кызыл гул болуп жайнайсын


Тектирге чыккан буудайды,

Тенселтип шамал ыргайбы.

Тендиктуу ушул турмушта,

Тентуштар ойноп жыргайлы.

Курбуга чыккан буудайды,

Кулпунтуп шамал ыргайбы,

Кулпунган ушул турмушта,

Курдаштар ойноп жыргайлы.

Кырандан чыккан айдайсын,

Кызыл гул болуп жайнайсын.

Кызыл гул турса ачылган,

Кылчайып булбул сайрайсын.

Жаркырап аткан тандайсын,

Жарыгын жарык шамдайсын.

Жаш омурдун кунундо,

Жанаша чыккан талдайсын.

Сылык бир сыпаа мунозун

Сыр туйунун билесин.

Суйкумдуу назик ун менен,

Суйлошконсуйт элесин.

2016-05-20 2519 Ырдайлы кыргыз ырларын Жыргалбекова С. 2016-05-20