жакшы жандык жарым айда.
(Аял, ит, түлкүнүн туут мезгили)

Эртең менен төрт буттап басат,
Түштө эки буттап басат,
Кечинде үч буттап басат.
(Балалык, жаштык, карылык)

Кара тоо башын кар чалды,
Кайнар булак соолду,
Отуз эки аргымак
Ойноп жүрүп жоголду.
(Чачтын агарышы, көздүн күүгүмдөшү, тиштин түшүшү)

Кара өгүзүм карап турат,
Кызыл өгүзүм жалап турат.
(Казан, от)

Өйүзгүнүн жылкысы,
Бүйүз өйдө куюккан,
Топчу кулак боз уюк,
Айдай албай буюккан.
(Чий токуган таштар, аял)

Күр-күр буурам күркүрөйт,
Жерде жылтырайт.
Жесир ала корголойт.
(күн күркүрөө, чагылган, эчки)

Ыйлаак кыз, Тырмаак кыз,
Кызыл кыз, Узун кыз.
(жаан, чычырканак, табылгы, карагай)

Көтөрүлүп деңизден,
Асманга бийик барамын.
Бийиктен кайра түшкөндө,
Өңү кирет талаанын.
(буу, жамгыр)

Эки тулпар келе жатат чаң чыгарбай,
Бир карышкыр соруп жатат кан чыгарбай.
(ай, күн, эмчектеги бала)

Эки бөрү жеп жатат кан чыгарбай,
Эки күлүк келе жатат чаң чыгарбай.
(эгиз козу, ай, күн)

Отто — олойман,
Сууда — сулайман,
Кырда — кылайман.
(Чок, балык, ай)

Күн күркүрөйт,
Күмөн ышкырат,
Азоо урат,
Мойнун бурат,
Акыркысы алам деп турат.
(Тегирмендин үйү, суу, ташы, капты тосуу)

Эки тартар,
Бири жыртар,
Куйругун сыйпалатар.
(Эки өгүз, омочтун тиши, мала)

Көк торпок болуп жээктен чыктым,
Кулун болуп тээктен чыктым.
Закымданып талаадан чыктым,
Жүгөн катынбай желеден чыктым.
(Карышкыр, куюн, шамал, суу)

Шылдыр-шылдыр шылайкан,
Колго түшкөн кедейкан,
Маңдайы кашка батыркан,
Кулагы чунак капыркан.
(Капкан, түлкү, каш, кулак, карышкыр)

Бир кулакта кырк тешик,
Кырк тешикте кырк кулак.
(Көгөн, козу-улак)

Муун-муун муунчак,
Муун сайын түйүнчөк,
Жети кыздын кенжеси
Бакылдаган келинчек.
(Көгөн, козу-улак)

Торко сары тонум бар,
Топчусу жок, чече албайм,
Отуз капта даным бар,
Оозун ачып иче албайм.
(Адамдын териси, орозо)

Ачыла элек сандыкта,
Бычыла элек кундуз бар.
(Козу, көрпө)

Кыңыр-кыңыр кыңырчак,
Минген аты-ыңырчак.
(Бешик, бала)

Тыкыр-тыкыр тыкырчак,
Тыкырчактын ичинде бакырчак.
(Бешик, бала)

Үйдүн чырагы,
Эшиктин кулагы.
(Бала, күчүк)

Узун узак,
Көккө тузак,
Алтын жалбырак,
Батман топурак.
(Түтүн, жалын, күл)

Көк коюм чыгып кетип,
Кызыл коюм жатып калды.
(Түтүн, чок)

Тырмаак кыз,
Ыйлаак кыз,
Чыргаак кыз.
(Чычырканак, шилби, кызыл куурай)

Бирөөсү куят,
Экинчиси ичет,
Үчүнчүсү өсөт.
(Жаан, жер, өсүмдүк)

Үчөө ынтымактуу дешет,
Бирөө куюлуп түшөт,
Бирөө кубанып ичет,
Бироо кулпунуп өсөт.
(жаан, жер, өсүмдүк)

