Жетим кыркатоосу


Жетим кырка тоосу

Чоң-Нарын жана Кичи-Нарын сууларынын аралыгында жайгашкан.
Жаман-Эчки өрөөнүнөн Кичи - Нарын капчыгайына чейин созулат.
Уз.120 км. Туурасы. 24 км.
Орточо бийиктиги 4280м, эң бийик жери 4931 м.
Тонун батыш ордовок-дебондун бозомтук жашыл кумдуу, сланец, конглемерат, ортонку бөлүгү протезойдун аки таш теги, сланец, кумдук, форфрит, диабаз, туф, чыгыш мроморлуу жана доломиттүү аки таш, гафиттүү филлит ж. б тектерден түзүлгөн.
Айрым жерлеринде палеозойдун ортосунда пайда болгон чөкмө тоо тектеринин катмарлары, капталында палоеген-неологендин, өрөөндөрдө антропогендин чөкмөлөрү орун алган.
Жетим кырка тоонун аймагында темир (Жетим тоо кени), марганец, (Арчалы кени, Жакболот кени), ванадий молибден, вольфрам жана курулуш материалдарынын кендери бар.
Нарын жаккы күнгөй бети тик, кээде аскалуу, чыгыш бөлүгүндө мөңгүлөр бар (жалпы аянты 120 куб/чакырым,тоо ээлеген аймактын 11%).
Алар негизинен түндүк бетте, каптал өрөөнүнүн башында, айрымбарынын уз. 5-6 км.
Жетим тоонун ланшафттары ар түрдүү. Терең кооз капчыгайларда (Жакболот, Ат-Жайлоо, Талды-Суу, Молдо-Башы, Күрмөнтү ж. б ), карагай тулаң чөптүү шалба өсөт.
Карагайлуу чер токой, айрыкча Чоң-Нарынга караган бетинде Кең-Саз, Жакболот капчыгайларынын бир канча жерлерин ээлейт.
Күнөстүү беттерине бетеге, шыбак, түрлүү дары чөптөр өсөт.
Тоонун тескей капталдарында өлөң чөптүү, төө куйрук аралаш өскөн субалып шалбасы, жогору жагында алып шалбасы 3800-3900 мден глясибалдык-нивалдык алкак жатат.
Жайыт.

2016-08-11 239 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11