Жаныбарлар стили


Жаныбарлар стили – тератологиялык стиль (грек. teras – укмуштуу жаныбар, желмогуз) – алгачкы коомдук түзүлүштүн көркөм искусствосунан келип чыккан, айрыкча көчмөн элдерде (мисалы, алтай скифтеринде) кеңири тараган орнаменттердин бир түрүнүн аталышы. Ж. с. орто кылымдын кол жазмаларында жана жасалга-колдонмо көркөм искусствосунда да кеңири колдонулган. Чыгыш элдериндегидей эле европа элдеринде да кеңири тараган. Бул түрдөгү орнаменттерге стилдештирип сүрөт­төл­гөн жомоктогу айбанаттардын жана куштардын, өсүмдүктөрдүн жана айбанаттардын таң каларлыктай мотивдери мүнөздүү. Ж. с-нин кайталангыс өзгөчө варианты байыркы орус көркөм искусствосунда, андан алгач – славян элдеринин көркөм искусствосунда да кездешет. Ж. с-нин кеңири таралышы орус китеп миниатюрасында XI–XIV кылымдарга таандык (мисалы, Остромиров евангелиеси, XI–XIV к., Новгород жана Смоленск кол жазмалары, XIV к.)

2016-08-11 63 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11