Жар-жар


«Жар-жар» – байыртан түрк элдеринин үйлөнүү тойлорунда обон менен, кээде айтыштын алым сабак түрүндө, кээде жалгыз киши аткаруучу өзүнчө салт ырлар. «Жар-жар» ырлары 11 муундуу негизги бөлүктөн жана 2 муундуу кайталоодон турат (мисалы, Асмандагы жылдызды сегиз деңер, жар-жар, Сегиз кыздын серкери келди деңер, жар-жар, Эки жаштын тилегин берди деңер, жар-жар.). «Жар-жар» ырларынын жанрдык белгилери жар көрүүдө, тойдо ырдалышы, кыздын төркүндөрү менен коштошуусу, бала тилөө мотивдеринин болушу, обондуулугу, ошондой эле «жар-жар» деген сөздүн ар бир сапта кайталанышы.

2016-08-11 195 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11