химия

Органикалык химия

Органикалык химия – көмүртек бирикмелерин изилдөөчү илим. Бирок көмүртектин кээ бир бирикмелери, мисалы, көмүртек кычкылдары, көмүр кислотасы жана анын туздары,Кененирээк...

Органикалык эмес химия

Органикалык эмес химия – химиялык элементтер жана алардан пайда болгон жөнөкөй жана татаал химиялык заттар жөнүндөгү илим. Ал химиялык элементтердин атомдорунун түзүлүшүн, касиеттерин толук изилдеп,Кененирээк...

Нефть-химия

Нефть-химия - нефтиден түрдүу химимялык заттар, материалдар өндүрүү процесстерин изилдөөчү жана иштеп чыгуучу химимялык илиминин бир тармагы. Ири молекулалык масс. бирикмелер хим-сы, химимялыкКененирээк...

Кванттык химия

Кванттык химия – хим. реакциялар, бирикмелер түзүлүшүн, касиеттерин, алардын бири-бири менен болгон аракеттерин жана айланууларын кванттык механиканын көз караштары жана анын ыкмаларынынКененирээк...

Кристаллдык химия —

Кристаллдык химия — кристаллдык абалдагы заттар атомунун мейкиндикте жайгашышын жана алардын өз ара хим. байланыш өзгөчөлүктөрүн үйрөтө турган илим. К. х. негизги милдеттери кристаллдарКененирээк...