Кыркыраган абышка өлөм дейт,
Кырк уулу кырк жагынан жөлөйм дейт.
(Түндүк, уук)

Жогорку айылдын жылкысы кайчы кулак,
Төмөнкү айылдын жылкысы топчу кулак.
(Керегенин башы, көгү, аягы)

Алтымыш кемпир ай карайт,
Жетимиш кемпир жер карайт.
(Уук, Кереге)

Абайдын алты уулу,
Төбөйдүн төрт уулу,
Кунан койдун куйругу,
Ары шалп да бери шалп.
(Үзүк, түндүк, эшик боолору)

Бир кыз бар жоолукчан,
Ичинде балдары бар от жаккан,
Күндүзү сыйрып ачылат.
Түнкүсүн кайра салынат.
(Боз үй, туурдук)

Жер үстүндө жетим бала диңилдейт,
Кар үстүндө карып бала диңгилдик,
Муз астында мусаапыр бала диңгилдик.
(Терскен, түлкү, балык)

Кырда кылайма,
Отто олоймо,
Сууда сулайма.
(Карышкыр, кыпчуур, балык)

Дүбүр-дүбүр дүбүркан,
Дүбүркандан бууракан,
Бууракандан бугушкан,
Бугушуп терек жыгышкан,
Жаан-жаан жанаркан,
Колго түшкөн кедейкан,
Кул кулагын култуйткан
Кулагы чунак норускан.
(Чочко, жолборс, аюу, карчыга, бөрү)

Отуз эки баатырдын бир башчысы бар.
(Тиш, тил)

Кыдырата (же эки катар) таш койдум,
Кызыл өгүзүмдү бош койдум.
(Тиш, тил)

Отуз эки бүркүт, бир ак куу көлдө жаткан,
Ал ак куу ар нерсенин даамын таткан.
(Тиш, тил)

Тап-тап, тапылдак,
Тапылдактын үстүндө пышылдак.
Бышылдактын үстүндө кайнар кара булак.
Кайнар кара булактын үстүндө кыя жол,
Кыя жолдун үстүндө кара токой.
(Ооз, мурун, көз, каш, чач)

Сырткы көрүнүшү тоголок,
Бирок чоло жери жок
Чытырман токой.
(Баш, чач)

Калың токой,
Калың токойдун алды жар кабак,
Жар кабактын алды чийме саз,
Чийме саздын алды кайнар булак,
Кайнар булактын нары шаркыратма,
Шаркыратманын алды жалжайма,
Жалжаймадан тик барма.
(Чач, кабак, каш, көз, мурун, ооз, ээк)

Күңгөйдөгү таш кудук,
Тегереги ак кудук.
Тескейдеги таш кудук,
Тегереги ак кудук.
Бүркөлгөндө караңгы,
Түнү түшкөн таш кудук.
Ачылганда караңгы,
Ааламга жеткен ак кудук.
Ортосунда сары кыр,
Оргуштап агат булагы.
Жайкалып сонун көрк берет
Бетеге, шыбак тулаңы.
Ойлонуп муну ким табат?
Адамда болот бул дагы.
(Ооз, мурун, мурут, сакал)

Бир дөбөдө жети ийин.
(Ооз, көз, тиш, тил, мурун, кулак, каш)

Үйгө кирсем «чык-чык» дейт.
Эшикке чыксам «кир-кир» дейт.
(Тамчы менен жаан)

Бар-бар үндүү,
Барандуу таяктуу
Жүгүрсө жетпейт,
Жүлүндүү аяктуу.
(дарыя, суу)

Бар-бар үндүү, бачым жүгүрсө
Жетпей жүгөн каттырбас.
(дарыя, суу)

Күүн-күүн күркүрөйт,
Күмөн тайлак буркурайт.
Күмөн тайлак ичинде,
Седеп, мончок жылтырайт.
Оюп алсам — орду жок,
Кесип алсам каны жок.
(дарыя, суу)

