Жолачкы талап (цессия)


Жолачкы талап (цессия) – жарандык укуктагы кредитордун өзүнө тийешелүү укукту башка бир жакка (цессионарийге) өткөрүп берүүсү. Эгер мыйзамга, дагы башка актылар менен келишимдерге кайчы келбесе, Ж. т-ка жол берилет. Карызкор үчүн кредитордун кертбашы бөтөнчө мааниге ээ болгон милдеттенмелер боюнча, карызкордун макулдугусуз Ж. т-ка жол берилбейт. Жөнөкөй жазуу жүзүндө же нотариалдык таризде жасалган бүтүмгө негизделген Ж. т. ошондой эле таризде жасалууга тийиш. Эгер мыйзамдарда башкача белгиленбесе, мамлекеттик каттоо талап кылынган Ж. т. мындай бүтүмдөрдү каттоо үчүн талап кылынган тартипте каттоодон өтүүгө тийиш. Кагаздын ордердик баасы боюнча Ж. т. ал баалуу кагазга карата индоссамент жолу аркылуу жасалуусу керек. Талапка жол берген баштапкы кредитордун жаңы кредиттордун алдында өткөрүп берилген талаптын жарактуулугу үчүн жооп берет, бирок, баштапкы кредитор жаңы кредитордун алдында карызкор үчүн кепилдик алгандан башка учурларда, карызкордун ал талаптын аткарышына карата жоопкерчилик албайт.

2016-08-11 136 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11