Кайдандыр үч олуя соодагер падыша сарайына келип, өрүүн алып токтойт. Падышага алар үч суроо берсе, падыша жообун

-Эсепке мыктысыңбы? - деп, Апендиден сурап калышат. - Айтпа! - дейт Апенди компоюп. - Анда төрт дилдени үч кишиге канткенде тең бөлүп берүүгө болот? Ошону

Апенди үйүнүн жанында отурса, кошунасы келип, учурашат да: - Апенди, таң атканча эшегиң бакырып чыкты, ал эмнеси?

Апенди жалгыз эчкисинин мойнуна коңгуроо тагып туруп, жетелеп алып, базарда эшекчен бастырып жүрсө, атыккан бир үч ууру ары жакта өздөрүнчө акылдашып: - Мен эчкисин