Өрттөсөң күйбөйт.
Чапсаң өтпөйт.
(дарыя, суу)

Тектир, кырга гүл чыгат,
Таш колоттон үн чыгат.
(дарыя, суу)

Бир атым бар кишенебес,
Отту көрсө тиштебес.
(дарыя, суу)

Жазында ташыйм,
Кышында катыйм.
Жалпы эл үчүн,
Кымбатка татыйм.
(дарыя, суу)

Жай болгондо көбөйүп,
Кыш болгондо азаят.
(дарыя, суу)

Кете берет, кете берет,
Аркасына карабайт.
(дарыя, суу)

Күлүң-күлүң, күлүң ат,
Күлүп өттү билдиңби?
Көлөкөсүн көрсөтпөй,
Жүрүп кетти билдиңби?
(дарыя, суу)

Өзү узун, көлөкөсү жок.
Өзү бар, көлөкөсү жок.
(дарыя, суу)

Узун сайда уй мөөрөйт,
Кыска сайда кыз ыйлайт.
(Дарыя, булак)

Үчүкөнүн үч уулу үшкү тартып отурат,
Айры сакал атасы атка минип отурат,
Тоголок кара баласы сууга тойбой отурат.
(Тулга, казан, кумган)

Болуптур эки бир тууган,
Бирин-бири карайт,
Бирок жетише албайт.
(Үйдүн шыбы, таманы)

Бири чөптү кыят,
Экинчиси жыят,
Үчүнчүсү үйөт,
Ушу үчөөнүн атын ким билет?
(Орок, тырмоок, айры)

Бирөө шуңкуюп курсагын тосот,
Бирөө койгулайт үстөккө-босток.
(Соку, сокбилек)

Боз үй

Бакан

Боз үй

Боз үйдүн эшиги

Босого таяк

Кереге

Керегенин аягы

Керегенин көзү

Кырчоо

Тизгич

Тирөөч

Түндүк

Түндүк, уук

Уук

Уук, кереге

Үзүк, түндүк жабуу боолор

Валюталар

Бир сом

Тыйын

Дарактар

Бак-дарак

Карагай

Тал

Терек

Жапайы жаныбарлар

Аюу

Бака

Балык

Бөрсө же кенгуру

Бугу

Жылан

Каман

Карышкыр

Кирпи

Коён

Кундуз

Кур бака

Пил

Суур

Сүлөөсүн

Таш бака

Түлкү

Чочко, доңуз

Чычкан

Элик

Жемиштер

Айва

Алма

Алча

Анар

Ашкабак

Дарбыз

Жаңгак

Жийде

Жүгөрү

Жүзүм

Калемпир

Капуста

Кара өрүк

Карагат

Картофель

Конок (жүгөрү түрү)

