Жүгөрү (кейипкер)


Жүгөрү (кейипкер) — "Манас" эпосунун эпизоддук кейипкери. Каныкейге күйөөлөп келаткан Манастын кошунун көргөн Ж. Кейип шаарын чапканы келаткан кол деп ойлоп, Атемирге кабарлайт (Сагымбай Орозбаков, 2. 392). ЖүГӨРү — "Манас" эпосунун эпизоддук кейипкери, Котон шаарынын балбаны. Бокмурун ашка чакыртып (Саякбай Каралаев, 2. 14), биринчилерден болуп ашка келгени айтылат (Саякбай Каралаев, 2. 19).

2. Жүгөрү — "Манас" эпосунун эпизоддук кейипкери. Тейиш кандын тоюнан кийин Кер-Көлдөгү Орго канды көздөй жөнөгөн Манастын колунун ичинде аты аталат (Сагымбай Орозбаков, 2.69), кийин Көкөтөйдүн ашына келгени айтылат (Сагымбай Орозбаков, 3. 105).

3. Жүгөрү — "Манас" эпосунун эпизоддук кейипкери. Каракан өлүп эл чабылганда Кошой менен бирге жүрүп, Алптын уулу Ж-нүн кытайлар менен согушта өлгөнүн Кошой Манаска айтат (Саякбай Каралаев, 1. 114).

2016-08-11 76 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11