бекбекей


Ийнемдин учун майтардым,

Бугун бир короо кайтардым.

Ийнемдин учун тузоттум

Ишенбей короо кузоттум.

Уугумдун учу долоно,

Ууру да, бору жолобо.

Ууру бир келсе уштайбыз,

Башын бир айра муштайбыз.

Короомдун учу таман жол,

Кайтарган короом аман бол.

Кыз-келин короо кузоткон,

Илгертен калган салт ошол.

Ууру келсе уштайбыз,

Бетин айра муштайбыз,

Тоого чиркеп байлайбыз,

Тобого чаап айдайбыз.

Каратоону этектеп,

Мен коноюн Бекбекей.

Кара макмал тонуна,

Жен, болоюн Бекбекей.

Кызылтоону этектеп,

Мен коноюн Бекбекей.

Кызыл жака тонуна,

Жен болоюн Бекбекей.

Иче турган ашына,

Бал болоюн Бекбекей.

Мине турган атына,

Жол болоюн Бекбекей.

Кундоп-тундоп жугургон,

Тулкунун буту согулсун.

Тун уйкуну уч болгон,

Кок чунак каны тогулсун.

Койдун суту коргошун,

Кой уурдаган онбосун.

Эчкинин суту эрменде,

Эчки уурдаган шерменде.

Бекбекей айтып кыз-келин, э-ээ-э-эй Ай

жарыгы тундо ойнойт э-ээ-э-ээй, Адырда

жылкы кайтарган э-ээ-эээй, Жылкычы

жигит кимди ойлойт э-ээ-э-ээй.

2016-05-20 9261 Ырдайлы кыргыз ырларын Жыргалбекова С. 2016-05-20