Жарандардын жана юридикалык жактардын менчик укугу


Жарандардын жана юридикалык жактардын менчик укугу – КР жарандык мыйзамдары боюнча жаранга жана/же юридикалык жакка таандык мүлккө жеке менчик укугу. Ж. ж. ю. ж. м. у-нда мыйзамга ылайык аларга тийешелүү болбой турган мүлктүн айрым түрлөрүнөн башка аргандай мүлк алардын менчигинде болушу мүмкүн. Мыйзамда белгиленген чектөөлөрдөн башка учурларда андай мүлктүн саны жана наркы чектелбейт. Мамлекеттик жана муниципалдык ишканалардан башка коммерциялык жана коммерциялык эмес уюмдар, ошондой эле менчик ээси каржылаган мекемелер алардын уюштуруучулары (катышуучулары, мүчөлөрү) аларга салым (мүчө акы) катарында берген мүлктүн, ошондой эле бул юридикалык жактар башка негиздер боюнча сатып алган мүлктүн ээси болуп саналат. Коомдук жана диний уюмдар (бирикмелер), кайрымдуулук жана башка фонддор өздөрү сатып алган мүлктүн ээси болуп саналат жана аны өзүлөрүнүн уюштуруу документтеринде каралган максаттарга жетишүү үчүн гана пайдалана алышат. Бул уюмдардын уюштуруучулары (катышуучулары, мүчөлөрү) өздөрү тийешелүү уюмга менчикке берген мүлккө укугун жоготушат.

2016-08-11 228 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11