Жер жүзүндөгү адамзат


Жер жүзүндөгү адамзат (орус. Вселенское человечество) – негизги эки мааниси бар философема:

1. Коомдук, социалдык жаратылышы бирдей жалпы белгиси жана кызыкчылыгы бар бардык адамдардын жыйындысы. Адамзаттын жалпы кызыкчылыгы болуп жер жүзүндөгү жашоону улантуу, чогуу тиричилик кылуу, дүйнөлүк цивилизацияны, маданиятты өнүктү-рүү үчүн жалпы ишмердүүлүк, өнүгүүгө умтулуу, тарыхтын субьектиси катары бардык тармактардын прогрессине активдүү кол кабыш кылуу эсептелет,

2. Планетардык системанын чегинен чыгып, өзүнүн таасирин космостук мейкиндикке таратып, космостук процесстерин таасирдүү факторлорунун бири болуп калган адамзат. Бул мааниде ушул түшүнүк социалдык-утопиялык ой-пикирден тартып учурдагы табият жана социалдык-гуманитардык илимдердин теоретикалык иштеп чыгууларына чейин өзүнө камтыган ар түрдүү философиялык концепциялардын комплексинин ажырагыс бөлүгү катары каралат.

Ошондой эле бул түшүнүк космосоциобиологиялык аракеттенишүү маселеси менен байланышкан илимий-философиялык изилдөөлөрдүн тармагында өзгөчө орчундуу оорунду ээлейт.

2016-08-11 77 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11