Коон

Күрүч

Кызылча

Мейиз

Мисте

Өрүк

Пияз

Сабиз

Шалы

Жууркан-төшөктөр

Ала кийиз

Жууркан

Жүк

Көшөгө

Мата

Сайма

Туш кийиз

Чырмаган чий

Шырдак

Зер буюмдар

Сөйкө

Шакек

Инфратүзүмдөр

Базар

Жол

Короо

Көпүрө

Мончо

Светофор

Тегирмен

Телеграф

Устакана

Искусство

Адамдын сүрөтү

Ала кийиз оймосу

Жылкы сүрөтү

Кино

Сүрөттөр

Канаттуулар

Аңыр

Бөдөнө

Булбул

Бүркүт

Жарганат

Ителги

Каз

Кара чыйырчык

Карга

Каркыра, турна же кытан

Кекилик

Куркулдай

Күкүк

Күрп

Кыргоол

Өрдөк

Сагызган

Таан

Таранчы

Торгой

Тоту куш

Төө куш

Улар

Үкү

Үпүп

Чабалекей

Чакчыгай

Канцелярия

Калем

Калем уч

Карандаш

Сыя челек

Кесиптер

Айдоочу

Бүркүтчү

Диктор

Капканчы

Койчу

Мергенчи

Молдо

Түндүкчү

Уста

Өрт өчүргүч

Ээрчи

Кийим-кечек, аксессуарлар

Боортко

Батинке

Бут кийим

Калпак

Кемсел

Кийим

Кол чатыр

Көз айнек

Көйнөк

Көлөч

Мээлей

Өтүк

Тон

Топчу

Тумак

Чокой

Шапке

Шым

Элечек

Кубулуштар

Аяз

Жамгыр

Жаңырык

Караңгылык

Көчкү

Куюн

Күн желе

Күн күркүрөө

Күндүн жарыгы

Күндүн чыгышы, батышы

Мөндүр

Муз

Өткүн

Сел

Тиштин түшүшү

Туман

Учкан жылдыз

Чагылган

Чатырдан салаңдаган муз

Чачтын агарышы

Шамал

Электр ток

Курал-жарактар

Дүрбү

Замбирек

Капкан

Кишен

Кылыч

Мылтык

Мылтыктын огу

Саадак

Курт-кумурскалар

Аары

Бит

Бүргөө

Жибек курт

Жөлөк

Жөргөмүш

Коңуз

Көгөн

Көпөлөк

Кумурска

Музообаш

Сөөлжан

Төө чымын

Үлүл

Чаян

Чегиртке

Чиркей

Чымын

Курулуш материалдар

Акиташ

Мык

Цемент

Кыймыл аракеттер

Билим алуу

Бүркүт салуу

Өтүк, маасы кийүү

Таруу кууруу

Тон кийүү

Түндүк жабуу

Тырмак алуу

Чий чырмоо

Эгин басуу

Логикалык

Суу качан тик турат?
(Шишеге куйганда)

Энеңдин сиңдисинин жездесинин баласы ким болот?
(Өзүм)

Адамдар менен унаалар басып өтүүчү жаныбар кандай аталат?
(Зебра)

Акылың болсо аңдап бил
Эсиң болсо эстеп бил.
Энеңдин сиңдисинин жездеси ким?
(Өз атасы)

Үйдүн төрт бурчунда төрт мышык.
Ар биринин каршысында бирден мышык.
Баары бириксе, канча мышык?
(Төрт мышык)

Үч мышык олтурат.
Карама-каршысында экиден мышык.
Бардык мышыктар канча?
(Үч мышык)

Топ чымчык, топ чырпык.
Топ чымчык топ чырпыкка экиден консо,
Артып калат бир чырпык.
Топ чымчык топ чырпыкка бирден консо,
Артып калат бир чымчык?
Канча чымчык? Канча чырпык?
(Төрт чымчык, үч чырпык)

Кандай идиштен тамак иче албайбыз?
(Бош идиштен)

Кайсы өсүмдүк баарын билет.
(Хрен)

Жаан жааганда кимди чачы суу болбойт?
(Таз)

Жашыл адамды көргөндө эмне кылыш керек?
(Көчөдөн өтүш керек)

Жаан жааганда коён кайсы бактын түбүндө отурат?
(Суу бактын түбүндө)

Жылы бою жылаңач.
(Адам жүзү)

Кайсы жерде суу тикесинен турат.
(Кудук)

