Жирков Александр Васильевич


Жирков Александр Васильевич (1935–2000) - сынчы, адабиятчы жана прозачы.

Жирков Александр Васильевич 1935-жылы 25-мартта Казак ССРинин Караганда облусунун Октябрь районуна караштуу Островское айылында туулган.
1942–1951-жж. А. В. Жирков Көк-Жаңгактагы орто мектепте,
1951–1956-жж. Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетинде окуган.
Университетти бүтөөрү менен «Путь к знаниям» деген гезиттин жооптуу катчысы, «Литературньй Киргизстан» журналында эмгектенет.
1963-жылы университеттин аспирантурасын бүтүрүп,
1965-жылы филология илимдеринин кандидаты болот.
1964–1966-жж. «Комсомолец Киргизии» гезитинин редакторунун орунбасары,
1966-жылдан «Литературный Киргизстан» журналынын редактору,
1984-жылдан Фрунзедеги педагогикалык орус тил жана адабият институтунда (ПИРЯЛ) адабият теориясы боюнча кафедранын доценти,
1991-жылы филология илимдеринин доктору,
1993-жылдан Бишкек гуманитардык университетинде (БГУ) орус адабиятынын теориясы боюнча кафедранын профессору болуп иштейт.
А. Жирковдун биринчи ыры Көк–Жаңгак шаарында чыгуучу «Путь горняка» гезитине 1953-жылы жарыяланган.
1967-жылы «Кыргызстан» басмасынан анын адабий-сын макалаларынын жыйнагы «Поэзия жизни» деген ат менен өзүнчө китеп болуп чыгат.
А. Жирков кыргыз жазуучулары Т. Сыдыкбековдун, К. Жусуповдун ж. б. чыгармаларын орус тилине которгон.
1975-жылдан СССР Жазуучулар союзунун мүчөсү.
Маданият менен адабияттагы сиңирген эмгеги үчүн А. Жирков «Ардак белгиси» ордени, В. И. Лениндин туулган күнүнүн 100 жылдыгынын урматына «Каарман эмгеги үчүн» медалы, Кыргыз ССР Жогорку Совети-нин Президиумунун грамотасы, Кыргызстан ЛКЖС БКнын Ардак грамота-сы менен сыйланган.

ЖАРЫК КӨРГӨН КИТЕПТЕРИ

Кыргыз тилинде

М. В. Фрунзенин Кыргызстан жана Туркестан жергеси менен байланыштары: М. В. Фрунзенин туулган күнүнүн 100 жылдыгына карата. – Ф.: «Билим» коому, 1985. – 14 б.

Орус тилинде

Русская советская сатирическая поэзия 30-х годов. – Саратов, 1965. – 20 с.

Поэзия жизни: Литературно-критичесие статьи, заметки, рецензии. – Ф.: Кыргызстан, 1967.–124 с.

Десять шагов до рубикона: Очерк юности М. В. Фрунзе. – Ф.: Мектеп, 1971. – 164 с.

Ветер с Ала-Беля: Очерки. – Ф.: Кыргызстан, 1972. – 96 с.

У костра, зажженного Горьким: Исследования, статьи, обзоры. – Ф.: Кыргызстан, 1975. – 188 с. Поэзия жизни. – Ф.: Кыргызстан,1967. – 124 с.

Крылатая молодость: о М. В. Фрунзе. – Ф.: Мектеп, 1977. – 194 с.

Время, герой, литература: Литературно-критические статьи, заметки, исследования. – Ф.: Кыргызстан, 1979. – 176 с.

Крылья творчества – единство и многообразие: Книга о русско-кыргызских литературных взаимоотношениях. – Ф.: Кыргызстан, 1982. – 208 с.

Дорогой отцов: Документально-художественные повести и очерки. – Ф.: Кыргызстан, 1985. – 192 с.

М. В. Фрунзе в его связях с Киргизией и Туркестанским краем: К 100-летию со дня рождения М. В. Фрунзе.– О-во «Знание», 1985. –14 с.

М. В. Фрунзе и художественная литература.– Ф.: Кыргызстан, 1985. – 24 с.

Художественный опыт М. Горького и развитие региональных взаимосвязей литератур. – Ф.: Кыргызстан, 1989.

История литературной критики.– Ф.: КРСУ, 1991.

Золотой фонд XX в. литературная классика.– М.: Современный писатель, 1996.

2016-08-11 45 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11