Методика деген эмне


Медотика - бул, кандайдыр бир максаттуу иш-аракетти ишке ашыруу үчүн эреже сыяктуу, кандайдыр бир рецепт, алгоритм, процедура. Методиканын ыкмадан (методдон) тапшырмалардын, ыкмалардын конкреттүүлүгү менен айырмаланат. Мисалы, эксперименттин математикалык иштетүүсү ыкма катары түшүндүрүлөт (математикалык жактан иштеп чыгуу), ал эми критерийлердин, математикалык мүнөздөмөлөрдүн конкреттүү тандоосу методика болот.

Мазмуну

Ар кайсы тармактардагы «методика» түшүнүгү

Билим алууда

Билим алуудагы методика бул - билим алуу процессиндеги педагогикалык ишмердүүлүктүн конкреттүү ыкмаларынын, техникаларынын баяндалышы; «тарбиялык иштеги эрежелерди жыйноо».

Предмет боюнча окуу өзүнө төмөкүлөрдү камтыйт:

 • окуунун максаттары
  • билим алуу максаттары
  • өнүктүрүүчү
  • тарбиялоочу
  • тажрыйбалык
 • окуунун негиздери
 • окуунун мазмуну
 • окуу каражаттары
 • окуу формалары
 • ыкмалары
  • окуунун жалпы ыкмалары
  • жеке ыкмалар

Психодиагностикада

Психодиагностикалык ыкма кеңири чөйрөдөгү тапшырмаларды чечүүгө багытталган, ал эми психодиагностикалык методика - жеке тапшырмаларды. Ыкмадан (методдон) айырмаланып методика диагностика жүргүзүү, маалыматтарды иштетүү жана натыйжаларды интерпретациялоо үчүн конкреттүү көрсөтмө, нускамаларды элестетет. Бир ыкманын ичинде дээрлик чексиз методикалар болушу мүмкүн.

Методика талаптары

Методикага конкреттүү «рецепт», процедура катары зарыл болгон талаптар төмөнкүдөй:

 • реалисттүүлүк;
 • кайра жасалуучулук;
 • тактык, дааналык;
 • пландалуучу максаттарга жана иш-аракеттерге туура келүүсү, негиздүүлүк;
 • натыйжалуулук.

Физикага окутуунун методикасы

 • Физиканы мектепте окутууда физикалык чоңдук анализинин планы:
  1. тамга менен белгилөө;
  2. түр;
  3. аныктоочу формула;
  4. өлчөө бирдиги;
  5. эмнени мүнөздөйт, көрсөтөт;
  6. аныктоонун башка ыкмалары.
 • Мисалы, физикалык чоңдук тыгыздык:
  1. тамга белгиси ρ(ро), таблицалык чоңдук;
  2. аныктоочу формула ρ=m/V;
  3. өлчөө бирдиги [кг/м3];
  4. бирдик көлөмдөгү зат салмагынын санын мүнөздөйт;
  5. аныктоонун башка ыкмасы — таблицалык;
 • Мисалы, кубаттулуктун физикалык чоңдугу:
  1. тамга белгиси Р(пэ);
  2. аныктоочу формула Р=А/t;
  3. өлчөө бирдиги [Вт];
  4. электр тогунун иш процессин мүнөздөйт, электроприборлор;
  5. бирдик убакыттагы жасалган ишти көрсөтөт;
  6. аныктоонун башка ыкмасы — Р=UI (электр тогу үчүн).
 • Физиканы мектекте окуудагы физикалык кубулушту анализдөө планы:
  1. белгилер;
  2. пайда болуу шарттары;
  3. кубулуштун механизмы (себеби);
  4. баяндоо каражаттары (чоңдуктар, мыйзамдар);
  5. колдонуу;
  6. зыяндуу жактарын эскертүү.
 • Физикалык приборду анализдөө планы:
  1. иштөө принциби;
  2. багытталышы;
  3. түзүлүш;
  4. прибор менен иштөө эрежеси.

Методиканы түшүнүктүүрөөк болуу максатында ушундай мисалдар менен көрсөттүк.

Жайгаштыруу: 2020-07-04, Көрүүлөр: 8569, Жайгаштырган: Э. Д., Өзгөртүлгөн: 2020-07-04