Химия терапиясы

Химия терапиясы — оору козгоочу микробдор менен мителердин тиричилик аракетин жана шишиктердин өсүүсүн басаңдатуучу дары-дармектер менен жугуштуу жана мите ооруларын, шишиктерди дарылоо. Химия терапиясы медицинанын өз алдынча багыты катары 20-кылымдын башында пайда болгон. Немец илимпозу П. Эрлих микробго каршы активдүү таасир этүүчү мышьяк бирикмелерин синтездеп алып, аларды айрым жугуштуу жана мите ооруларын дарылоо үчүн кененирээк
Аналитикалык химия

Аналитикалык химия – заттар хим. курамын жана түзүлүшүн аныктоочу методдун теориялык негиздерин, практикалык ыкмаларын изилдоочу илим. Хим. анализ кээ бир түрлөрү байыркы заманда эле белгилүү болгону кененирээк
Анализдик химия

Анализдик химия - заттардын химиялык курамын жана түзүлүшүн аныктоочу ыкмалардын теориялык негиздерин, практикалык ыкмаларын изилдөөчү илим. Ал 19-кылымдын кененирээк
Ассоциация (химия)

Ассоциация (химияда) – бирдей же жаратылышы б-ча жакын молекулалар эритмелерде салыштырмалуу туруксуз топтор – ассоциаттар (димерлер, тримерлер ж. б.) пайда кылат. Аларда молекулалар суутектик кененирээк
Биоорганикалык химия

Биоорганикалык химия – орг. бирикмелер түзүлүшү менен алардын биологиялык функциялары ортосундагы байланышты изилдөөчү илим. Б. х. объектилери - биологиялык маанилүү жаратылыш кененирээк
Диссимиляция (химия)

Диссимиляция (химия), катаболизм татаал органикалык кошулмалардын (белок, нуклеин кислоталары, май жана углеводдор) жөнөкөй заттарга чейин ажырашы. Ажыроо реакцияларында татаал кененирээк
Физикалык химия

Физикалык химия – химиялык кубулуштар жана алардын закон ченемдүүлүктөрүн физ. илиминин жалпы принциптери негизинде түшүндүрүүчү илим. Ф. х. химиялык процесстер жүрүү законченемдүүлүктөрүн, химиялык кененирээк
Коллоиддик химия

Коллоиддик химия – гетерогендүү дисперстик системалар, коллоиддик эритмелер жана ири мол-лык массалуу бирикмелердин физика-химиялык касиеттерин, беттик кубулуш негизинде кененирээк
Кристаллдык химия —

Кристаллдык химия — кристаллдык абалдагы заттар атомунун мейкиндикте жайгашышын жана алардын өз ара хим. байланыш өзгөчөлүктөрүн үйрөтө турган илим. К. х. негизги милдеттери кристаллдар кененирээк
Кванттык химия

Кванттык химия – хим. реакциялар, бирикмелер түзүлүшүн, касиеттерин, алардын бири-бири менен болгон аракеттерин жана айланууларын кванттык механиканын көз караштары жана анын ыкмаларынын кененирээк