Зуев Юрий Алексеевич


Зуев Юрий Алексеевич, совет жана казак синологу, түрколог, тарыхчы, 1932-ж. Тьюмен шаарында интелигенттердин үй бүлөсүндө туулган. Ленинград Мамлекеттик университетинде билим алып, байыркы кытай тилин мыктылап окуп-үйрөнгөн. 1955-ж. Окууну аяктагандан соң, Казак ССРинин Тарых, археология жана этнография институтуна жиберилген. 1967-ж. "Древнетюркские генеалогические легенды как источник по ранней истории тюркских народов" деген темада илимдин кандидаттык диссертациясын коргогон. Бул диссертация аркылуу байыркы түрктөрдүн социалдык-саясий тарыхы боюнча бир катар илимий ачылыштарды жасаган. Ашина уруу аталышынын (этнонимиинин) этимологиясы тууралуу пикирин сунуш эткен. прошлое тюркских племен, предложила гипотезу о этническом триумвирате Ашина-Ашидэ-Басмыл этникалык триувиратынын гипотезасын айткан. Ал Казак ССРинин саясий-экономикалык ж. б. тарыхын жазуу менен бирге академиялык басмалардын жазылышына жана чыгышына катышкан. Батыш Түрк кагандыгынын доорундагы этникалык абал жана алардын кыймылы, Монгол жапырыгы (10-12 кк.) ж. б. илимий маселелерди көтөргөн. Түргөш каганатынын генезиси, этникалык курамы жана саясий тарыхы боюнча илимий эмгектери белгилүү. Ю. А. Зуев кийнчерээк бир катар илимий монографияларды жарыкка чыгарган. 40 ашуун илимий эмгектерди жарыялаганы белгилүү. 2006-ж. 5-декабрда дүйнөдөн кайткан.

2016-08-11 73 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11