Абсолюттук (чексиз) укук

Абсолюттук (чексиз) укук – ага эгедер жакка бир же бир нече милдеткер жактар каршы турган субъективдүү укук. Абсолюттук укуктун кызыкчылыгына туура келбеген иш-аракеттерди жасабоо кененирээк
Администрациялык укук бузуулар

Администрациялык укук бузуулар - КРнын мыйзамдары менен административдик жоопкерчилик белгиленген аракеттердин же аракетсиздиктин жеке адам же юридикалык жак тарабынан укукка каршы атайылап жасалган кененирээк
Администрациялык укук

Администрациялык укук мамлекеттик башкаруу органдарын уюштурууда жана алардын аткаруу иш аракетинин процессинде келип чыгуучу коомдук мамилелерди жөнгө салат. Администрациялык укугунун негизги булактарына кененирээк
Агрардык укук

Агрардык укук, же айыл чарба укугу - бири-бири менен өз ара тыгыз байланышкан жер, мүлк, эмгек жана уюштуруу-башкаруу мамилелерин жөнгө салуучу комплекстүү укук тармагы. кененирээк
Айдап келүү (укук)

Айдап келүү – соттун, прокурордун, тергөөчүнүн чакыруусу боюнча келбей койгон (жүйөлүү себепсиз) айыпталуучу, соттолуучу, шек саналуучу, ошондой эле жабырлануучу, кененирээк
Анткордук (укук)

Анткордук – ооруну же анын айрым белгилерин атайылап жалган тууроо, болбосо оорусунун белгилерин атайылап күчөтүп көрсөтүү (Анткордуктан айырмаланып, анын так мааниси кененирээк
Аскерий укук

Аскерий укук – КР Куралдуу Күчтөрүн түзүү тармагында, аскерлердин жашоо-турмушун жана ишмердигин уюштурууда коомдук мамилелерди жөнгө салуучу укуктук ченемдердин жыйындысы. А. у. укуктун кененирээк
Автордук укук

Автордук укук - адабият, илим, искусство чыгармаларын жаратууга жана пайдаланууга байланыштуу укуктук мамилелерди жөнгө салуучу жарандык укуктун бөлүгү, интеллектуалдык менчик кененирээк
Билим алууга укук

Билим алууга укук – адамдын конституциялык абдан орчундуу социалдык укуктарынын бири, ал инсандын жана бүтүндөй коомдун өнүгүшү үчүн өбөлгөлөрдү түзөт. Мексиканын 1917-жылдагы кененирээк
Цивилдик укук

Цивилдик укук (лат. jus civile , рим. cevitas – шаар, саясий жалпылык, эл, мамлекет деген сөздөн) – Рим укугунан башка эчбир укук тутумунда жок бөлүгү. Буга биринчи кененирээк