Медициналык аспаптар

Микроскоп

Термометр

Мезгил, убакыт

12 ай

Бүгүнкү күн

Жаз

Жай

Жылдын төрт мезгили

Күз

Кыш

Кыш чилде

Убакыт

Металлдар

Аллюминий

Темир

Музыкалык аспаптар

Балалайка

Барабан

Домбура

Дутар

Керней, сурнай

Комуз

Мандолина

Ооз комуз

Орус кыяк, гармонь

Окуу куралдары

Бор

Глобус

Дептер

Карта

Китеп

Оптика

Көлөкө

Фотоаппарат

Органдар

Баш

Баш бармак

Беш манжа

Бут

Желин

Жылкынын куйругу

Ичеги-карын

Каш

Кекиртек

Киндик

Кирпик

Койдун шыйрагы

Кол

Көз

Кулак

Малдын буттары

Мамык

Мурун

Мүйүз

Мышыктын көзү

Ооз

Таңдай

Тил

Тиш

Тооктун бөтөгөсү

Төөнүн буйлары

Төөнүн куйругу

Туяк

Тырмак

Уйдун эмчеги

Чач

Эки өрүм чач

Эмчек

Эрин

Оюндар

Ак чөлмөк

Ордо

Оюнчуктар

Куурчак

Өсүмдүктөр

Апийим

Арча

Буурчак

Гүл

Жоогазын

Камгак

Камыш

Коко тикен

Курай

Күн карама

Күрүч

Кызгалдак

Лавр жалбырагы

Пахта

Саман

Тикен

Уйгак

Үрөн

Чалкан

Чий

Чөп

Чүкүрү

Чырмоок

Шыбак

Ышкын

Спорт

Бильярд

Лыжа

Тогуз коргоол

Топ

Чатыраш

Сууга байланыштуулар

Дарыя, булак

Дарыя, суу

Кар

Кирген суу

Муз

Суу

Тамчы

Тоо суусу

Табият

Аба

Аккан суу

Булут

Кирген суу

Көл

Тоо

Тамак-аш

Балмуздак

Боорсок

Бышкан эт

Жарма

Камыр

Каттама

Кесме

Көмөч

Кымыз

Нан

Сүмөлөк

Чүчбара

Тамгалар

А

Араб тамгалары

К

Н

С

Тетиктер

Арабанын дөңгөлөктөрү

Буурсун

Соконун тиши

Тегирмендин барасы

Тегирмендин ноолусу

Тегирмендин ташы

Тегирмендин чакалдагы

Транспорт жана техника

Автомобиль

Араба

Бульдозер

Велосипед

Дирижабль

Комбайн

Паровоз

Парустуу кеме

Поезд

Трактор

Транспорт

Троллейбус

Учак

Чана

Экскаватор

Үй буюмдар, шаймандар

Атыр

Дүрбү

Кол чатыр

Кулпу

Маки

Меш

Ойготкуч

Саат

Самын

Тарак

Чачпак

Чемодан

Чырак

Шакар самын

Шам чырак

Шланг

Шыпыргы

Үй жаныбарлар

Бээ

Жылкы

Ит

Кой

Койдун ичиндеги козу

Короз

Мышык

Тайган

Топоз

Төө

Уй

Чочко

Эчки

Эшек

Үй конструкциялары

Мор

Терезе

Чатыр

Эки босого

Эшик

Философия

Азирейил

Жан

Жаш баланын акылына киргени

Ой

Сегиз ыйман

Сөз

Чындык

Фурнитура

Кулпу

Кулпу, ачкыч

Эшиктин туткасы

Электр техника

Граммофон

Патефон

Радио

Телевизор

Телефон

Үтүк

Фонарь

Чаң соргуч

Электр лампа

Электр меш

Эмгек куралдар

Алабакан

Араа

Аркан

Балка

Балта

Бүлөө

Жыгач күрөк

Ийик

Ийне

Казык

Кайчы

Кетмен

Койчунун таягы

Коңгуроо

Көөрүк

Кыл жуугуч

Кычкач

Метр

Мөкү (чарык)

Оймок

Орок

Орус ийик

Өрмөк

Пахта ийре турган чыгырык

Соко

Сугаргыч

Талкуу (орусча мялка)

Тараза

Темир күрөк

Тигүүчү машина

Тулга

Тырмоок

Устара

Чалгы

Чот (орусча счёт)

Ширеңке

Ширеткич

Шыпыргы

Эмеректер

Кол жуугуч

Күзгү

Орундук

Стол

Жайгаштыруу: 2017-10-05, Көрүүлөр: 231123, Өзгөртүлгөн: 2021-10-08, Тарыхы
Талкулоо Оңдоо/Толуктоо
Сайтка жарнама жайгаштыруу