Элчи, сарыбагыш уруусунун бийи Атаке баатыр Россия орус императору Екатерина экинчиге жиберилген элчилердин кол башчысы.. 1785-ж.

19-кылымдын 40-жылдары Тундук Кыргызстанда кээ бир уруулар саясий жактан биригууго, КЭЭ бирлери уруулук-уруктук денгээлдеги