Жаңыбан


Жаңыбан — "Манас" эпосунун эпизоддук кейипкери, Карагулдун кол алдындагы жылкычылардын башчысы. Коңурбай жакында келе турган душман сезилбейт, Семетей келип калбасын, жакшылап кароол чалгыла деп, Алгараны жылкыга кошуп кеткенден кийин, Карагул Ж-ды чакырып алып, семиз сексен жылкы кармап союп, "чагаандын тоюн" тойлогула деп буюрган учурда эскерилет ( Саякбай Каралаев, "Семетей", 2. 170).

2. Жаңыбан — "Манас" эпосунун эпизоддук кейипкери, Көкөтөйдүн жылкычысы. Ашта Жолой Ж-дын укуругун шиш кылып, казандагы этти сайып жейт (Сагымбай Орозбаков, 3. 121 — 124).

2016-08-11 83 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11