тенири манас


Ашым Жакыпбеков жазган



Музыкасы Ы. Курманалиевапыкы



Кайын барбы кыргыз балта чаппаган,



Кыр-жон барбы кыргыз кыргын таппаган.



Кылымдарга аты калбай очоордо,



Кыргыз элин кыраан Манас сактаган.



Кайырма:



Асман менен Жериндин,



Тиреесунен буткендей.



Айын менен Кунундун, Бир



озунон буткондой - Тэнир



уулу Эр Манас!



Белес-белден беш удургуп откон эл,



Арстан болуп, ай чапчыган кочмон эл.



Курандылап, куруп бара жатканда, Эр



Манасты туу карманып оскон эл.



Кайырма:



Асман менен Жериндин,



Тироосунон буткондой.



Айын менен Кунундун, Бир



озунон буткондой - Тэнир



уулу Эр Манас!



Манас улуу - кыргыз элдин желеги,



Ата мурас, акыл-ойдун терени.



Туболукко ташка тамга баскандай,



Кыргыз элдин адамзатка белеги!

2016-05-20 949 Ырдайлы кыргыз ырларын Жыргалбекова С. 2017-06-05